Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 513675-2017

22/12/2017    S246

Luxemburg-Luxemburg: AO 10632.C02 Rådgivning om den semantiska webben

2017/S 246-513675

Ändringsmeddelande

Ändring av ett kontrakt/en koncession under dess löptid

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens publikationsbyrå
Postadress: 2 rue Mercier
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: L-2985
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Mr Jan Planovsky
E-post: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 292944331
Fax: +352 292942672
Internetadress(er):
Allmän adress: http://publications.europa.eu
Upphandlarprofil: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

AO 10632.C02 Rådgivning om den semantiska webben

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler eller lokalerna tillhörande de europeiska institutionerna i Luxemburg och Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:

Syftet med anbudsinfordran var att välja ut ekonomiska aktörer för tillhandahållande av IT-tjänster med anknytning till rådgivning om den semantiska webben.

II.2.7)Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Antal månader: 48
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt
Meddelandenummer i EUT: 2015/S 252-461165

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 10632
Benämning på upphandlingen:

Rådgivning om den semantiska webben.

V.2)Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1)Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession:
04/12/2015
V.2.2)Information om anbuden
Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: Infeurope SA
Postadress: 62 rue Charles Martel
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2134
Land: Luxemburg
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (vid tiden för kontraktets ingående;exkl. moms)
Upphandlingens totala värde: 2 221 700.00 EUR

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Detta är den andra ändringen av kontraktet. Genom ytterligare beslut om tilldelning av den 5.12.2017 höjdes budgettaket med 133 250 EUR, dvs. från 2 821 700 EUR till 2 954 950 EUR.

Vilket följer den första ändringen av kontraktet av den 20.6.2017 då budgettaket höjdes med 600 000 EUR, dvs. från 2 221 700 till 2 821 700 EUR.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/12/2017

Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1)Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna
VII.1.1)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
VII.1.2)Ytterligare CPV-kod(er)
VII.1.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
VII.1.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med anbudsinfordran var att välja ut ekonomiska aktörer för tillhandahållande av IT-tjänster med anknytning till rådgivning om den semantiska webben.

VII.1.5)Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid
Antal månader: 48
VII.1.6)Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 2 821 700.00 EUR
VII.1.7)Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Officiellt namn: Infeurope SA
Postadress: 62 rue Charles Martel
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2134
Land: Luxemburg
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag: ja
VII.2)Information om ändringarna
VII.2.1)Beskrivning av ändringarna
Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet):

Ökning av kontraktets värde med 600 000 EUR.

VII.2.2)Skäl till ändring
Behov av kompletterande byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprunglige entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av uppdragstagare:

Kontraktsvärdet behövde ökas på grund av de många ytterligare utvecklingar och kompletterande projekt som måste utföras och på grund av behovet av att säkerställa kontinuiteten i de tjänster som tillhandahålls inom ramen för kontrakt 10632 tills ett nytt kontrakt har upprättats.

VII.2.3)Prisökningar
Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna (med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar och, vad gäller direktiv 2014/23/EU, genomsnittlig inflation i den berörda medlemsstaten)
Värde exkl. moms: 133 250.00 EUR
Totalt kontraktsvärde efter ändringarna
Värde exkl. moms: 2 954 950.00 EUR