С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Строителство - 50269-2020

Submission deadline has been amended by:  82152-2020
03/02/2020    S23

България-Пловдив: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски центрове

2020/S 023-050269

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Сдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“
Национален регистрационен номер: 176937717
Пощенски адрес: бул. „Руски“ № 139
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Марина Мирчева
Електронна поща: secretary@cpsbb.eu
Телефон: +359 892286912
Факс: +359 892286912
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://cpsbb.eu/
Адрес на профила на купувача: http://op.cpsbb.eu/op.html
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.cpsbb.eu/building.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Научна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на СМР за изграждане на обект: „Център за растителна системна биология и биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27-нов, по плана на ж.р. „Тракия“, гр. Пловдив, Община Пловдив“

II.1.2)Основен CPV код
45214600 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски центрове
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предвижда се да бъде изграден нов Център за растителна системна биология и биотехнологии в УПИ II-540.1208, обществено и делово обслужване от кв.27-нов (кв.1 — стар, ж. гр. А-7,8) по плана на ж.р. „Тракия“, гр. Пловдив, Община Пловдив. Категорията на строежа е трета, съгласно издадено разрешение за строеж № 153/19.6.2019 г. Предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи за изпълнение на строежа се разделят в осем подобекта. Пълната разгъната застроена площ на сградите, включително оранжериите, възлиза на 10 032,93 кв.м., а застроената площ е 7 122,34 кв.м. Извън тези площи, в парцела са предвидени:

— Паркинг за 120 автомобила с площ 2 865,31 кв.м,

— Благоустрояване с водна площ с площ 1 759,44 кв.м,

Общата площ на парцела, предложен за реализация на разработката, е 23 447 кв.м. Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в техническата спецификация, одобрения технически инвестиционен проект и разрешение за строеж — приложения към документацията за участие в процедурата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 651 793.15 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45214600 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски центрове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

УПИ II-540.1208, обществено и делово обслужване от кв.27-нов (кв.1 — стар, ж. гр. А-7,8) по плана на ж.р. „Тракия“, гр. Пловдив, Община Пловдив.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвижда се да бъде изграден нов Център за растителна системна биология и биотехнологии в УПИ II-540.1208, обществено и делово обслужване от кв.27 — нов (кв.1 — стар, ж. гр. А-7,8) по плана на ж.р. „Тракия“, гр. Пловдив, Община Пловдив. Категорията на строежа е трета, съгласно издадено разрешение за строеж № 153/19.6.2019 г. Предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи за изпълнение на строежа се разделят в осем подобекта. Пълната разгъната застроена площ на сградите, включително оранжериите, възлиза на 10 032,93 кв.м., а застроената площ е 7 122,34 кв.м. Извън тези площи, в парцела са предвидени:

— Паркинг за 120 автомобила с площ 2 865,31 кв.м,

— Благоустрояване с водна площ с площ 1 759,44 кв.м.

Общата площ на парцела, предложен за реализация на разработката, е 23 447 кв.м. Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в техническата спецификация, одобрения технически инвестиционен проект и разрешение за строеж — приложения към документацията за участие в процедурата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П1 — Срок за изпълнение / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: П2 — Техническо предложение за изпълнение на поръчката / Тежест: 25
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 651 793.15 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 730
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № BG05M2OP001-1.003-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетна ос 1

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в БЪЛГАРИЯ (КСБ), а за чуждестранните лица — в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Минимално ниво: участникът следва да има правоспособност да изпълнява строежи от категорията и групата строеж, в която попада обектът на поръчката — първа група, трета категория, респ. — за чуждестранните участници — сходно на предмета на поръчката строителство.

Забележка: в съответствие с разпоредбата на чл. 9, ал. 7 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, участниците, които притежават валидна регистрация в Централния професионален регистър на строителя (или в аналогични регистри) за изпълнение на по-висока от трета категория строежи — първа или втора категория от изискуемата група (първа група), могат да изпълняват строежи и от трета категория, поради което покриват минималните изисквания на възложителя.

Удостоверяване: обстоятелството се удостоверява в еЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел А. „Годност“, като се посочва информация относно вписването в ЦПРС, респ. в аналогичен регистър, дали съответните документи са на разположение в електронен формат; посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа (рег. номер и срок на валидност) и обхвата на регистрацията (категорията и групата строеж, описана в него).

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

Доказване: при сключване на договора възложителят изисква копие на удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията и групата строеж, в която попада обектът на поръчката.

В случай, че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. Преди сключване на договор за обществена поръчка, в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с оглед доказване на правото на чуждестранното лице да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ, същото следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Удостоверяване: при подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел, Б. „Икономическо и финансово състояние“, като се посочват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа — №, вид на застрахованата дейност и срок на валидност) за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ за „строител“, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица). В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП. Доказване: при сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, в случай, че участникът е установен в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за чуждестранните лица), съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора — и заверено копие на новата застрахователна полица.

2. Удостоверяване: при подаване на офертата участникът декларира обстоятелството в еЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел, Б. „Икономическо и финансово състояние“, като се посочват данни за неговия „годишен общ оборот“ за последните три финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, съгласно годишните му финансови отчети. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП. Доказване: при сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверени копия на годишните финансови отчети за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, или техните съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, както и справка за общия оборот — по Образец № 7 към документацията за участие в процедурата.

