Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 496575-2017

13/12/2017    S239

България-София: Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили

2017/S 239-496575

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция „Митници”
Национален регистрационен номер: 000627597
Пощенски адрес: Ул. „Г. С. Раковски” № 47
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Антоанета Спасова
Електронна поща: Antoaneta.Spasova@customs.bg
Телефон: +359 298594037
Факс: +359 298594060
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.customs.bg
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Митническа дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници”

II.1.2)Основен CPV код
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници“ със седем обособени позиции, както следва:

— Обособена позиция № 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Лом“,

— Обособена позиция № 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Видин“,

— Обособена позиция № 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Русе“,

— Обособена позиция № 4: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна в гр. Петрич“,

— Обособена позиция № 5: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна в гр. Варна“,

— Обособена позиция № 6: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна в гр. Добрич“,

— Обособена позиция № 7: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Варна в гр. Шумен“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Лом

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG31 Severozapaden
Основно място на изпълнение:

Гр. Лом

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили, включително доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на моторните превозни средства на възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи.

Участникът, избран за изпълнител, следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили, в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на Агенция „Митници”, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности. Автомобилите, подлежащи на извънгаранционна поддръжка и ремонт, включени в обособената позиция, са следните марки и модели: Форд Ескорт, Форд Фокус, Пежо 307, Пежо Боксер, Лендровер Дискавъри, Форд Куга, Фолксваген транспортер, Понтияк, Опел Вектра, Ивеко EUROCLASS H.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Видин

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311 Vidin
Основно място на изпълнение:

Гр. Видин

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили, включително доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на моторните превозни средства на възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи.

Участникът, избран за изпълнител, следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на Агенция „Митници” при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности. Автомобилите, подлежащи на извънгаранционна поддръжка и ремонт, включени в обособената позиция, са следните марки и модели: Форд Фокус, Пежо Боксер, Лендровер Дискавъри, Опел Вектра, Форд Транзит, Форд Ескорт, Пежо J5, Фиат Дукато, Фолксваген Голф, Фолксваген Каравел, Мерцедес Спринт 341 CDI.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Русе

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG323 Ruse
Основно място на изпълнение:

Гр. Русе

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили, включително доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на моторните превозни средства на Възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи.

Участникът, избран за изпълнител, следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили, в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на Агенция „Митници”, при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности. Автомобилите, подлежащи на извънгаранционна поддръжка и ремонт, включени в обособената позиция, са следните марки и модели: Форд Фокус, Опел Омега, Форд Ескорт ван, Пежо Партнер, Ивеко 4510, Фиат Дукато Фургон, Фолксваген Голф 4, Фолксваген Транспортер, Мерцедес Вито, БМВ 520 I, Мерцедес Спринт 313 CDI, Шкода Октавия, Форд Куга, Джип Чероки, Ауди 80, Ауди 80 В4.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна в гр. Петрич

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50112000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG41 Yugozapaden
Основно място на изпълнение:

Гр. Петрич

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката обхваща техническо обслужване, текущ и основен ремонт на служебни автомобили, включително доставка и/или подмяна на резервни авточасти, възли, детайли, материали, принадлежности, консумативи на моторните превозни средства на възложителя, необходими за експлоатационното им поддържане, както и извършване на периодични технически прегледи.

Участникът, избран за изпълнител, следва да има готовност за извънгаранционно обслужване и ремонт и на други автомобили в зависимост от вътрешно преразпределяне в структурата на Агенция „Митници” при спазване условията на договора и начина на ценообразуване на извършваните дейности. Автомобилите, подлежащи на извънгаранционна поддръжка и ремонт, включени в обособената позиция, са следните марки и модели: Форд Фокус, Ситроен Джъмпер, Ивеко автобус, Пежо Боксер, Лендровер Дискавъри.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 201-413807
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 00334-2017-0037
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Лом

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 00334-2017-0037
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Лом в гр. Видин

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 00334-2017-0037
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Русе

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 00334-2017-0037
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Митница Югозападна в гр. Петрич

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Обществена поръчка с предмет „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на автомобилния парк на Агенция „Митници” е прекратена с решение № Р - 769/32-328238 от 22.11.2017 г. на основание чл. 108, т. 2 от ЗОП. Решението за прекратяване е публикувано на 22 ноември 2017 г. и е влязло в сила на 4 декември 2017 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: Бул. „Витоша” № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото обявление не е сред актовете, подлежащи на обжалване, съгласно чл. 196 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/12/2017