Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 535579-2021

22/10/2021    S206

България-София: Зимна екипировка

2021/S 206-535579

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Българска федерация по ски Сдружение
Национален регистрационен номер: 000708273
Пощенски адрес: бул."Васил Левски" №.75 ет.5
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Венета Димитрова
Електронна поща: acc@bfski.com
Телефон: +359 29806082
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.bfski.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27086
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/162396
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/162396
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: развитие на ски спорта

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Доставка на оборудване и средства за поддръжката му за нуждите на Българска федерация по ски"

II.1.2)Основен CPV код
37411000 Зимна екипировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

"Доставка на оборудване и средства за поддръжката му за нуждите на Българска федерация по ски"

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

"Доставка на оборудване и средства за поддръжката му за нуждите на Българска федерация по ски"

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Среден аритметичен срок за доставка / Тежест: 50
Цена - Тежест: 50
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

не поставя

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не поставя

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните три години от датата на подаване на офертата.

Под предмет сходен с предмета и обема на поръчката следва да се разбира: доставка/ доставки на спортно оборудване и/или средства за поддържката му на общ обем не по-малко от 200 бр

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните три години от датата на подаване на офертата.

Под предмет сходен с предмета и обема на поръчката следва да се разбира: доставка/ доставки на спортно оборудване и/или средства за поддържката му на общ обем не по-малко от 200 бр

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка и се предоставя в една от следните форми:

1.1. парична сума;

1.2. банкова гаранция;

1.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

2. Гаранцията по т. 2.3.1 и т. 2.3.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

4. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията са указани в договора за изпълнение на обществената поръчка.

5. При представяне на паричната сума същата се внася по сметката на възложителя

6. Валидността на банковата гаранция или застраховката следва да бъде 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора и или срок, обезпечаващ изпълнението на договора

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/11/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/11/2021
Местно време: 12:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. За участника в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, а именно:

1.1. Да е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2. Да е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. Да има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

1.4. Да е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. Да е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. Да е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.7. Да е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

1.8. Да е обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

1.9. Да е сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

1.10. Да е доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.

1.11. Да опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2. Основанията по т. 1.1, 1.2, 1.7 и 1.11 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощията да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

3. Участник, за когото са налице горните основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.

4. В случай че участникът е обединение, на изискванията за лично състояние следва да отговаря всеки от членовете в обединението поотделно.

5. В случай че участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнители и/ или капацитета на трети лица, за тях също не трябва да са налице основанията за отстраняване.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 5, б. а" от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2021