Доставки - 528758-2022

Submission deadline has been amended by:  610940-2022
28/09/2022    S187

България-София: Обработващи машини със специална употреба

2022/S 187-528758

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Национален регистрационен номер: 831917834
Пощенски адрес: кв. ДЪРВЕНИЦА ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.8
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: Донка Кирилова Симеонова
Електронна поща: dsimeonova@tu-sofia.bg
Телефон: +359 29653906
Факс: +359 28683215
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.tu-sofia.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/236003
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/236003
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на установка за нанасяне многослойни системи за монтаж за нуждите на Технически университет – София ...продължение в Раздел VI.3 Допълнителна информация

II.1.2)Основен CPV код
42611000 Обработващи машини със специална употреба
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е: „Доставка на установка за нанасяне многослойни системи за монтаж за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.

Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки. Доставеното оборудване да е комплектувано с необходимите елементи, така че да е работоспособно и да изпълнява функциите, заложени в спецификацията. В случай на спиране на производството на предлаганото оборудване поради внедряване на нови технологии, трябва да се предложи оборудване със същите или подобри характеристики.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 398 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42611000 Обработващи машини със специална употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение е: Оборудването, предмет на поръчката, ще се доставя на място франко склада на Възложителя - гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на 2-ма специалисти на Възложителя на 1 бр. установка за нанасяне многослойни системи за монтаж за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”. Минимални технически показатели “Установка за нанасяне многослойни системи за монтаж“:

1. Работна камера позволяваща разполагане на не по-малко от 5 източника включително монтирани 4 магнетронни.

2. Работна площ върху която се нанасят слоевете не по-малка от диаметър 100 mm върху съответен държател.

3. Държателят да позволява завъртане около вертикалната ос.

4. Подгряване на държателя минимум до 850 оС ± 1oC

5. Възможност за постоянно токово и високочестотно разпрашване с комплект 750 W постояннотоков генератор и 300W високочестотен генератор. Високочестотният генератор да е с автоматично съгласуване.

6. Възможност за едновременно или последователно нанасяне на минимум два слоя с автоматично превключване.

7. Преднапрежение на подложките с цел почистване

8. Шлюзова камера за зареждане на държателя без развакуумиране на камерата.

9. Измерител на дебелина/скорост на отлагане за прозрачни и непрозрачни материали (тип микровизна или аналогичен)

10. Газови магистрали за подаване на газ в камерата.

11. Разширение за постигане на вакуум в обхвата на 10-8 Torr

12. Измерители на нисък и висок вакуум

13. Система за охлаждане на магнетроните и държателите, осигуряваща оптимално функциониране.

14. Да бъдат предвидени технологични отвори позволяващи надграждане на машината чрез допълнително присъединяване на постояннотокови и високочестотни преходници, измерители тип „масспектрометричен анализ”, „оптичен коефициент на отражение”.

15. Захранване по Европейски стандарт - 220V (монофазно) или 380V (трифазно) или комбинация от двете.

Минималните технически показатели и изисквания са посочени в Техническата спецификация на Възложителя.

- Гаранционен срок – минимум 12 месеца, считано от от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ изпълнението на дейностите, посочени в чл. 1, ал. 2 от договора. В рамките на гаранционния срок, Изпълнителят в срок до 30 календарни дни, считано от датата на двустранно подписан констативен протокол, отстранява със свои сили и средства всички неизправности, несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставеното устройство, съответно доставя резервни части и/или компоненти, подменя дефектирали части и/или компоненти с нови. Гаранционният срок на устройството, в процес на ремонт/поправяне, се удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата/ремонта. Гаранцията на извършен ремонт/вложени части е 6 месеца, считано от датата на двустранно подписан протокол, удостоверяващ извършения ремонт/вложените части. Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свой представител на място за констатиране и идентифициране на повредата/несъответствието в срок до 5 календарни дни, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При посещението се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, в който се описват вида на съответната повреда/неизправност/несъответствие/дефекти и/или отклонения на доставеното устройство.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 398 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.

II.2.14)Допълнителна информация

Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя. Максималният срок за за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение е до 240 календарни дни, от датата на регистрация на договора в деловодната система на възложителя.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

не се поставят

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се поставят

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се поставят

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Уастникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, а именно:

Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката следва да се разбира доставка на минимум 1 (един) брой установка за нанасяне многослойни системи за монтаж или 1 (един) брой електро или радиоелектронна апаратура/устройство.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“.

Преди сключването на договора за възлагане на поръчката, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи които доказват извършената доставка.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (изключ. чл. 4). Свързани лица по смисъла на парагр. 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. За участниците се прилагат забраните, посочени в чл. 69 от ЗПКОНПИ. Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се попълва в съответните полета в ЕЕДОП. За участниците се прелагат забраните по чл.5к съгласно Регламент (ЕС) №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, изменен с Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета на Европейския съюз от 08.04.2022 г. и Регламент (ЕС) 2022/1269 на Съвета на Европейския съюз от 21.07.2022 г. Продължение в Раздел VI.3) Допълнителна информация.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/10/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 28/04/2023
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 31/10/2022
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от Раздел II.1.1...по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”.

Продължение от Раздел III.2.2) ... Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора (1% обезпечава гаранционния срок) и гаранция за обезпечаване на аванса-60%. Предвидено е авансово плащане в размер на 60% при условията на договора. Ако избраният за изпълнител не желае авансово плащане, отпада задължението да осигури гаранцията за аванса. Гаранциите се представят по избор от Изпълнителя под формата на: парична сума, на банкова гаранция или на застраховка.

Участниците ще бъдат отстранени, ако е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и чл. 107 ЗОП (чл.55 ЗОП не се прилага), с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

- Участниците, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Ценовото предложение елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

- Участник, който е представил Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на Възложителя.

- Участник, който е предложил цена за изпълнение по-висока от максималната прогнозна стойност на поръчката.

- Участник, за когото са налице пречките за участие в обществени поръчки , предвидени по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложили изключения по чл. 4 от него.

- Участник, за когото са налице забраните по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ;

- Участник, за когото са налице обстоятелстватя по чл.5к съгласно Регламент (ЕС) №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, изменен с Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета на Европейския съюз от 08.04.2022 г. и Регламент (ЕС) 2022/1269 на Съвета на Европейския съюз от 21.07.2022 г.

Обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл.54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3 – дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП.В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП. При участие на обединение, което не е ЮЛ се прилага чл. 59, ал. 6 ЗОП.

При участие на подизпълнители се прилага чл. 66 ЗОП. Относно използването капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл. 65 ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/09/2022