Доставки - 532365-2019

11/11/2019    S217

България-София: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2019/S 217-532365

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Фонд затворно дело“
Национален регистрационен номер: 129009070
Пощенски адрес: бул. „Ген. Н. Столетов“ № 26
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Лице за контакт: Илчо Лазаров
Електронна поща: gu@dpfzd.com
Телефон: +359 29319295
Факс: +359 24916063
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.dpfzd.com/
Адрес на профила на купувача: https://www.dpfzd.com/profil-na-kupuvacha/proceduri-po-zop/dostavka-na-hrani-i-napitki-na-edro-za-lavki-i-byufeti-v-mestata-za-lishavane-ot-svoboda-po-obosobeni-pozitsii/
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: подобряване на условията за изпълнение на наказанията

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода по обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бобов дол и София на ДПФЗД“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора на ДПФЗД“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бургас, Варна и Сливен на ДПФЗД“,

— обособена позиция № 4 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Враца, Плевен, Ловеч и Белене на ДПФЗД“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 5 823 405.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бобов дол и София на ДПФЗД

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG41 Югозападен
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 21 — 3 обекта, ЗО „Казичене“ — 1 обект, ЗО „Кремиковци“ — 1 обект; гр. Бобов дол, ул. „В. Коларов“ № 1 — 2 обекта, ЗО „Самораново“ — 1 обект

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В техническата спецификация към документацията са описани видовете храни и напитки, разделени в 7 групи:

— група 1 — 739 575 броя, 25 220 кг, 57 729 кутии, 5 411 опаковки,

— група 2 — 168 225 броя, 9 205 кг, 1 958 стека,

— група 3 — 20 039 кг,

— група 4 — 13 038 броя, 1 816 кг, 89 пакета,

— група 5 — 3 275 броя, 21 183 връзки, 193 700 кг,

— група 6 — 725 572 броя, 4 397 кутии,

— група 7 — 806 176 броя, 27 543 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасност на хранителни продукти / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При условие че възложителят своевременно е открил обществена поръчка с аналогичен предмет, съобразявайки законовоустановените срокове за обжалването ѝ, но към момента на изтичане на срока на настоящия договор процедурата не е приключила с влязло в сила решение за избор на изпълнител при изпълнение на изискванията на чл. 116 от ЗОП, възложителят си запазва възможност... в II.2.14).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

За удължаване на срока на договора с 12 (дванадесет) месеца, като прогнозната стойност на допълнителното възлагане е в размер на 1 605 306 BGN без ДДС. Артикулите са предмет на основния договор, а количествата са описани в II.2.4).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора на ДПФЗД

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. Пазарджик, ул. „Г. Бенковски“ № 153 — 2 об.; гр. Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски“ № 4 — 2 об.; гр. Смолян, ЗО „Герзовица“ — 1 обект; гр. Ст. Загора, кв. „Индустриален“ — 3 об., ЗО — с. Черна гора — 1 обект

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В техническата спецификация към документацията са описани видовете храни и напитки, разделени в 7 групи:

— група 1 — 577 209 броя, 13 464 кг, 37 756 кутии, 2 134 опаковки,

— група 2 — 66 167 броя, 4 139 кг, 2 020 стека,

— група 3 — 28 022 кг,

— група 4 — 4 073 броя, 367 кг, 356 пакета,

— група 5 — 594 броя, 1 151 връзки, 31 174 кг,

— група 6 — 471 650 броя, 2 121 кутии,

— група 7 — 248 713 броя, 10 913 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасност на хранителни продукти / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При условие че възложителят своевременно е открил обществена поръчка с аналогичен предмет, съобразявайки законовоустановените срокове за обжалването ѝ, но към момента на изтичане на срока на настоящия договор процедурата не е приключила с влязло в сила решение за избор на изпълнител при изпълнение на изискванията на чл. 116 от ЗОП, възложителят си запазва възможност за удължаване... II.2.14).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

...на срока на договора с 12 (дванадесет) месеца, като прогнозната стойност на допълнителното възлагане е в размер на 829 573 BGN без ДДС. Артикулите са предмет на основния договор, а количествата са описани в II.2.4).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бургас, Варна и Сливен на ДПФЗД

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG3 СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 88 — 2 обекта, ЗО „Житарово“ — 1 обект, ЗО „Дебелт“ — 2 обекта; гр. Варна, ул. „Хр. Смирненски“ № 19 — 2 обекта, ЗО „Разделна“ — 1 обект; гр. Сливен, кв. „Индустриален“ — 2 обекта

