Teenused - 529229-2018

01/12/2018    S232

Belgia-Brüssel: Teenusleping loomaaedade direktiivi tõhusama rakendamise toetuseks

2018/S 232-529229

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Teave ühishanke kohta
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4219
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Teenusleping loomaaedade direktiivi tõhusama rakendamise toetuseks

Viitenumber: ENV.D.3/SER/2018/0036
II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

2018. aasta oktoobris valminud loomaaedade direktiivi hindamise tulemustes jõuti järeldusele, et direktiiv täidab oma eesmärki, kuid direktiivi eesmärkide täielik saavutamine sõltub direktiivi rakendamise täiustamisest. Komisjon kavatseb seada hindamise täiendamiseks sisse mehhanismid sidusrühmade toetamiseks loomaaedade direktiivi tõhusamal elluviimisel ja jõustamisel ning parendada kõigi tegevusse kaasatud osaliste koostööd ja omavaheliste sidemete loomist. Lõppeesmärk on aidata liikmesriikidel ja loomaaaia sektoril tugevdada loomaaedade osa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel. Kõnealuse lepingu kaudu tuleb seega osutada tehnilist, teaduslikku ja halduslikku tuge foorumite korraldamiseks teadmiste ja heade tavade vahetamiseks erinevatel teemadel, koolitusi ja võrdpartnerlusmehhanismide (peer-to-peer mechanisms) kasutamist loomaaedade direktiivi rakendamisse kaasatud erinevate sidusrühmade jaoks, keskendudes eelkõige liikmesriikide ametiasutustele ja nende koosseisus olevatele järelevalveasutustele, samuti loomaaedade käitajatele ja loomaaedade ühendustele.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

väljaspool asutust.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Avatud kutse pakkumusele: ühekordne teenusleping kestusega 36 kuud, see ei ole uuendatav.

Töövõtjalt oodatakse kolme teadmiste ja parimate tavade vahetamist soodustava ühepäevase sidusrühmade koosoleku korraldamist. Töövõtjalt oodatakse ka loomaaedade direktiivi rakendamise erinevaid külgi hõlmavate koolituskursuste väljatöötamist, läbiviimist ja koolituse tulemuste hindamist neljas erinevas ELi geograafilises piirkonnas. Lisaks sellele nõutakse töövõtjalt võrdpartnerlusmehhanismide kasutamise toetamist.

Konkreetsed ülesanded:

1. ülesanne: kolm sidusrühma koosolekut

Ülesanne hõlmab aastas ühe sidusrühma koosoleku ettevalmistamist, korraldamist ja täitmise kontrollimist, sh kõik logistilised küljed, taustdokumendid, esitlused, koosoleku kaasjuhatamine, protokollimine, koosoleku aruannete ja osalejatele teabepaketi ettevalmistamine. Kohtumised on ühepäevased 30–50 osalejaga üritused ja need peetakse inglise keeles. Pakkujalt nõutakse enne iga koosolekut sidusrühmadelt nõu küsimist kõige asjakohasemate teemade kohta, mis vajavad teabe vahetamist, ja teadmiste osas arvessevõtmist vajavate nõuete kohta. Juhul kui on toimunud eelnev koosolek, hindab nõustaja ka sellel koosolekul kokkulepitud prioriteetsete jätkutegevuste täitmist. Töövõtja katab kõik logistiliste külgedega seotud kulud, sh koosoleku toimumispaik, toitlustamine, tehnilised seadmed, registreerimine, rinnamärgid jne. Pakkujalt eeldatakse ka reisi- ja majutuskulude tasumist (ette võib näha eelnevalt kinnipandud ja tasutud ruume või tervikväljamaksu öö kohta) kuni 10 osalejale koosoleku kohta. Koosoleku järel peab nõustaja abistama sidusrühmi nende poolt koosolekul kokku lepitud prioriteetsete tegevuskavade elluviimisel.

2. ülesanne: koolitus

Töövõtjalt nõutakse koolituskursuste ettevalmistamist ja korraldamist neljas erinevas ELi geograafilises piirkonnas. Pakkujal tuleb loomaaedade direktiivi hindamise tulemusi arvesse võttes panna kokku koolituse sisu ning töötada välja kursuse sobiv ülesehitus ja materjal.

