Byggentreprenader - 529336-2018

01/12/2018    S232    Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Örebro: Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälsovård

2018/S 232-529336

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Örebro kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1967
Postadress: Box 30000
Ort: Örebro
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 70135
Land: Sverige
Kontaktperson: Jonas Lindholm
E-post: jonas.lindholm@orebro.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.orebro.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpwvzwgkv&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afpwvzwgkv&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Samarbetsavtal inför nybyggnation av vård- och omsorgsboende och gruppbostad i Bettorp

Referensnummer: Sov 738/2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45215100 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader med anknytning till hälsovård
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av samarbetsavtal inför nybyggnation av Vård- och omsorgsboende i Bettorp, Örebro Kommun.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet för denna upphandling är:

Organisationsnr Upphandlande myndighet

212000-1967 Örebro kommun

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45236000 Markanläggning
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
45315100 Eltekniska installationer
45330000 Rörmokeriarbeten
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
51900000 Installation av styr- och reglersystem
70310000 Uthyrning eller försäljning av byggnad
70311000 Uthyrning eller försäljning av bostadshus
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE124 Örebro län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av samarbetsavtal inför nybyggnation av Vård- och omsorgsboende i Bettorp, Örebro Kommun.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet för denna upphandling är:

Organisationsnr Upphandlande myndighet

212000-1967 Örebro kommun

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 19/03/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/01/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/06/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/02/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Ort: Karlstad
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
30/11/2018