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В техническата спецификация към документацията са описани видовете храни и напитки, разделени в 8 групи:

— група 1 — 702 767 броя, 11 770 кг, 19 550 кутии, 2 368 опаковки,

— група 2 — 67 672 броя, 4 116 кг, 4 928 стека,

— група 3 — 30 733 кг,

— група 4 — 21 169 броя, 102 кг, 212 пакета,

— група 5 — 513 броя, 2 372 връзки, 22 688 кг,

— група 6 — 311 079 броя, 4 977 кутии,

— група 7 — 156 359 броя, 4 842 кг,

— група 8 — 2 830 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасност на хранителни продукти / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При условие че възложителят своевременно е открил обществена поръчка с аналогичен предмет, съобразявайки законовоустановените срокове за обжалването ѝ, но към момента на изтичане на срока на настоящия договор процедурата не е приключила с влязло в сила решение за избор на изпълнител при изпълнение на изискванията на чл. 116 от ЗОП, възложителят си запазва възможност за удължаване ...II.2.14).

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

...на срока на договора с 12 (дванадесет) месеца, като прогнозната стойност на допълнителното възлагане е в размер на 757 475 BGN без ДДС. Артикулите са предмет на основния договор, а количествата са описани в II.2.4).

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Враца, Плевен, Ловеч и Белене на ДПФЗД

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG3 СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

гр. Враца, ул. „Безименна“ № 3 — 1 об., ЗО „Керам. ф-ка“ — 1 об., ЗО „Бойчиновци“ — 1 об.; гр. Ловеч, ул. „Могилата“ № 1— 3 об., ЗО „Атлант“, гр. Плевен, Кайлъка — 3 об., ЗО, ул. „Г. Кочев“ № 6 — 1 об.; гр. Белене, ул. „Страцин“ — 2 об.; о-в Персин — 1 об.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В техническата спецификация към документацията са описани видовете храни и напитки, разделени в 8 групи:

— група 1 — 359 472 броя, 17 988 кг, 21 338 кутии, 3 424 опаковки,

— група 2 — 92 940 броя, 5 936 кг, 912 стека,

— група 3 — 50 418 кг,

— група 4 — 17 861 броя, 86 кг, 179 пакета,

— група 5 — 906 броя, 5 702 връзки, 57 657 кг,

— група 6 — 472 096 броя, 7 322 кутии,

— група 7 — 380 861 броя, 18 962 кг,

— група 8 — 2 518 кг.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасност на хранителни продукти / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При условие че възложителят своевременно е открил обществена поръчка с аналогичен предмет, съобразявайки законовоустановените срокове за обжалването ѝ, но към момента на изтичане на срока на настоящия договор процедурата не е приключила с влязло в сила решение за избор на изпълнител при изпълнение на изискванията на чл. 116 от ЗОП, възложителят си запазва възможност за удължаване... II.2.14)

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

...на срока на договора с 12 (дванадесет) месеца, като прогнозната стойност на допълнителното възлагане е в размер на 1 111 153 BGN без ДДС. Артикулите са предмет на основния договор, а количествата са описани в II.2.4).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 238-543234
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1-4209-120
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора на ДПФЗД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/10/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Панда-И.П.“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131318482
Пощенски адрес: бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@panda-ip.com
Телефон: +359 888044044
Факс: +359 29783517
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 489 441.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 489 441.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 1-4209-119
Обособена позиция №: 4
Наименование:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Враца, Плевен, Ловеч и Белене на ДПФЗД

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
31/10/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Панда-И.П.“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131318482
Пощенски адрес: бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 33
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: office@panda-ip.com
Телефон: +359 888044044
Факс: +359 29783517
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 3 333 964.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 333 964.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

По позиция № 1 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бобов дол и София на ДПФЗД“ и по позиция № 3 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бургас, Варна и Сливен на ДПФЗД“ са сключени договори и е изпратено обявление за възложена поръчка — ID 913104. По позиция № 2 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора на ДПФЗД“ и позиция № 4 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Враца, Плевен, Ловеч и Белене на ДПФЗД“ е постъпила жалба в КЗК. Образувано е производство № КЗК-357/19.4.2019 г. След влязло в сила решение на ВАС, рег. № 14077/22.10.2019 г. са сключени договори по обжалваните позиции.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/11/2019