Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 535663-2021

22/10/2021    S206

България-София: Превозни средства втора употреба

2021/S 206-535663

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Национален регистрационен номер: 831917834
Пощенски адрес: кв. ДЪРВЕНИЦА ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.8
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: Лучия Христова Фурнаджиева
Електронна поща: luchiya@tu-sofia.bg
Телефон: +359 29652031
Факс: +359 2868325
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.tu-sofia.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/165991
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/165991
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на превозни средства втора употреба за нуждите на ФиК Сливен при Технически университет - София

II.1.2)Основен CPV код
34115300 Превозни средства втора употреба
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

- ​​​​​​​Продуктът да се съпровожда от документи, удостоверяващи неговата сервизна история  и произход.

- Пълна гаранция за всички възли, агрегати, ходова част и ел. оборудване на автомобила и ремаркето минимум 12 (дванадесет) месеца за обособена позиция 1, а за обособена позиция 2 - Пълна гаранция за всички възли, агрегати, ходова част и ел. оборудване на автобуса минимум 12 (дванадесет) месеца.

- Да бъде доставен с платена застраховка „Гражданска отговорност“ и „Пълно Каско“ за срок от 12 месеца (считано от датата на доставката).

- Регистрация на доставеното МПС, съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 117 500.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Доставка чрез покупка на 1 (един) брой ( втора употреба) товарен автомобил (бордови) с прикачено към него товарно ремарке за нуждите на Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34115300 Превозни средства втора употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка е: франко автопарка на Възложителя с адрес: гр. Сливен, бул.Бургаско шосе, № 59.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 1 (един) брой ( втора употреба) товарен автомобил (бордови) с прикачено към него товарно ремарке за нуждите на Технически университет - София Факултет и Колеж - Сливен ".

- ​​​​​​​Продуктът да се съпровожда от документи, удостоверяващи неговата сервизна история  и произход.

- Пълна гаранция за всички възли, агрегати, ходова част и ел. оборудване на автомобила и ремаркето минимум 12 (дванадесет) месеца.

- Автомобилът да бъде доставен с платена застраховка „Гражданска отговорност“ и „Пълно Каско“ за срок от 12 месеца (считано от датата на доставката).

- Регистрация на доставеното МПС, съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях.

Срокът за доставка на автомобила е до 120 календарни дни календарни дни, считано от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя.

Минимални технически и конструктивни изисквания, ергономичност и техническа естетика:

Съчленено пътно превозно средство състоящо се от – брезентов товарен автомобил с две оси и допустима максимална маса не по малка от 12 т.; дължина не по малка от 8м., широчина не по малка от 2.40м., максимална скорост не по малка от 80 км.ч.; наличие на тахограф; товарно отделение да е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила и прикачено към него брезентово ремарке с два броя оси намиращи се по средата на ремаркето; допустима максимална маса не па-малка от 8т.; дължина не по-малка от 7,5м., вкл. дължината на теглително-прикачно устройство /неподвижен теглич/; широчина не по-малка от 2.40м.; ABS; с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км./ч.; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил, както и всички други изисквания и характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 50 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка чрез покупка на 1 (един) брой втора употреба Туристически автобус за нуждите на Техническия университет - София Факултет и Колеж – Сливен

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34115300 Превозни средства втора употреба
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
Основно място на изпълнение:

Мястото на доставка е: франко автопарка на Възложителя с адрес: гр. Сливен, бул. Бургаско шосе, № 59.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 1 (един) брой втора употреба Туристически автобус за нуждите на Техническия университет - София Факултет и Колеж – Сливен .

- Продуктът да се съпровожда от документи, удостоверяващи неговата сервизна история  и произход.

- Пълна гаранция за всички възли, агрегати, ходова част и ел. оборудване на автобуса минимум 12 (дванадесет) месеца.

- Да бъде доставен с платена застраховка „Гражданска отговорност“ и „Пълно Каско“ за срок от 12 месеца (считано от датата на доставката).

- Регистрация на доставеното МПС, съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата и Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях.

Срокът за доставка е до 120 календарни дни календарни дни, считано от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя.

Минимални технически и конструктивни изисквания, ергономичност и техническа естетика:

1.1. Туристически автобус с дължина не по-малко от 10м., широчина не по-малко от 2,40м.,с максимална скорост не по-малко от 80км/ч.

1.2. Брой места – 51 включително това на водача.

1.3. Задвижване - задно, колесна формула – 4х2 .

1.4. Двигател – дизелов.

1.5. Димността и токсичността на отработените газове на дизеловия двигател да съответстват на норми, не по-ниски от стандарт EURO-5 или действаща към момента европейска норма за отработените газове.

1.6. Максимален комбиниран разход на гориво – не повече от 25л. на 100км.

1.7. Максимална мощност – не по-малка от 210 kW (280 к.с.).

1.8. Предавателна кутия – механична предавателна кутия със шест или повече степени за движение напред и една – за движение назад, както и всички други изисквания и характеристики, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 67 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За всяка обособена позиция:

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За всяка обособена позиция:

Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата, а именно:

Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция следва да се разбира, доставка на минимум един брой автомобил или моторно-превозно средство.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“.

Преди сключването на договора за възлагане на поръчката, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи които доказват извършената доставка.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (изключ. чл. 4). Свързани лица по смисъла на парагр. 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. За участниците се прилагат забраните, посочени в чл. 69 от ЗПКОНПИ. Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се попълва в съответните полета в ЕЕДОП. Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора (1% от гаранцията обезпечава гаранционния срок). Гаранцията се представя по избор от Изпълнителя под формата на: парична сума, на банкова гаранция или на застраховка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/11/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 18/04/2022
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/11/2021
Местно време: 15:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Участниците ще бъдат отстранени, ако е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и чл. 107 ЗОП (чл.55 ЗОП не се прилага), с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

- Участниците, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Ценовото предложение елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

- Участник, който е представил Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на Възложителя.

- Участник, който е предложил цена за изпълнение по-висока от максималната прогнозна стойност на обособената позиция.

- Участник, за когото са налице пречките за участие в обществени поръчки , предвидени по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложили изключения по чл. 4 от него.

- Участник, за когото са налице забраните по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ;

Обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл.54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3 – дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП.В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП. При участие на обединение, което не е ЮЛ се прилага чл. 59, ал. 6 ЗОП.

При участие на подизпълнители се прилага чл. 66 ЗОП. Относно използването капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл. 65 ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2021