Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 533849-2019

12/11/2019    S218    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Ограничена процедура 

Бeлгия-Брюксел: Рамков договор за услуги по поддръжка, модернизиране, основен ремонт, ново строителство, монтиране и консултации, свързани с центрове за сигурност и зали за овладяване на кризи

2019/S 218-533849

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds: Financial Resources
Пощенски адрес: LX-46 5/119
Град: Brussels
код NUTS: BE
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Факс: +32 22979590

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5541
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за услуги по поддръжка, модернизиране, основен ремонт, ново строителство, монтиране и консултации, свързани с центрове за сигурност и зали за овладяване на кризи

Референтен номер: HOME/2018/ISFP/PR/SCRZ/0020
II.1.2)Основен CPV код
50000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на ограничената покана за участие в търг е да се осигури на генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия, както и на генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на Европейската комисия и на генерална дирекция „Сигурност и безопасност“ на Европейския парламент, изпълнител, който да предоставя услуги по поддръжка, модернизиране, основен ремонт, ново строителство, монтиране и консултации, свързани с центрове за сигурност и зали за овладяване на кризи.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
51000000
79993000
79417000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE
Основно място на изпълнение:

Помещенията на изпълнителя, центровете за сигурност в сградите на Комисията на Европейския парламент.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Центърът за сигурност включва физически и електромагнитни защити. Центърът за сигурност помещава класифицирана информация в хартиен и електронен формат. С цел подпомагане на съхранението на електронни данни, той помещава класифицирани ИТ мрежи. Освен това е снабден със средства за видеоконференции.

Центърът за сигурност се намира в Брюксел, в помещенията на Европейската комисия и на Европейския парламент.

Той се състои от:

— външна част (щит),

— вътрешна част (системи и компоненти, защитени от щита).

Външната и вътрешната част се отнасят до основни специални и различни дейности. Външната част е основно инженерна (кафез на Фарадей и директни подсистеми, като предпазни шлюзове, вентилация, противопожарни и алармени инсталации, т.н.), докато вътрешната част е свързана главно с информационни технологии (ИКТ системи).

Услугите, които ще се предоставят, са свързани със система за защита от прониквания, система за видео мониторинг, противопожарна сигнализация и система за засичане, пожарогасителна система, строителни техники, система за контрол на достъпа, климатизация и аварийно захранване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/12/2019
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 26/01/2020
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Държава: Франция

Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург

Интернет адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/11/2019