Tjänster - 499403-2017

15/12/2017    S241

Belgien-Bryssel: Tekniskt sekretariat för gruppen för de anmälda organen enligt byggproduktsförordning 305/2011/EU (CPR)

2017/S 241-499403

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Postadress: Avenue d'Auderghem 45 — Office Brey 10/124
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: grow-c-financial-team@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniskt sekretariat för gruppen för de anmälda organen enligt byggproduktsförordning 305/2011/EU (CPR)

Referensnummer: 610/PP/GRO/IMA/17/1135/9698
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79410000 Företags- och organisationsrådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det tekniska sekretariatet för gruppen av anmälda organ inom ramen för byggproduktförordningen (CPR – Construction Products Regulation) arbetar i nära samarbete med kommissionens avdelningar, med ordföranden för gruppen av anmälda organ (GNB – group of notified bodies) inom ramen för byggproduktförordningen och, i tillämpliga fall, med det administrativa sekretariatet för anmälda organ som godkänts inom ramen för något av direktiven enligt den nya metoden. Dess uppgifter ska i huvudsak bestå i att ge stöd till ordföranden för gruppen av anmälda organ i dennes arbete, att förbereda rådgivningsgruppens möten, att i samarbete med andra upprätta tekniska arbetsdokument samt att skriva sammanfattningar och protokoll från mötena.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 784 265.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Platsen för utförandet av uppgifterna kommer att vara uppdragstagarens lokaler eller annan plats som angetts i anbudet med undantag för kommissionens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänstekontrakt för ett tekniskt sekretariat med en inledande längsta löptid på 12 månader och ett högsta belopp på 200 000 EUR. Kontraktet kan förlängas 3 gånger för en period på 12 månader och för ett högsta belopp på 200 000 EUR för varje år. Detta kan endast ske efter det att de upphandlande myndigheterna gett sitt uttryckliga skriftliga godkännande före utbetalning av resterande belopp.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvaliteten på anbudsgivarens metod för utförande av uppgiften och kvaliteten på inställningen till för det tekniska sekretariatets övergripande roll i arbetet avseende gruppen av anmälda organ / Viktning: 65
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll. Detta kriterium kommer att bedöma kvaliteten av det kontrollsystem som tillämpas på de tjänster som planeras i förfrågningsunderlaget rörande rapporternas kvalitet / Viktning: 35
Pris - Viktning: förhållande poäng/pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Det pris som nämns i punkt II.1.7 är för den längsta perioden på 4 år.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 111-222628
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: SI2.765862
Benämning på upphandlingen:

Tekniskt sekretariat för gruppen för de anmälda organen enligt byggproduktsförordning 305/2011/EU (CPR)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/12/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Danish Technological Institute/Building and Construction Division
Nationellt registreringsnummer: 56976116
Postadress: Gregersensvej 1
Ort: Taastrup
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
E-post: info@teknologisk.dk
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 800 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 784 265.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/12/2017