Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 529345-2020

06/11/2020    S217

България-Горна Оряховица: Строителни и монтажни работи

2020/S 217-529345

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Горна Оряховица
Национален регистрационен номер: 000133673
Пощенски адрес: пл. „Георги Измирлиев“ № 5
Град: Горна Оряховица
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5100
Държава: България
Лице за контакт: Гергана Чолакова — ст. специалист „Обществени поръчки“
Електронна поща: go_op_104@abv.bg
Телефон: +359 618-60874
Факс: +359 618-60203
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.g-oryahovica.org/
Адрес на профила на купувача: http://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/115-2016-04-15-09-47-46/7648-------bg161po0015-22012037.html
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи по проект BG161PO001/5-2/2012/037 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на парк „Градска градина“

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

За реализацията на обществената поръчка е необходимо да бъдат извършени 6 (шест) основни части, както следва:

— части „Архитектура“, „Паркоустройство и благоустройство“,

— част „Конструкции“,

— част „Геодезия“,

— част „ВиК и поливни системи“,

— част „Електрозахранване“,

— част „Видеонаблюдение“.

Подробно описание на дейностите и изискванията към изпълнението се съдържат в техническа спецификация.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 187 247.72 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново
Основно място на изпълнение:

Парк „Градска градина“ в град Горна Оряховица

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

За реализацията на обществената поръчка е необходимо да бъдат извършени 6 (шест) основни части, както следва:

— части „Архитектура“, „Паркоустройство и благоустройство“,

— част „Конструкции“,

— част „Геодезия“,

— част „ВиК и поливни системи“,

— част „Електрозахранване“,

— част „Видеонаблюдение“.

Подробно описание на дейностите и изискванията към изпълнението се съдържат в техническа спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Т „Срок за изпълнение на строителството“ / Тежест: 55
Цена - Тежест: 45
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

BG161ПO001/5-2/2012/037 „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 109-263584
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 4
Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи по проект BG161PO001/5-2/2012/037 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на парк „Градска градина“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Джамбо 33“ ООД
Национален регистрационен номер: 104615209
Пощенски адрес: ул. „Стара планина“ № 7
Град: Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5000
Държава: България
Електронна поща: djambo33@abv.bg
Телефон: +359 62-650647
Факс: +359 62-650647
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 188 808.26 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 187 247.72 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/11/2020