Доставки - 516509-2018

23/11/2018    S226    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Горна Оряховица: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2018/S 226-516509

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Горна Оряховица
Национален регистрационен номер: 000133673
Пощенски адрес: пл. „Георги Измирлиев“ № 5
Град: Горна Оряховица
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 1100
Държава: България
Лице за контакт: Зорница Тананеева — младши експерт „Обществени поръчки“
Електронна поща: go_op_104@abv.bg
Телефон: +359 61860874
Факс: +359 61860203

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.g-oryahovica.org/

Адрес на профила на купувача: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/6740-2018-11-16-13-01-03.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/6740-2018-11-16-13-01-03.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на второстепенните разпоредители с бюджет при Община Горна Оряховица, по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Във връзка с необходимостта от осигуряване на качествени хранителни продукти за нуждите на обекти в социалната сфера, второстепенни разпоредители с бюджет към Община Горна Оряховица, Кметът на Общината открива обществена поръчка чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с горецитирания предмет. Доставките са съгласно Техническа спецификация, която е неразделна част от настоящата документация. Хранителните продукти са за нуждите на: Домашен социален патронаж гр. Горна Оряховица, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Горски Горен Тръмбеш — Община Горна Оряховица, Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Драганово — Община Горна Оряховица и Детски ясли „Зорница “ и „Еделвайс“ гр. Горна Оряховица.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 413 872.92 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Хляб и хлебни изделия“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15810000 Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Горна Оряховица, съгласно списък на второстепенни разпоредители с бюджет.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на хляб и хлебни изделия,съгласно Техническа спецификация, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Количествата са съобразно приложено КС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: T — „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното“ / Тежест: 55т.
Цена - Тежест: 45т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 44 128.82 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Мляко и млечни произведения“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000 Млечни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Горна Оряховица, съгласно списък на второстепенни разпоредители с бюджет.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на мляко и млечни произведения, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Количествата са съобразно приложено КС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: T — „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното“ / Тежест: 55т.
Цена - Тежест: 45т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 53 376.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Захар и захарни изделия“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15830000 Захар и свързани с нея продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Горна Оряховица, съгласно списък на второстепенни разпоредители с бюджет.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на захар и захарни изделия, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Количествата са съобразно приложено КС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: T — „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното“ / Тежест: 55т.
Цена - Тежест: 45т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 903.47 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Месо и месни продукти“

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15100000 Месо и месни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Горна Оряховица, съгласно списък на второстепенни разпоредители с бюджет.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на месо и месни продукти, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Количествата са съобразно приложено КС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: T — „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното“ / Тежест: 55т.
Цена - Тежест: 45т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 104 453.52 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Риба и рибни продукти“

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15200000 Риба и други водни животни, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Горна Оряховица, съгласно списък на второстепенни разпоредители с бюджет.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на риба и рибни продукти, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Количествата са съобразно приложено КС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: T — „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното“ / Тежест: 55т.
Цена - Тежест: 45т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21 094.70 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Плодове и зеленчуци“

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Горна Оряховица, съгласно списък на второстепенни разпоредители с бюджет.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на плодове и зеленчуци, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Количествата са съобразно приложено КС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: T — „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното“ / Тежест: 55т.
Цена - Тежест: 45т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 77 540.24 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Консерви“

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15897000 Консервирани хранителни продукти и полеви дажби
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Горна Оряховица, съгласно списък на второстепенни разпоредители с бюджет.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на консерви, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Количествата са съобразно приложено КС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: T — „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното“ / Тежест: 55т.
Цена - Тежест: 45т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40 291.60 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Варива,подправки и други“

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15870000 Хранителни подправки и сосове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Горна Оряховица, съгласно списък на второстепенни разпоредители с бюджет.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на варива,подправки и други, съгласно Техническа спецификация, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Количествата са съобразно приложено КС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: T — „Срок за реакция, след установяване на несъответствие на доставеното със заявеното“ / Тежест: 55т.
Цена - Тежест: 45т.
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 52 084.57 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя такова условие.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя такова условие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя такова условие.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да имат регистрация, съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните.

2. Участниците, следва да разполагат със собствено/наето специализирано транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти с Удостоверение, издадено от съответната ОДБХ, съгласно чл. 246, ал. 4 от ЗВД.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

2.1 Участниците декларират в ЕЕДОП регистрацията, съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за храните. При сключване на договор, участникът избран за изпълнител, представя доказателство за регистрацията, само в случаите, когато информацията не е свободно достъпна по електронен път.

2.2. Участниците декларират в ЕЕДОП наличието на миниум едно транспортно средство, съобразено с групата храни по обособената/ите позиция/и за която подават оферта.

Забележка: преди сключване на договор, избраният за изпълнител, представя доказателство за наличието на транспортното средство, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.

Важно! Условието се отнася за всички обособени позиции!

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/01/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/01/2019
Местно време: 11:00
Място:

Зала 114 на Община Горна Оряховица.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание на комисията, при което ще се отворят подадените оферти, могат да присъстват участниците или техни упълномощени лица, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителите на участниците, представят на комисията изрично за настоящата обществена поръчка — пълномощно.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Определената от възложителя, гаранция за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се представя и освобождава, съгласно посочените в проекта на договор — условия. В случай, че избраният за изпълнител по съответната обособена позиция, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на парична сума, същата следва да бъде преведена по сметка на възложителя: BG04FINV91503316803795.

Възложителят отстранява участник, ако за него се установи някое от обстоятелствата, съгласно чл. 54, чл. 55 и чл. 107 от Закона за обществените поръчки, както и в предвидените в документацията за обществена поръчка, случаи!

Договорите могат да бъдат изменяни или допълвани, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/11/2018