Koolitusi antakse inglise keeles, väljaarvatud siis, kui piirkondlik lähenemisviis nõuab erinevat keelt. Pakkuja korraldab need koolitused 20–30 osaleja jaoks igas koolituses, tagab sobiva koolituse toimumispaiga ja vähemalt 2 sõltumatut koolitajat, kellel on vastavas valdkonnas asjakohane, põhjalik kogemus. Pakkuja peab katma reisi- ja majutuskulud (ette võib näha eelnevalt kinnipandud ja tasutud ruume või tervikväljamaksu öö kohta) (kuni 10 osalejale koolituse kohta).

Rööbiti kohapealsete koolitustega peaks töövõtja ka uurima ja tegema ettepanekuid samasisuliste võrgupõhiste koolituste sisseseadmiseks tulevaseks kasutamiseks. Viimase koolituse järel oodatakse pakkujalt koolituste tõhususe mõju hindamist ja selle kohta aruande esitamist.

3. ülesanne: võrdpartnerlusmehhanismide kasutamise toetamine

Töövõtjalt oodatakse olemasolevate võrdpartnerlusmehhanismide läbivaatamist, nende edendamist ja liikmesriigi pädevate asutuste toetamist nimetatud programmide kasutuselevõtul.

Pakkujalt nõutakse võrdpartnerlusel tuginevate õppeprogrammide aktiivset edendamist ning võrdpartnerluspaaride moodustamiseks sobivate partnerite otsimist ja kokkuviimist. Töövõtja hõlbustab võimalike võrdpartnerluspaaride vahelisi kontakte, teabevahetust ja partneritevahelist koordineerimist ning toetab neid taotluse esitamisel osalemiseks olemasolevates võrdpartnerlusmehhanismides, nt TAIEX-EIR PEER 2 PEER programm. Nõustajalt ei eeldata ühegi määratletud võrdpartnerlusprogrammi reisi- ja majutuskulude tasumist.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 36
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.12)Teave elektrooniliste kataloogide kohta
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Palume tähele panna, et see teade avaldati varem 21.3.2018 väljaandes PIN ELT 2018/S 056-123139 pealkirjaga „Toetus loomaaedade direktiivi õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi järelevalveks sõltuvalt hindamise tulemustest“ kogusummaga 400 000 EUR.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt hankedokumente (vt tehnilise kirjelduse punkte 1.1 ja 1.7).

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.5)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.2)Lepingu tingimused
III.2.1)Teave teatava kutseala kohta
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:
III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.4)Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 22/01/2019
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Inglise keel, Bulgaaria keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Läti keel, Leedu keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Hispaania keel, Rootsi keel, Tšehhi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 05/02/2019
Kohalik aeg: 10:30
Pakkumuste avamise koht:

Avenue de Beaulieu 5, B – 1160 Brussels, Salle D

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumiste avamisel võib osaleda maksimaalselt 2 esindajat pakkumise kohta (kulusid ei hüvitata).

Pakkuja peab esitama korralduse ja turvalisusega seotud kaalutlustel iga esindaja täisnime ja ID-kaardi numbri või passi numbri vähemalt 3 tööpäeva ette aadressil env-tenders@ec.europa.eu.

Avaliku sektori hankija jätab endale õiguse andmed esitamata jätnuid enda ruumidesse mitte lubada.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
VI.3)Lisateave:

Avaliku sektori hankija kasutab väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust kooskõlas 18.7.2018 määruse (EL, Euratom) nr 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid) I lisa punkti 11.1 alapunktiga e uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama avaliku sektori hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad põhiprojektile, mille elluviimiseks sõlmiti pärast hanketeate avaldamist algne leping, kui punktis 11.4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

Hankedokumente saab punktis I.3) nimetatud aadressil alla laadida. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumusperioodi kestel uuendusi ja muudatusi kontrollida.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxemburg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Täpne teave läbivaatamise menetlustähtaja (-tähtaegade) kohta:

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud avaliku sektori hankijale.

Juhul kui kogetakse haldusomavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1) nimetatud organile võib kaebusi esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
19/11/2018