Доставки - 492906-2019

18/10/2019    S202

България-София: Автобуси за обществен транспорт

2019/S 202-492906

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 172-420874)

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Столичен автотранспорт“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121683408
Пощенски адрес: ул. „Житница“ № 21
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Лице за контакт: Евгени Славчев
Електронна поща: e.slavchev@sofiabus.bg
Телефон: +359 29554067
Факс: +359 29554067
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.sofiabus.bg
Адрес на профила на купувача: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/0912019dn5bua/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на 5 броя употребявани автобуси

II.1.2)Основен CPV код
34121100 Автобуси за обществен транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на 5 броя употребявани автобуси с механични предавателни кутии и регистрирането на автобусите в КАТ от името и за сметка на възложителя. Изискванията към дейностите по доставка на автобусите и регистрирането на автобусите в КАТ (от името и за сметка на възложителя), предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1, неразделна част от документацията.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/10/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 172-420874

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 14/10/2019
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 15/11/2019
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 16/10/2019
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 18/11/2019
Местно време: 10:00
Номер на раздел: IV.2.6)
Част от текста, която трябва да се промени: Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Вместо:
Дата: 11/04/2020
Да се чете:
Дата: 13/05/2020
VII.2)Друга допълнителна информация: