Услуги - 503415-2017

16/12/2017    S242

България-София: Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване

2017/S 242-503415

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Милда Паунова
Електронна поща: m.paunova@eea.government.bg
Телефон: +359 35929406432
Факс: +359 35929559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/18_OTP
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/18_OTP
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система.

II.1.2)Основен CPV код
50410000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Съгласно Наредба за изграждане, експлоатация и развитие на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в Република България – ПМС № 434 от 19.11.1997 г. ИАОС има задължението да осигурява непрекъснатата работоспособност на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон (БУЛРАМО).

Основното предназначение на БУЛРАМО, работеща в реално време, е:

Непрекъснат мониторинг на нивото на радиационния гама-фон на територията на цялата страна и съхраняването на информацията в база данни.

Ранно оповестяване в случай на завишаване на нивото на радиационния гама-фон в следствие на авария или конфликт с ядрено оръжие.

Подаване на оперативна информация на съответните държавни органи.

Подаване на оперативна информация към Европейската система за обмен на радиологични данни (EURDEP).

Съгласно чл. 35 от договора Евратом и по препоръка на ЕК, през 2009 г., беше изградена Автоматизирана система за радиационен мониторинг.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 390 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50410000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Поръчката е с място на изпълнение Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ДЕЙНОСТ 1 – Първоначален ремонт. Дейност 1 следва да бъде извършена не по-късно от 10 работни дни от влизане в сила на договора.

ДЕЙНОСТ 2 – Текущ ремонт.

ДЕЙНОСТ 3 – Профилактика.

Веднъж годишно извършване на профилактика на всички ЛМС, ЦС, РКЦ, ДМЦ—Враца, ДМЦ—Варна и оборудването на радиоканалите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Професионална компетентност на персонала / Тежест: 50 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 310 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сервизно обслужване на Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй“.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50410000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Република България.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ДЕЙНОСТ 1 – Първоначален ремонт.

ДЕЙНОСТ 2 – Ежемесечни и ремонтни дейности.

ДЕЙНОСТ 3 – Профилактика свързана със зимния сезон.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Професионална компетентност на персонала / Тежест: 50 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 80 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да отговаря на следните изисквания за технически възможности:

4.1. Участникът да е извършвал дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 години, считано от дата на подаване на офертата.

Под идентичен или сходен предмет и обем се разбира сервизни дейности за поддръжка и ремонт на апаратура за радиационен мониторинг и/или радиационни измервания.

Когато участникът е обединение, се приемат сумарно изпълнените услуги от всички членове в обединението.

4.2. Участникът да е сертифициран по ISO EN 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват, включващ сервизна дейност.

Освен посочения в т. 4.2 сертификат или негов еквивалент, ще бъдат приемани и доказателства за въведени еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 6 от ЗОП.

Възложителят може да не приеме представени доказателства, които произтичат от лице, което има интерес съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/01/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/01/2018
Местно време: 10:30
Място:

гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите става на публично заседание, на което могат да присъстват законните представители на участниците или техни пълномощници със заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

Възложителят ще отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и когато такива обстоятелства са възникнали спрямо един или повече членове на обединението, което е участник в процедурата.

Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Участниците са длъжни да декларират отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Възложителят ще отстрани от участие участника, който представи документи, върху които подписът на представляващите го лица е положен посредством печат, копиран е или по друг технически начин, различен от саморъчно полагане.

3. Други основания за отстраняване от участие:

3.1. Възложителят отстранява от участие участник, който:

3.1.1. не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в документацията;

3.1.2. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

3.1.3. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 ЗОП;

3.1.4. участници, които са свързани лица (по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП).

3.2. Възложителят отстранява от участие участник, който:

3.2.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

3.2.2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

3.2.3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

3.2.4. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Посочените прогнозни стойности по всяка обособена позиция са максимално допустимите. Участник, подал ценово предложение над посочените прогнозни стойности, ще бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на сключения договор за възлагане изпълнението на настоящата обществена поръчка в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията на гаранциите се уреждат с договора, приложен като проект към документацията.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/12/2017