Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 522541-2022

26/09/2022    S185

Belgien-Bryssel: Tjänstekontrakt för tillhandahållande av en undersökning om PFAS-ämnen inom försvaret

2022/S 185-522541

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska försvarsbyrån (EDA)
Postadress: Rue des Drapiers 17-23
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1050
Land: Belgien
Kontaktperson: Procurement and Contract Unit
E-post: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eda.europa.eu
Upphandlarprofil: https://eda.europa.eu/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12280
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12280
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänstekontrakt för tillhandahållande av en undersökning om PFAS-ämnen inom försvaret

Referensnummer: 22.ISE.OP.150
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73000000 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Undersökningen ska tillhandahålla information om grupper/kategorier av produkter som används av EU:s försvarsministerier och som innehåller PFAS-ämnen (enligt OECD:s definition från 2021), med särskilt fokus på volymer som används inom försvar, deras tekniska funktion, tidpunkt för utsläpp samt användningsfall inom försvar. Undersökningen ska även analysera om det finns tillgängliga substitut för PFAS i sådana produktgrupper. Undersökningen ska även tillhandahålla detaljerad information och analys av potentiell inverkan av PFAS-relaterad riskhanteringsverksamhet inom EU (inbegripet sådan som är under utarbetande) på EU:s försvarssektor. På grundval av detta kommer relaterade rekommendationer att utarbetas och inkluderas i undersökningen för att minska relaterade effekter på försvarsintressenter.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 80 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen för e-upphandling, som anges ovan i avsnitt I.3) “Kommunikation”.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 80 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 5
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen för eTendering som anges i avsnitt I.3) ”Kommunikation”.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/11/2022
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/11/2022
Lokal tid: 11:00
Plats:

Europeiska försvarsbyråns lokaler.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Ett behörigt ombud för varje anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Vid otillgänglighet eller störningar i funktionen hos det elektroniska kommunikationssätt som anges i avsnitt I.3) under de senaste fem kalenderdagarna före den tidsfrist för mottagande som anges i avsnitt IV.2.2), förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att förlänga denna tidsfrist och offentliggöra förlängningen på internetadressen som anges i avsnitt I.3) utan föregående publikation av rättelse till detta meddelande. Ekonomiska aktörer som är intresserade av denna upphandling uppmanas att teckna sig för anbudsinfordran på adressen i avsnitt I.3) för att bli underrättade när ny information eller nya handlingar publiceras.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Eventuella observationer om upphandlingsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndigheten via e-post till procurement@eda.europa.eu. Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Inom 2 månader från meddelande om beslutet om tilldelning av avtalet kan en talan om ogiltigförklaring av beslutet om tilldelning av kontrakt inledas. Eventuella begäranden och eventuella svar på dessa samt eventuella klagomål om administrativa missförhållanden kommer varken att ha som syfte eller leda till att tidsfristen för att inleda talan om ogiltigförklaring förlängs eller till att en ny period för att inleda talan om ogiltigförklaring inleds. Det organ som ansvarar för förhandlingen om annulleringsförfaranden anges i avsnitt VI.4.1) i meddelandet om upphandling.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/09/2022