Tjänster - 506990-2021

08/10/2021    S196

Luxemburg-Luxemburg: Tekniskt bistånd till genomförandet av ramlånet för energieffektivitet i offentliga byggnader i Ukraina

2021/S 196-506990

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
E-post: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
Upphandlarprofil: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/all/aa-010326003
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9431
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tekniskt bistånd till genomförandet av ramlånet för energieffektivitet i offentliga byggnader i Ukraina

Referensnummer: AA-010326-003
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71356200 Tekniskt bistånd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med ramavtalet avseende Ukrainas program för energieffektivitet i offentliga byggnader är att stödja Ukraina i genomförandet av ett upprustningsprogram som inbegriper omfattande renovering av offentliga byggnader, inbegripet integrering av åtgärder för förnybar energi och integrering av åtgärder mot pandemier i ett stort antal små och medelstora kommuner i landet. Syftet med avtalet om tekniskt bistånd som ska upphandlas är att tillhandahålla stöd för att säkerställa att programmet genomförs i enlighet med överenskomna regler och förfaranden och i god tid.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71314000 Energi och tillhörande tjänster
71314300 Konsulttjänster för energibesparing
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: UA Ukraine
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ukrainas program för energieffektivitet i offentliga byggnader omfattar alla territorier som kontrolleras av Ukrainas regering.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med det tekniska biståndet är att stödja stödenheten för projektledning vid ministeriet för samhällens och territoriers utveckling med att framgångsrikt samordna och leda genomförandet av Ukrainas program för energieffektivitet i offentliga byggnader. Stödet kommer även att tillhandahålla bistånd till finansministeriet vid bedömning av kommunerna och vid bearbetning av det stora antalet betalningar med anknytning till programmet, samt till borgmästaravtalet avseende främjande av medvetenhet och utbildning för kommunerna så att de får möjlighet att deltaga i programmet. Avtalet om tekniskt stöd kommer även att inbegripa teknisk projektering och revision av de utvalda byggnaderna. Stödet till programmets genomförande på kommunal nivå kommer att tillhandahållas av UNDP genom ett separat kontrakt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Det tekniska biståndet samfinansieras av EU:s investeringsplattform för grannskapspolitiken (NIP) och partnerskapet för energieffektivitet och miljö i Östeuropa (E5P).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Den upphandlande myndigheten kan komma att begära ytterligare tjänster för att öka antalet slutliga stödmottagare av UBEE-programmets förmån, förutsatt att medel finns tillgängliga. Högsta värde för sådana ytterligare tjänster är 10 000 000 EUR. Den upphandlande myndigheten kan antingen ändra det ursprungliga kontraktet eller upphandla ytterligare tjänster genom ett förhandlat förfarande utan offentliggörande.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/11/2021
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 24/11/2021
Lokal tid: 11:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/10/2021