Доставки - 511785-2018

21/11/2018    S224

Люксембург-Люксембург: Доставка на книги и специализирани приложения в правната област

2018/S 224-511785

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
код NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Пощенски код: L- 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: biblio_curia_marches_publics@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu/
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на книги и специализирани приложения в правната област

Референтен номер: COJ-PROC-17/031
II.1.2)Основен CPV код
22100000 Печатни книги, брошури и диплянки
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на книги и специализирани приложения в правната област

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 000 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

DK, EE, FI, IE, LV, LT, NO, SE, GB, US, други

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22100000 Печатни книги, брошури и диплянки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на книги и специализирани приложения в правната област.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Количествени критерии за възлагане на поръчката / Тежест: 320
Критерий за качество - Име: Критерии за качество / Тежест: 80
Цена - Тежест: 600
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

CY, GR, IT, MT, PT, ES

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22100000 Печатни книги, брошури и диплянки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на книги и специализирани приложения в правната област.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Количествени критерии за възлагане на поръчката / Тежест: 320
Критерий за качество - Име: Критерии за качество / Тежест: 80
Цена - Тежест: 600
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

BE, BG, CZ, DE, FR, HR, LU, HU, NL, AT, PL, RO, SI, SK, CH

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
22100000 Печатни книги, брошури и диплянки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на книги и специализирани приложения в правната област

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Количествени критерии за възлагане на поръчката / Тежест: 320
Критерий за качество - Име: Критерии за качество / Тежест: 80
Цена - Тежест: 600
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 024-050096
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Наименование:

DK, EE, FI, IE, LV, LT, NO, SE, GB, US, други

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/10/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Houtschild International Booksellers
Град: Rijswijk
код NUTS: NL NEDERLAND
Държава: Нидерландия
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 550 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 550 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2 (position 1)
Наименование:

CY, GR, IT, MT, PT, ES

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/10/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Houtschild International Booksellers
Град: Rijswijk
код NUTS: NL NEDERLAND
Държава: Нидерландия
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 250 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 250 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2 (position 2)
Наименование:

CY, GR, IT, MT, PT, ES

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/10/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Casalini Libri SPA
Град: Fiesole
код NUTS: IT ITALIA
Държава: Италия
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 250 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 250 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 3 (position 1)
Наименование:

BE, BG, CZ, DE, FR, HR, LU, HU, NL, AT, PL, RO, SI, SK, CH

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/10/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Houtschild International Booksellers
Град: Rijswijk
код NUTS: NL NEDERLAND
Държава: Нидерландия
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 200 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 3 (position 2)
Наименование:

BE, BG, CZ, DE, FR, HR, LU, HU, NL, AT, PL, RO, SI, SK, CH

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
05/10/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Prior Media Group SRL
Град: Bucharest
код NUTS: RO ROMANIA
Държава: Румъния
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 200 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/11/2018