Доставки - 502573-2017

16/12/2017    S242    - - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Пловдив: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2017/S 242-502573

Обявление за поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
„Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Пловдив“ АД
115532049
бул. „България“ № 234
Пловдив
4003
България
Лице за контакт: Владимир Илиев — юрист
Телефон: +359 32959221
Електронна поща: mbalplovdiv@abv.bg
Факс: +359 32959221
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „УМБАЛ Пловдив“ АД.

II.1.2)Основен CPV код
15000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „УМБАЛ Пловдив“ АД.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 242 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
Основно място на изпълнение:

В сградата на „УМБАЛ Пловдив“ АД на бул. „България“ № 234.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на поръчката е включена доставка на хранителни продукти от следните групи храни:

1. Плодове и зеленчуци, пресни подправки, непреработени;

2. Плодове и зеленчуци, консервирани плодови сокове;

3. Бобови, зърнени и и макаронени продукти;

4. Захар, захарни изделия и мед кафе и чай;

5. Птичи яйца, растителни масла и мазнини;

6. Мляко и млечни продукти;

7. Месо и месни продукти, колбаси и деликатеси;

8. Риба;

9. Хляб и хлебни изделия;

10. Хранителни подправки и сосове, минерални води.

Доставките на хранителни продукти ще се извършват в работен за болницата ден, както следва:

За група: Хляб и хлебни изделия — доставките да бъдат извършвани ежедневно, най-късно до 7:00 часа всяка сутрин.

За всички останали групи — доставките да бъдат извършвани най-малко веднъж седмично, в първия или втория работен ден от седмицата.

Заявките ще бъдат предавани на избрания за изпълнител по телефон или факс от упълномощено от възложителя лице до 12:00 часа на деня, предхождащ доставката. Ако този ден е неработен, заявките ще бъдат подавани в последния работен ден, предхождащ доставката.

Регулярните заявки не изключват извънредни такива. При извънредни заявки срокът за изпълнението им е съобразно офертата на изпълнителя.

Посочените количествата в количествената сметка са приблизителни и необвързващи за Възложителя — могат да се завишават или намаляват в зависимост от нуждите на болницата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок на доставка при извънредна заявка / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Срок на доставка при направена рекламация / Тежест: 15
Критерий, свързан с разходи - Име: Цена / Тежест: 70
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 242 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Съгласно публикуваната в сайта на Възложителя документация.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да разполага с технически изправно оборудване за изпълнение на поръчката в минимално изискуем обем, както следва: 1 /едно/ регистрирано и технически изправно моторно превозно средство за извършване на доставките, предмет на поръчката, притежаващо валидно удостоверение за регистрация на транспортно средство за превоз на храни от животинки произход, с обхват видовете хранителни продукти по групи от животински произход, обект на поръчката, издадено от съответния компетентен орган.

2. Участникът да разполага с минимално изискуемия обект за производство, съхранение и/или търговия с хранителни продукти, както следва: 1 /един/ собствен или нает обект за производство, съхранение и/или търговия с храни от животински и неживотински произход, притежаващ валидно удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона за храните, издаден на името на участника от съответния компетентен орган по местонахождение на обекта, с обхват видовете хранителни продукти по групи, обект на поръчката.

3. Участникът да има опит при изпълнението на дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. През последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата /в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си/ участникът следва да е изпълнил минимум 1 /една/ доставка с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката.

Уточнение: Под идентични или сходни дейности с предмета на поръчката да се разбира доставка на хранителни продукти на едро до болнични заведения на стойност не по-малка от 560 000 BGN без ДДС.

4. Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент с предметен обхват „търговия на едро с хранителни продукти“.

5. Участникът да притежава въведена система на управление за безопасност на храните съгласно стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалент с предметен обхват „търговия на едро с хранителни продукти“.

6. Участникът да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалент с предметен обхват „търговия на едро с хранителни продукти“.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/01/2018
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 22/01/2018
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, ет. 1, Заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението може да подаде всяко лице от кръга на посочените в чл. 198 от ЗОП в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/12/2017