3. Удостоверяване: при подаване на офертата участникът декларира обстоятелството в еЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел, Б. „Икономическо и финансово състояние“, като се посочват данни за „финансовото съотношение“ между текущите активи и текущите задължения за последната финансова година (2019 г.) — посочва се стойността на текущите активи за 2019 г., текущите задължения за 2019 г. и коефициентът на обща ликвидност. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП. Доказване: при сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи един или повече от документите по чл. 62, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Изискване за наличие на застраховка: участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република БЪЛГАРИЯ застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт. Минимално ниво: участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР в размер не по-малко от 200 000 (двеста хиляди) BGN, покриваща минималната застрахователна сума за строежи трета категория, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалент.

2. Изискване за реализиран минимален общ оборот: участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти. Забележка: съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП „годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството. Минимално ниво: участниците в обществената поръчка трябва за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, да са реализирали минимален общ оборот в размер на 20 000 000 BGN (двадесет милиона лева), изчислен на база годишните обороти.

3. Участникът да е постигнал положително съотношение между определени активи и пасиви, а именно — между текущите активи и текущите задължения за последната финансова година (2019 г.)

Изисквано минимално ниво: участникът следва да има коефициент на обща ликвидност минимум 1,5 (едно цяло и пет) за последната приключила финансова година — 2019 година. Коефициентът на обща ликвидност се изчислява по методика за установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви, Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП, въз основа на данни (в хил. BGN) от счетоводния баланс към 31 декември на последната финансова година (2019).

Начинът на изчисляване на съотношението между активи и пасиви е следният:

Текущи активи (ТА)

К ол = _________________________________________,

Текущи задължения (ТЗ),

Където:

К ол е коефициентът на обща ликвидност (минимална стойност 1,5);

ТА — сумата на текущите активи (краткотрайни/краткосрочни); всички активи, придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в срок от една и над една година, съобразно оперативния цикъл на предприятието.

ТЗ — сумата на текущите задължения (текущи пасиви); всички задължения, които следва да бъдат погасени в срок до една година.

ТА и ТЗ се определят по реда съответно на т. 1.1.1 и т. 1.1.2 от Методиката към чл. 61, ал. 1, т. 3 от ЗОП за установяване на минимални допустими съотношения между определени активи и пасиви, Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 ППЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, коефициент на обща ликвидност на участника се получава/изчислява като съотношение между сбора на текущите активи на всички членове на обединението към сбора на текущите задължения на всички членове на обединението — участник за последната приключила финансова година.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Удостоверяване: при подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел В. „Технически и професионални способности“ с посочване и описание на строително-монтажните дейности (предмета), стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, обема и лице, за което е изпълнено строителството (възложител). В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

Доказване: при сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка (по образец № 8 към документацията за участие), съобразно декларираното в еЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Удостоверяване: при подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в съответната част от еЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

— образованието или професионалната квалификация на предложените експерти, учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер и дата на издаване на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация,

— специфичният опит на експертите — посочва се организацията на възложителя или работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, описание на обекта, за който лицето е упражнявало съответната функция.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

Доказване: при сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението (по образец № 9 към документацията за участие), в който е посочена професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираните в еЕЕДОП обстоятелства, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

3. Удостоверяване: попълва се съответната част от еЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел, Г. „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ и се попълват данни (номер и дата на издаване, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа с посочен обхват на сертификация).

Доказване: при сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверени копия от сертификатите за внедрени системи БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Изискване за наличие на опит: участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Минимално ниво: участникът да е изпълнил строителни дейности (на един или няколко обекта) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. За „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ се приемат строителни дейности (на един или няколко обекта), свързани с изграждане и/или реконструкция на сграда/и с обща разгъната застроена площ минимум 7 000 кв.м. (седем хиляди квадратни метра).

2. Участникът трябва да разполага с технически екип за изпълнение на поръчката. Минимално ниво:

а) Технически ръководител:

— да притежава степен на образование, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна,

— да има опит като технически ръководител на поне един обект с изпълнение на дейности по изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на сгради;

б) Координатор по безопасност и здраве:

— да притежава валидно удостоверение или сертификат за преминато обучение като координатор по безопасност и здраве по Наредба № 2 от 22.3.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентно,

— да има опит като координатор по безопасност и здраве на поне един обект с изпълнение на дейности по изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на сгради;

в) Специалист по контрол върху качеството:

— да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно,

— да има опит като специалист по контрол върху качеството на поне един обект с изпълнение на дейности по изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на сгради.

Забележка: при използването на експерти — чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно-квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.

Под „еквивалентна специалност“ следва да се разбира, придобито образование или специалност, приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе. Под „еквивалентно образование“ следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.6.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции.

Един експерт не може да съвместява повече от една позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.

3. Участникът следва да прилага следните системи:

— Система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация — строителство; и

— Система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен с обхват на сертификация — строителство.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/03/2020
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 09/03/2021
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/03/2020
Местно време: 11:00
Място:

Град Пловдив, бул. „Руски“ № 139, ет 2, кабинет 1.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора, е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Представя се във форма по избор на изпълнителя, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

2. Освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата:

1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. кандидати или участници, които са свързани лица;

5. кандидат или участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;

6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;

7. кандидати или участници, за които са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

8. кандидати или участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2020