Услуги - 533100-2020

06/11/2020    S217

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2020/S 217-533100

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Национален регистрационен номер: 831545394
Пощенски адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Николай Тюркеджиев
Електронна поща: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg
Телефон: +359 28101757
Факс: +359 28101757
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.gli.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://gli.government.bg/page.php?c=110

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предмет на поръчката са услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г.

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

На територията на страната

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Предмет на поръчката са услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. „Услуги по почистване, щадящи околната среда“

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/01/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 215-492548

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 243
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
05/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Райт Клининг“ ООД
Национален регистрационен номер: 200500255
Пощенски адрес: общ. Столична, с. Волуяк, местност Гарата, ул. „Зокум“ № 8
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1346
Държава: България
Електронна поща: office@right-eu.com
Телефон: +359 28911762
Факс: +359 24234206
Интернет адрес: www.right-eu.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 227 322.37 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/11/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

На територията на страната

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката са услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. „Услуги по почистване, щадящи околната среда“

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 261 322.37 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Райт Клининг“ ООД
Национален регистрационен номер: 200500255
Пощенски адрес: общ. Столична, с. Волуяк, местност Гарата, ул. „Детелина“ № 27
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1346
Държава: България
Електронна поща: office@right-eu.com
Телефон: +359 28911762
Факс: +359 24234206
Интернет адрес: www.right-eu.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Във връзка с писмо вх. № 20086666/28.09.2020 г. с указания на Министерство на финансите (МФ) е сключено допълнително споразумение № 1 от 27.10.2020 г. между ИА ГИТ и „Райт Клининг“ ООД, с което са извършени следните изменения по договор № 243/5.11.2018 г.:

1. Срокът за изпълнение на услугите започва да тече от датата на двустранно подписване на протокол за поемане на обекта за почистване и е до 31.05.2021 г. или до сключване на договор въз основа на проведен вътрешен конкурентен избор съгласно рамково споразумение по централизирана обществена поръчка със сходен предмет, или до достигане на максималната стойност на договора, което от трите събития настъпи първо.

2. Цената за изпълнение на договора е в размер на 261 322,37 BGN (двеста шестдесет и една хиляди триста двадесет и два лева и тридесет и седем стотинки) без вкл. ДДС.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл. 113, ал. 3, т. 1, чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОП във връзка с договор № 243/05.11.2018 г. се изменя чл. 5 от договора, както следва:

Срокът за изпълнение на услугите започва да тече от датата на двустранно подписване на протокол за поемане на обекта за почистване и е до 31.05.2021 г. или до сключване на договор въз основа на проведен вътрешен конкурентен избор съгласно рамково споразумение по централизирана обществена поръчка със сходен предмет, или до достигане на максималната стойност на договора, което от трите събития настъпи първо,

Както и се изменя чл. 8, ал. 1 от договора, както следва:

Цената за изпълнение на договора е в размер на 261 322,37 BGN (двеста шестдесет и една хиляди триста двадесет и два лева и тридесет и седем стотинки) без вкл. ДДС.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 227 322.37 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 261 322.37 BGN