Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 502711-2018

15/11/2018    S220    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Selektivt förfarande 

Spanien-Madrid: Städtjänster för lokalerna tillhörande Europahuset i Madrid och Barcelona, Spanien

2018/S 220-502711

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Representation in Spain
Postadress: Paseo de la Castellana 46
Ort: Madrid
Nuts-kod: ES300
Postnummer: 28046
Land: Spanien
Kontaktperson: Head of Administration
E-post: Comm-Rep-es-procurement@ec.europa.eu
Telefon: +34 914238000
Fax: +34 915760387

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/spain/home_es

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4185
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4185
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4185
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Städtjänster för lokalerna tillhörande Europahuset i Madrid och Barcelona, Spanien

Referensnummer: PR/2018-16-INF/MAD
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90910000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europeiska kommissionens representation i Spanien, som även agerar på uppdrag av Europaparlamentets informationskontors, eftersöker städtjänster för Europahusets lokaler i Madrid och Barcelona.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 620 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Städtjänster för Europeiska kommissionens representationskontor i Madrid, Paseo de la Castellana, 46, 28046 Madrid, SPANIEN

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90911200
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES300
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Paseo de la Castellana 46

28046 Madrid, SPANIEN

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Städtjänster för Europeiska kommissionens representation i Madrid, inbegripet standard tjänster avseende städning, extra städtjänster, insamling och bortskaffande av avfall samt materiel.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 125 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kan förnyas upp till 3 gånger för en löptid på högst 4 år.

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 12
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ett platsbesök för inspektion och ett informationstillfälle kommer att äga rum:

— Del 1 Madrid den 10 januari 2019 13:00 (lokal tid). Det kommer att hållas i den upphandlande myndighetens kontor i Europeiska unionens Hus, Paseo de la Castellana 46, 28046 Madrid, SPANIEN.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Städtjänster för den Europeiska kommissionens regionalkontor i Barcelona, Passeig de Gràcia 90, 08008 Barcelona, SPANIEN

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90911200
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES511
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Passeig de Gràcia 90

08008 Barcelona, SPANIEN

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Städtjänster för Europeiska kommissionens regionalkontor i Barcelona, inbegripet standardtjänster avseende städning, extra städtjänster, insamling och avlägsnande av avfall samt materiel.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 30 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kontraktet kan förnyas upp till 3 gånger för en löptid på högst 4 år.

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 12
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ett platsbesök för inspektion och ett informationstillfälle kommer att äga rum:

— Del 2 Barcelona den 10.1.2019, 18:00 (lokal tid). Det kommer att hållas i den upphandlande myndighetens kontor i Europahuset, Passeig de Gràcia 90, 08008 Barcelona, SPANIEN

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbud, som inte behöver anta någon särskild rättslig form innan kontraktet tilldelas, får lämnas av grupper av tjänsteleverantörer. Om en grupp tilldelas kontraktet, kan detta behöva anta en viss rättslig form ifall detta är nödvändigt för att ansvara för mottagande och betalningsbearbetning för gruppmedlemmarna samt för ledning och samordning av tjänsten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Betalning för tjänsterna (standardtjänster samt extratjänster) kommer att göras mot faktura en gång per månad enligt de rutiner som anges i kontraktsutkastet. Fakturan ska upprättats i enlighet med nationell lagstiftning och lämnas in tillsammans med fakturaunderlag med uppgift om de tjänster som har utförts under aktuell månad, i synnerhet vad gäller den skriftliga begäran från den upphandlande myndigheten om att utföra extra tjänster exceptionellt.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/12/2018
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 20/12/2018
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/11/2018