Tjänster - 504097-2021

06/10/2021    S194

Frankrike-Strasbourg: Tillhandahållande av tjänster avseende insamling, transport, återvinning och hantering av avfall i byggnaderna som upptas av Europaparlamentet i Strasbourg

2021/S 194-504097

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Nuts-kod: FRF11 Bas-Rhin
Postnummer: 67070
Land: Frankrike
Kontaktperson: Direction de la gestion intégrée des infrastructures – contrats et marchés
E-post: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9320
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster avseende insamling, transport, återvinning och hantering av avfall i byggnaderna som upptas av Europaparlamentet i Strasbourg

Referensnummer: 06A80/2021/M030
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90510000 Avfallshantering
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europaparlamentet planerar att inleda en offentlig upphandling, för att garantera utförandet av tjänster avseende uppsamling, transport, återvinning och hantering av avfall i de byggnader, som används av Europaparlamentet i Strasbourg.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 520 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90511000 Sophämtning
90511100 Hämtning av deponisopor
90511400 Pappersinsamling
90512000 Avfallstransport
90513500 Behandling och disponering av förorenade vätskor
90514000 Återvinning av avfall
90520000 Hantering av radioaktivt, giftigt, medicinskt och farligt avfall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRF11 Bas-Rhin
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strasbourg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Europaparlamentet planerar att inleda en offentlig upphandling, för att garantera utförandet av tjänster avseende uppsamling, transport, återvinning och hantering av avfall i de byggnader, som används av Europaparlamentet i Strasbourg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 520 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 49
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Deltagande i denna anbudsinfordran är öppet på lika villkor för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ i Europeiska unionens medlemsstater och för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ i icke-medlemsländer som har slutit ett särskilt avtal med Europeiska unionen inom området för offentlig upphandling, som ger dem tillgång till kontraktet i denna anbudsinfordran, i enlighet med de villkor som har fastställts i detta avtal.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 076-146569
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/11/2021
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 29/11/2021
Lokal tid: 10:00
Plats:

Strasbourg, Frankrike.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se registreringsförfarande i villkoren för inlämning av anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

2025.

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Europaparlamentet kommer att anordna ett obligatoriskt platsbesök i lokalerna i Strasbourg. Datum för besöket anges i upphandlingshandlingarna. Högst två företrädare per företag får delta. För registrering till platsbesöket, vänligen se villkor för att lämna anbud.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: LU - 2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Postnummer: FR - 67000
Land: Frankrike
Internetadress: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Den upphandlande myndighetens beslut kan överklagas inom två månader från datumet för underrättelsen om förfarandets resultat, antingen av anbudsgivare som uteslutits, eller av fysiska eller juridiska personer, som direkt och personligen berörs av detta beslut, även om de inte är dess mottagare.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/09/2021