Tarned - 52435-2016

17/02/2016    S33    Euroopa Liidu Kohus - Tarned - Hanketeade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Euroopa Liidu Kohtu jaoks ette nähtud suitsetamiskabiinide tarne, paigaldus ja hooldus

2016/S 033-052435

Hanketeade

Asjad

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus
service du courrier officiel
Kontaktisik: Mme Eva Anglessy
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: DL-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Faks: +352 43032650

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu

Elektrooniline juurdepääs teabele: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Euroopa Liidu Kohtu jaoks ette nähtud suitsetamiskabiinide tarne, paigaldus ja hooldus
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Ostmine
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Luxembourg.

NUTS kood LU

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
Raamleping ühe pakkujaga

Raamlepingu kestus

Kestus aastates: 4
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Euroopa Liidu Kohtu jaoks ette nähtud suitsetamiskabiinide tarne, paigaldus ja hooldus.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

39300000

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Euroopa Liidu Kohus kavatseb sõlmida raamlepingu, mis käsitleb
— suitsetamiskabiinide tarnet ja paigaldust
ning ka
— suitsetamiskabiinide igakülgset hooldust.
Hinnanguline kogus: 3 suitsetamiskabiini 3 tuhatoosiga ja 2 suitsetamiskabiini 2 tuhatoosiga.
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Kestus kuudes: 48 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Tulevikus lepingu täitmise eest tehakse maksed 30 kalendripäeva jooksul alates maksenõude laekumise kuupäevast.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt iseloomustust.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: käesolevas pakkumiskutses viidatud lepingu täitmiseks nõuab Euroopa Liidu Kohus pakkujatelt minimaalse finants- ja majandussuutlikkuse olemasolu, mida hinnatakse järgmise alusel:
— viimase 3 majandusaasta keskmine aastakäive vähemalt 100 000 EUR.
Kõnealust suutlikkust hinnatakse järgmise alusel:
— koopiad viimase 3 majandusaasta bilansist või bilansi väljavõtetest ja kasumiaruannetest ning ka koopiad kõikidest juhatuse ja asutuseväliste audiitorite koostatud aruannetest (kui neid on) kõnealuste majandusaastate kohta. Kui kandidaat ei saa mõjuval põhjusel (põhjendatakse alusdokumentidega) nimetatud dokumente esitada, peab ta esitama kinnituse viimase 3 majandusaasta maksustamisjärgse aastakasumi kohta.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
käesolevas pakkumiskutses viidatud lepingu täitmiseks nõuab Euroopa Liidu Kohus pakkujatelt või ettevõtjatelt (ühenduse ühispakkumise korral või alltöövõtu kasutamise korral) järgmise minimaalse suutlikkuse/võimsuse taseme tõendamist:
— nad peavad olema tarninud viimase 3 aasta jooksul vähemalt 20 suitsetamiskabiini;
— neil peab olema vähemalt 3 aastat kogemusi suitsetamiskabiinide valdkonnas igakülgse hoolduse tagamisel.
Ettevõtjate tehnilist võimsust ja kutsesuutlikkust tuleb tõendada järgmise alusel:
— viimase 3 aasta jooksul tehtud põhiliste suitsetamiskabiinitarnete loetelu. Pakkuja peab esitama iga tarne kohta järgmised andmed: tarnitud suitsetamiskabiinide arv, maksumus (kui teave ei ole konfidentsiaalne), kuupäev ja (avaliku või erasektori) klient (kui teave ei ole konfidentsiaalne);
— viimase 3 aasta jooksul osutatud suitsetamiskabiinide igakülgse hoolduse põhiteenuste loetelu. Pakkuja peab esitama iga osutatud teenusega hooldatud suitsetamiskabiinide arvu.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
COJ-PROC-15/033.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
30.3.2016 - 17:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 5.4.2016 - 11:00

Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Liidu Kohus, Luxembourg (Kirchberg).

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah
Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: 1 esindaja pakkuja kohta.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
5.2.2016