Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 523463-2019

05/11/2019    S213

Danmark-Ringsted: Arkitekttjänster avseende utomhusarbeten

2019/S 213-523463

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ringsted Kommune
Nationellt registreringsnummer: 18957981
Postadress: Rønnedevej 9
Ort: Ringsted
Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Chefjurist Anders Ingemann
E-post: adin@ringsted.dk
Telefon: +45 61164121
Internetadress(er):
Allmän adress: www.ringsted.dk
Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Totalrådgivning vedr. klimatilpasning, forsyning og separatkloakering af oplandet til Ringsted Station

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71222000 Arkitekttjänster avseende utomhusarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Med ønske om at klimatilpasse, herunder aflede overfladevand, og separatkloakere oplandet til Ringsted Station, udbyder Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S Kontrakt om totalrådgivning vedr. klimatilpasning, forsyning og separatkloakering af oplandet til Ringsted Station. Genstandsfeltet for den udbudte totalrådgivning er separatkloakering, klimatilpasning, renovering og udskiftning af vand- og fjernvarmeledninger, samt varetagelse af dialog med og kommunikation til borgere og relevante interessenter. Den udbudte totalrådgivning vil være koncentreret om oplandet til Ringsted Station, særligt med fokus på Fynsgade, Sjællandsgade og Stationsområdet. Projektet indbefatter en række overordnede mål. Der ønskes en integreret løsning, hvor de overordnede mål understøtter hinanden. Den tilbudte løsning skal aktivt medvirke til, at anlægsarbejdet udføres på en så hensigtsmæssig og økonomisk effektiv måde som muligt.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 133 400.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71200000 Arkitekttjänster
71210000 Arkitektoniska konsulttjänster
71220000 Arkitektonisk formgivning
71240000 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster
71242000 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning
71247000 Övervakning av byggnadsarbete
71248000 Projektövervakning och dokumentation
71250000 Arkitekt-, ingenjörs- och mätningstjänster
71300000 Ingenjörstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ringsted Kommune

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Opgaven udbydes samlet og består af i alt 4 delkontrakter: én med Ringsted Kommune (klimatilpasning), én med Ringsted Spildevand (separatkloakering), én med Ringsted Vand (vandledninger) og én med Ringsted Fjernvarme (fjernvarmeledninger).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Projektorganisation og ressourcer / Viktning: 30
Kvalitetskriterium - Namn: Procesbeskrivelse, samskabelse og risikostyring / Viktning: 40
Pris - Viktning: 30
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 088-211160
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Totalrådgivning vedr. klimatilpasning, forsyning og separatkloakering af oplandet til Ringsted Station

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/10/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: EnviDan
Nationellt registreringsnummer: 18334305
Ort: Kgs. Lyngby
Nuts-kod: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 5 133 400.00 DKK / Högsta anbud: 7 885 000.00 DKK som har beaktats
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadress: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/10/2019