Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 502711-2018

15/11/2018    S220    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Ограничена процедура 

Иcпaния-Мадрид: Услуги по почистване за помещенията на Дома на ЕС в Мадрид и Барселона, Испания

2018/S 220-502711

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Representation in Spain
Пощенски адрес: Paseo de la Castellana 46
Град: Madrid
код NUTS: ES300
Пощенски код: 28046
Държава: Испания
Лице за контакт: Head of Administration
Електронна поща: Comm-Rep-es-procurement@ec.europa.eu
Телефон: +34 914238000
Факс: +34 915760387

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/spain/home_es

Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4185
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4185
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4185
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване за помещенията на Дома на ЕС в Мадрид и Барселона, Испания

Референтен номер: PR/2018-16-INF/MAD
II.1.2)Основен CPV код
90910000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Представителството на Европейската комисия в Испания, което действа също от името на Информационното бюро на Европейския парламент, търси услуги по почистване за помещенията на Дома на ЕС в Мадрид и Барселона.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 620 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 2
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по почистване за Представителството на Европейската комисия в Мадрид, Paseo de la Castellana, 46, 28046 Madrid, ИСПАНИЯ

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES300
Основно място на изпълнение:

Paseo de la Castellana, 46

28046 Madrid, ИСПАНИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по почистване за Представителството на Европейската комисия в Мадрид, които включват стандартни услуги по почистване, допълнителни услуги по почистване, събиране и отстраняване на отпадъци и доставки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 125 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Договорът може да бъде подновен до 3 пъти за максимален срок от 4 години.

II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Очакван брой кандидати: 12
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Контролно посещение на място и информационна среща ще се проведат на:

— Обособена позиция 1 Мадрид: на 10.1.2019 г. от 13:00 ч. (местно време). Ще се проведе в офисите на възлагащия орган в Дома на ЕС, Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid, ИСПАНИЯ.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Услуги по почистване за регионалната служба на Европейската комисия в Барселона, Passeig de Gràcia 90, 08008 Barcelona, ИСПАНИЯ

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ES511
Основно място на изпълнение:

Passeig de Gràcia 90

08008 Barcelona, ИСПАНИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуги по почистване за регионалната служба на Европейската комисия в Барселона, които включват стандартни услуги по почистване, допълнителни услуги по почистване, събиране и отстраняване на отпадъци и доставки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Договорът може да бъде подновен до 3 пъти за максимален срок от 4 години.

II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Очакван брой кандидати: 12
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Контролно посещение на място и информационна среща ще се проведат на:

— Обособена позиция 2 Барселона: на 10.1.2019 г. от 18:00 ч. (местно време). Ще се проведат в офисите на възлагащия орган в Дома на ЕС, Passeig de Gràcia 90, 08008 Barcelona, ИСПАНИЯ

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Оферти могат да бъдат подавани от обединения на доставчици на услуги, които няма да бъдат задължени да приемат специфична правна форма преди възлагане на поръчката. Ако поръчката е възложена на обединение, то ще трябва да приеме определена правна форма, ако това е необходимо, за да бъде отговорно за получаването на обработката на плащанията за членовете на обединението, както и за управлението и координирането на услугите.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Плащанията за услугите (стандартни услуги плюс допълнителни услуги) ще се извършват всеки месец, по начина, посочен в проектодоговора, след внасянето на подходяща фактура, съставена в съответствие с националното законодателство, както и на всички удостоверяващи документи, посочващи услугите, извършени през въпросния месец, а именно писмена заявка от страна на възлагащия орган за извънредни, допълнителни услуги.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/12/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 20/12/2018
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/11/2018