Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 535566-2021

22/10/2021    S206

България-Лом: Фармацевтични продукти

2021/S 206-535566

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130128163
Пощенски адрес: ул. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 2
Град: гр. Лом
код NUTS: BG312 Монтана / Montana
Пощенски код: 3600
Държава: България
Лице за контакт: Georgi Tomov Savkov
Електронна поща: bolnicalom@mballom.bg
Телефон: +359 97160065
Факс: +359 97160065
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mballom.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20811
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/166023
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/166023
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на медикаменти, съгласно спецификация за нуждите на МБАЛ “Свети Николай Чудотворец” ЕООД, гр. Лом

II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на медикаменти, съгласно номенклатурни единици, в съответствие с техническата спецификация и образецът на ценовото предложение. Настоящата поръчка е разделена на 334 (триста тридесет и четири) номенклатурни единици, като участниците могат да подават предложения както за всички, така и за всяка една номенткатурна единица от спецификацията отделно.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG312 Монтана / Montana
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при МБАЛ "Свети Николай Чудотворец" ЕООД, гр. Лом

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на медикаменти, съгласно спецификация за нуждите на МБАЛ “Свети Николай Чудотворец” ЕООД, гр. Лом за срок от 12 месеца.

Медикаментите са по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина: включени в Приложение 2 на ПЛС, съгласно чл.262, ал.6, т.2 от ЗЛПХМ, както и медикаменти, които не са включени в ПЛС. Медикаментите са подробно описани по видове/номенклатури в техническата спецификация. Всяка номенклатура е обозначена със собствен пореден номер, описание по генерично наименование, мерна единица и прогнозно годишно количество.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или еквивалентен документ, издаден от съответния регулаторен орган на държава членка, в съответствие с чл. 195 и сл. от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ). Дейностите за търговия на едро с лекарствени продукти следва да се извършват от лица, притежаващи валидно Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти. Тези дейности могат да се извършват и от лице, притежаващо еквивалентен валиден документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен (съгласно чл. 60, ал. 1, предложение последно от ЗОП). Съгласно чл. 196 от ЗЛПХМ производител или вносител на лекарствени продукти по смисъла на закона може да подаде оферта за участие по дадена/и номенклатурна единица само ако притежава разрешение за производство / внос на съответната единица.

Участниците, които предлагат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и прекурсори, следва да разполагат с лицензия по чл. 32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят информация с посочване на номер на разрешението за производство/ за търговия на едро с лекарствени продукти в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя информация.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания относно техническите и професионални възможности на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания относно техническите и професионални възможности на участниците.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Доставките ще са периодични, като същите ще се извършват въз основа на заявки от Възложителя и следва да се изпълняват в срок до 24 ( двадесет и четири ) часа след подаване на заявка от Възложителя. При възникнала спешна необходимост, доставката следва да се осъществява в срок до шест часа. По изключение срокът на доставка може да бъде удължен до 5 работни дни след съгласуване между двете страни по сключения договор. Датата на доставянето се удостоверява писмено от определено от Възложителя лице при подписването на доставната фактура. Доставката се приема в болнична аптека след проверка видово и количествено, съвпадение на партиди и срокове на годност. Съдържанието на фактурата относно доставни единични цени и падеж също подлежи на проверка от представител на Възложителя и едва тогава се заскладява и придвижва за плащане. Заявката се прави от служител на Възложителя до Изпълнителя чрез съответните средства за комуникация.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/11/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/11/2021
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на същия,

която се освобождава след неговото изпълнение. Гаранцията е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на

договора без включен ДДС. Гаранцията се представя в една от формите, съгласно чл.111, ал.5 от ЗОП:

- парична сума:

• преведена по банкова сметка на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец”-ЕООД гр. Лом ;

Банка ДСК

IBAN: BG65STSA93000020804062

BIC:STSABGSF

• или внесена на касата на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец”-ЕООД гр. Лом.

- банкова гаранция;

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за

обществена поръчка

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2021