Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 535678-2021

22/10/2021    S206

България-София: Полицейско оборудване

2021/S 206-535678

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 000695235
Пощенски адрес: ул. 6-ти септември №29
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Николай Стефанов Стайков
Електронна поща: NSStaykov@mvr.bg
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mvr.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21116
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/151720
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/151720
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Закупуване и доставка на оборудване на полицейски автомобили за обезопасяване на пътно-транспортни произшествия за нуждите на служителите от дирекция "Жандармерия" - ГДЖСОБТ"

II.1.2)Основен CPV код
35200000 Полицейско оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва закупуване и доставка на 350 бр. комплекти за оборудване на полицейски автомобили за обезопасяване на пътно-транспортни произшествия за нуждите на служителите от дирекция „Жандармерия“ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Бройките и състава на един комплект оборудване, е съгласно Техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 145 833.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, кв. "Захарна фабрика", ул. "Кукуш" № 1, ЦСБ - МВР.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Закупуване и доставка на 350 бр. комплекти за оборудване на полицейски автомобили за обезопасяване на пътно-транспортни произшествия за нуждите на служителите от дирекция „Жандармерия“ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Състава на всеки комплект на оборудването е съгласно техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 145 833.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се поставят изисквания за технически и професионални възможности.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/11/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/11/2021
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Гаранцията за изпълнение на договора е 5% (пет процента) от стойността му без ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от изпълнителя преди сключване на договора под формата на парична сума, или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението му чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор.

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл.54, чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5, чл. 107, т.4 и в останалите случаи по чл. 107 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от ЗИФОДРЮПДСКЛТДС и чл. 69 и пар.2, ал. 1 от ДР от ЗПКОНПИ, както и участник който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън „Ценово предложение” елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник за допусната аритметична грешка в ценовото предложение, както и за непосочена единична цена. Всички образци, приложени към обществената поръчка са задължителни за участниците. Възложителят ще отстранява от участие участник в случаите по чл. 35а, ал.3, изр. трето от ППЗОП.

3. Обменът на документи и съобщения между възложителя и участници и изпълнители на обществени поръчки се осъществява чрез централизираната платформа.

Участници, които не са декриптирали документите в сроковете по графика на поръчката се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа за създаване на обединението, както и информация за правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

5. Условията за плащане към изпълнителя са уредени в проекта на договор. Условията за плащане към подизпълнителите (ако е приложимо) са уредени в проекта на договор.

6. Мострите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и/или електронен адрес; наименованието на поръчката, за която се подават документите.

6. Мострите могат да се представят всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч., най-късно до датата, посочена в т. IV.2.2) на обявлението, на следния адрес: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ - Министерство на вътрешните работи, гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124. Последния ден на срока за представяне на мострите, изтича в момента на приключване на работното време на Възложителя – 17:30 ч.

Ако участникът изпраща мострите, чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати мострата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на мострата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на мострата на адреса и в срока определен от него.

Когато документите, свързани с участието в процедурата, се представят от упълномощен от участника представител, мострата следва да бъде придружена с пълномощно на представителя.

7. Когато мостри се представят след офертата, изпратена чрез платформата, върху опаковката освен информацията по т. 6 се посочва и номерът на офертата.Когато мострите са представени преди офертата, в офертата се посочва входящият номер, с който мострите са регистрирани в деловодството на възложителя, а когато са изпратени чрез пощенска или друга куриерска услуга - номерът на пратката.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2021