Услуги - 538633-2020

10/11/2020    S219

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2020/S 219-538633

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на образованието и науката по рамково споразумение на ЦОП
Национален регистрационен номер: 000695114
Пощенски адрес: бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Петър Пачев
Електронна поща: ppachev@mon.bg
Телефон: +359 29217664
Факс: +359 29217612
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://mon.bg/
Адрес на профила на купувача: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?YVrFvt9D3Sm6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP7079p+FQuuLyZt32n3x80FskXSCuIkOQDQLiOj1J/lPnYxWWmBDWr1ErcBg46Dh4ckcw=

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Министерството на образованието и науката

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предметът на обществената поръчка включва услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Министерството на образованието и науката по условията на РС № СПОР-28/21.12.2017 г. на ЦОП

II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Административната сграда и изнесените работни места на Министерството на образованието и науката — гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2а; гр. София, „Антим I“ № 17

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/01/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 088-197980

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: Д01-77
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Министерството на образованието и науката

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
02/05/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД „ВИП“
Национален регистрационен номер: 176503051
Пощенски адрес: ул. „Бачо Киро“ № 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Електронна поща: vip.consortium@abv.bg
Телефон: +359 29520556
Факс: +359 29523434
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Василка — Агенция за чистота“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 831915000
Пощенски адрес: бул. „Дондуков“ № 36
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: vasilkaltd@abv.bg
Телефон: +359 9520556
Факс: +359 29523434
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Луксима Груп“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202929322
Пощенски адрес: ж.к. „Света троица“, бл. 229, ет. 12, ап. 39
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: vip.consortium@abv.bg
Телефон: +359 882892270
Факс: +359 29523434
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Хигия-О.С“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130250644
Пощенски адрес: ул. „Цар Симеон“, бл. 123, вх. Г, ап. 70
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: vip.consortium@abv.bg
Телефон: +359 29520556
Факс: +359 29523434
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 539 583.42 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/11/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Административната сграда и изнесените работни места на Министерството на образованието и науката — гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2а; гр. София, „Антим I“ № 17

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/05/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 553 750.08 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД ВИП
Национален регистрационен номер: 176503051
Пощенски адрес: ул. „Бачо Киро“ № 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Електронна поща: vip.consortium@abv.bg
Телефон: +359 29520556
Факс: +359 29523434
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 във връзка с ал. 2 от Закона за обществените поръчки определената в чл. 4, ал. 1 от договор № Д01-77/2.05.2018 г. обща стойност да бъде увеличена с 14 166,66 BGN (четиринадесет хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС и става 553 750,08 BGN (петстотин петдесет и три хиляди седемстотин и петдесет лева и осем стотинки) без ДДС.

Определеният в чл. 2, ал. 1 от договор № Д01-77/2.05.2018 г. срок за изпълнение да бъде удължен до 31.05.2021 г. или до сключване на договор с изпълнител, избран в резултат на проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 от ЗОП, въз основа на сключено от ЦОП ново рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка със същия предмет.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Централизираната обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за осигуряване на услуги по почистване, щадящи околната среда, за периода 2021—2022 г., стартирана с решение № РМФ-35/26.05.2020 г. на ЦОП, се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията, което може да доведе до закъснение при сключване на рамковото споразумение, поради което не могат да бъдат обезпечени своевременно потребностите от осигуряване на услуги по почистване, щадящи околната среда, на сградите на Министерството на образованието и науката.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 539 583.42 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 553 750.08 BGN