Доставки - 49615-2015

Компактен изглед

11/02/2015    S29

България-Благоевград: Услуги по финансов лизинг

2015/S 029-049615

Периодично индикативно обявление – специални сектори

Доставки

Директива 2004/17/ЕО
Настоящото обявление представлява обявяване на конкурентно възлагане на поръчка: не
Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти: да

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 811047831
Пощенски адрес: ул. „Антон Чехов“ № 3
Град: Благоевград
Пощенски код: 2700
Държава: България
На вниманието на: инж. Илия Смилянов
Адрес за електронна поща: vik_bl@avala.bg
Телефон: +359 73519875 / 73519916
Факс: +359 73884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.vikblg.com

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Основна дейност
Вода
I.3)Възлагане на поръчка от името на други възложители
Възложителят извършва покупка от името на други възложители: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
Закупуване на лизинг на земекопна техника, камиони и транспортна техника за обезпечаване планово — ремонтната и аварийна дейности във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — Благоевград през 2015 г.
II.2)Вид на поръчката
Доставки
II.3)Кратко описание на поръчката или покупката/ите:
Доставка при условията на лизинг на багери, камиони и транспортни средства, както следва:
1. Комбинирани багер-товарачи — 3 бр.;
2.Товарни камиони с товароносимост 10 т — 2 бр.;
3. Мини багер — 1 бр.;
4. Лек товарен автомобил тип „ВАН“ — 1 бр.;
5. Пътнически автомобил тип „минибус“ — 1 бр.
II.4)Oбщ терминологичен речник (CPV)

66114000 Услуги по финансов лизинг, 34140000 Тежкотоварни камиони, 43300000 Строителни машини и оборудване, 34111100 Автомобили тип „комби“, 34115200 Моторни превозни средства за превоз на по-малко от десет пътника

II.5)Предвидена дата за начало на процедурите за възлагане и продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 30.4.2015
II.6)Прогнозна стойност и основни условия на финансиране
II.6.1)Първоначална прогнозна стойност
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 845 000 BGN
II.6.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Начин на плащане — на равни лизингови вноски за период от 60 месеца.
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Обща прогнозна стойност на поръчката/ите за доставки или услуги
Стойност: 845 000 BGN
Без да се включва ДДС
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
9.2.2015

Допълнение

Периодично индикативно обявление, което представлява обявяване на конкурентно възлагане на поръчка или цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:
Закупуване на лизинг на земекопна техника, камиони и транспортна техника за обезпечаване планово — ремонтната и аварийна дейности във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД — Благоевград през 2015 г.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Комбинация от горепосочените
Основно място на изпълнение: Централен склад на възложителя в гр. Благоевград.

код NUTS BG413 Blagoevgrad

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Доставка при условията на лизинг на багери, камиони и транспортни средства, както следва:
1. Комбинирани багер-товарачи — 3 бр.;
2.Товарни камиони с товароносимост 10 т — 2 бр.;
3. Мини багер — 1 бр.;
4. Лек товарен автомобил тип „ВАН“ — 1 бр.;
5. Пътнически автомобил тип „минибус“ — 1 бр.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 845 000 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.3)Други особени условия:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.2.2)Икономически и финансови възможности
III.2.3)Технически възможности
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открит
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за потвърждение на интерес или в поканата за представяне на оферта или за договаряне
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
IV.3.2)Срок за получаване на заявления за интерес:
IV.3.3)Срок за получаване на искания за получаване на покана за представяне на оферта или за договаряне:
IV.3.4)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg