Строителство - 513022-2017

21/12/2017    S245    Строителство - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Строителни и монтажни работи на кейови стени

2017/S 245-513022

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение /ТП/ — Бургас към Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура /ДППИ/
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Burgas
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Николов
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 56876880
Факс: +359 56876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/216

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/216
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 5 к.м., Пристанище Бургас.

II.1.2)Основен CPV код
45243600 Строителни и монтажни работи на кейови стени
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Целта на обществената поръчка е извършване на реконструкция и рехабилитация на КМ № 5 с цел възстановяване на неговата и функционалност и безопасност при извършване на товаро-разтоварните дейности. Има изготвен работен проект „Проект за укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 — Пристанище Бургас”. Проектът е разработен по кейови места и дава възможност за етапно изпълнение. Ще се изпълни проекта в частта касаеща рехабилитацията на корабно място № 5. Обекта е I-ва категория по смисъла на на чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45241100 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на кейове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Burgas
Основно място на изпълнение:

Кейово място № 5 попада в територията на Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, пристанищен терминал Бургас –Изток 1 в поземлен имот 07079.618.1019.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Има изготвен работен проект „Проект за укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 — Пристанище Бургас”. Проектът е разработен по кейови места и дава възможност за етапно изпълнение. Ще се изпълни проекта в частта касаеща рехабилитацията на корабно място № 5. Проектното решение включва изпълнение на сондажни изливни пилоти с диаметър ?900 mm през 3,0 m, разположени в пилотен ред пред старата стена и образуващи рамкова конструкция с изливни пилоти с диаметър ?900 mm зад старата стена. Проектът предвижда отстраняване на наносен слой по дъното пред кейовите стени по ивица с ширина 10,0 m чрез драгиране със смукачна техника до проектната дълбочина. Изпълнение на сондажни изливни пилоти:Сондажните пилоти пред и зад кейовите стени се изпълняват по технология с въртеливо сондиране без големи динамически въздействия, с обсадна тръба.Изпълнението на всички водолазни работи трябва да става при спазване на действащите специфични правила за работа и охрана на труда под вода. За успешното подводно бетониране е необходимо да се изпълнят две изисквания: — да се предотврати свободното падане на бетонната смес през водния слой и да се предпази прясно положения бетон от размиващото действие на водата. Бетонирането на кейовите стени ще става на блокове, които обхващат два сглобяеми елемента, т. е. с дължина 6,00 m и височина 1,50 m за да се избегне размиването на бетона. В състава на бетона е необходимо да има добавка против отмиване на цимента. В състава на бетона следва да се вложи и суперпластификатор на основата на модифициран поликарбоксилиран етер – за получаване на течен саморазливен бетон за подпомагане на полагането и уплътняването под вода. Антиотмиващите добавки, комбинирани със суперпластификатори, изискват дълго и бавно смесване за постигане на висока степен на обработваемост на бетона.

Да се влага пуцоланов портландцимент (с добавка от микросиликат — аморфна форма на силициев диоксид) за предпазване на армировката от корозия, особено в богати на хлориди среди като крайбрежните райони и в контакт с вода, съдържаща сулфатни йони. Бетонът за всички конструктивни елементи в проекта трябва да е сулфатоустойчив в съответствие с БДС-EN 206-I/NA.

Максималният размер на едрия добавъчен материал в бетона трябва да е 20 мм.

Съставът на бетона е необходимо да се определи от акредитирана лаборатория.

Бетониращата тръба трябва да е с минимален диаметър 20 cm при подаващия сместта отвор.

В състава на бетона е необходимо да има добавка против отмиване на цимента.

Бетонирането ще се извършва по използвания съвременен метод за подаване на подходящо модифициран микс чрез стандартна бетон-помпа.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на СМР (СИ) / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 900 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 150
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

До определения от Възложителя срок за получаване на оферти, оглед на обекта може да бъде извършван всеки работен ден от 9:00 – 17:30 часа, след предварителна заявка на тел.: 056/876 880 или e-mail адрес: office.bourgas@bgports.bg.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи I категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1-б. „а” от ЗУТ, IV група – „строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда“, в която попада обекта на поръчката или регистрация в съответен регистър на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Участникът трябва да разполага с разрешително за изпълнение на водолазни работи по смисъла на чл. 2, ал. , т. 3 от НАРЕДБА № Н-7 ОТ 12 ЮНИ 2008 г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДОЛАЗНА И ДРУГА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да разполага с валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството за обекти първа категория. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата и да бъде придружена с декларация в свободен текст, че в случай същата изтече по време на действие на договора, то действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на действие на договора. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава — членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата, поне едно изпълнение на строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.

2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството; 3. Участникът трябва да има система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката и да прилага системи или стандарт ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата, поне едно изпълнение на строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка. Под „изпълнение на строителство” включващо дейности с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката да се разбира изпълнение на обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пристанищни съоръжения, включващо минимум следните дейности: водолазни работи, изпълнение на сондажни изливни пилоти, подводно бетониране, кейови стени. 2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:

Ръководител обект: строителен инженер с образователна степен магистър, специалност „ПГС/ССС" или еквивалент; да има опит като ръководител на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

Технически ръководител – да имат квалификация „строителен инженер”, „архитект“ или „строителен техник” и отговарят на изискванията за образователен ценз, съгласно чл. 163а, т. 2 от ЗУТ или еквивалентна, с професионален опит като технически ръководител на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката.

Инженер – геодезист — с професионален опит като геодезист на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката.

Контрол по качеството — да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, с професионален опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката.

Експерт по безопасност и здраве в строителството — да притежава удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно, с професионален опит като експерт „БЗС“ на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Водолази – минимум трима, да имат опит в изпълнението на поне един обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката. Под „обект/строеж с предмет и обем, идентичен или сходен, с тези на поръчката” да се разбира изпълнение на обекти за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пристанищни съоръжения, включващо минимум следните дейности: водолазни работи, изпълнение на сондажни изливни пилоти, подводно бетониране, кейови стени. 3. Участникът трябва да има система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката и да прилага системи или стандарт ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалент.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се предоставят в една от следните форми:

1. парична сума, която следва да бъде преведена по следната сметка:

IBAN: BG06 CECB 9790 1043 0564 01.

BIC: CECBBGSF.

Банка: ЦКБ АД - Клон БУРГА.

ДП „Пристанищна инфраструктура”.

Клон—териториално поделение Бургас.

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащанията по договора ще се извършват, както следва: 1. Междинни плащания в размер до 80 % (осемдесет процента) от общата стойност на договора - след изпълнение на съответстващия по остойностената количествена сметка обем работи, въз основа на съставени и подписани сметки, протоколи и представени документи и оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. Окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност — след подписване на Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време строителството и оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

В прогнозната стойност на обекта са включени и 10 % непредвидени разходи.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29/01/2018
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 30/01/2018
Местно време: 11:00
Място:

В административната сграда на Клон-териториално поделение Бургас на ДППИ: гр.Бургас, ул. Княз Ал.Батенберг 1, ет.4, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице поне едно от следните обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1—7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс; 2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1., в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договора за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или алогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен; 8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено да участват в процедури по възлагане на обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице основанията на чл. 4 от горепосочения закон.

Възложителя отстранява от процедурата участник за които са налице обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/12/2017