Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 535604-2021

22/10/2021    S206

България-София: Електрическа енергия

2021/S 206-535604

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Национален регистрационен номер: 121858220
Пощенски адрес: ул. КРИЧИМ № 1
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: Кристиян Велинов
Електронна поща: kvelinov@nhif.bg
Телефон: +359 29659214
Факс: +359 29659165
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.nhif.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/5626
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/156948
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/156948
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област“

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата поръчка е „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област“.

Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 198 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, на адресите на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК - София град: ул. "Кричим" № 1, ул. "Бигла" № 4, ул. "Любата № 15 и ул. "Енос" № 10, вх. Б.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

1.1. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 от Техническите изисквания и спецификации, с възможни отклонения в положителна или отрицателна посока. Прогнозното количество електрическа енергия не задължава Възложителя да го потреби. Възложителят си запазва правото на промяна на потребяваното количество в зависимост от възникналата необходимост, като изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на доставката.

1.2. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.

1.3. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

1.4. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ;

2. Доставката на електрическа енергия за обектите на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област се осъществява чрез електроразпределителната мрежа ниско напрежение на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

3. Прогнозното количество активна електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е определено на базата на измерените количества потребена електрическа енергия през минал период от 7 месеца и е оценено на 620 MWh.

4. Посоченото прогнозно количество за потребление на електроенергия за срока на договора от 12 (дванадесет) месеца не ангажира Възложителя да го потреби. За срока на договора Възложителят има право да присъединява и нови обекти, като си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според възникналата необходимост.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 198 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

1. В прогнозната стойност по т. II.2.6) се включват всички разходи за изпълнение на поръчката, включително определените от КЕВР цени за мрежови услуги, такса „задължения към обществото“ и акциз.

2. Прогнозната стойност се явява и максимално допустимата стойност на поръчката, като при достигане на тази стойност преди изтичане на 12-месеченият срок по т. II.2.7), договорът се прекратява.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците следва да притежават Лицензия за търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква „А“ в ЕЕДОП, където представят информация за притежаваната лицензия, издадена от КЕВР.

2. Участниците следва да са регистрирани в "ЕСО" ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

За удостоверяване съответствието си горното изискване участниците попълват част IV, буква „А“ в ЕЕДОП, където представят информация за наличната регистрация в ЕСО ЕАД, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

3. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

4. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за годност за упражняване на професионална дейност, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, както следва:

4.1. По т. 1. се представя заверено копие на валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

4.2. По т. 2. се представя заверено копие на документ, издаден от ЕСО ЕАД, за налична регистрация, като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.

5. Документите по т. 1 и т. 2 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисвания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. За удостоверяване съответствието си с изискването за разполагане с необходимия опит за изпълнение на поръчката участниците попълват част IV, буква „В" в ЕЕДОП, където представят информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите на доставките.

2. На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

3. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за технически и професионални способности, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка с посочване на стойностите датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

4. Документите по т. 3 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и е приложимо, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълняват.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Като сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, Възложителят ще приема изпълнението на дейности по доставка на електрическа енергия за мрежи ниско напрежение с общо количество от минимум 600 МWh (шестстотин мегават-часа).

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % от стойността по чл. 5, ал. 4 от договора без включен ДДС.

2. Гаранцията се представя в една от формите:

- оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на НЗОК, със срок на валидност най-малко 30 /тридесет/ календарни дни от крайния срок на договора. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.

...............

ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ VI.3) "Допълнителна информация"

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/11/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/11/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

След декриптирането на офертите от председателя на комисията, в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената на участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ РАЗДЕЛ III.2.2)

Банковата гаранция, следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя.

- Парична сума, преведена по банкова сметка на НЗОК – БНБ Централно управление, IBAN: BG80 BNBG 9661 3300 1100 03, BIC код на БНБ ЦУ: BNBGBGSD;

- застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

4. При представяне на гаранцията, в документа съобразно вида в който тя се представя, изрично се посочва предмета на договора, за която е представена гаранцията. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

5. Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат със сключения между Възложителя и Изпълнителя договор в рамките на проведената обществена поръчка.

6. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определения за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

7. Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1 и чл. 107 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като и когато участник е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в процедурата, както и когато по отношение на участника са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

8. Всички останали условия и изисквания са посочени в документацията на поръчката и приложенията към нея.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2021