Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 540380-2018

08/12/2018    S237

Дaния-Копенхаген: Услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ на местно равнище — Производство на набори от данни с много висока резолюция за земната покривка/използването на земята за крайбрежни зони за референтните години 2012 и 2018

2018/S 237-540380

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за околна среда
Пощенски адрес: Kongens Nytorv 6
Град: Copenhagen
код NUTS: DK011 Byen København
Пощенски код: 1050
Държава: Дания
Лице за контакт: Karoline Rygaard
Електронна поща: procurement@eea.europa.eu
Телефон: +45 33367220
Факс: +45 33367199
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4247
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ на местно равнище — Производство на набори от данни с много висока резолюция за земната покривка/използването на земята за крайбрежни зони за референтните години 2012 и 2018

Референтен номер: EEA/DIS/R0/18/008
II.1.2)Основен CPV код
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящото обявление за търг е сключването на рамков договор за услуги с икономически оператор, който включва създаването на LCLU карти на крайбрежни зони за референтните години 2012 и 2018. По-специално очакват се следните резултати с данни:

1) LCLU карта на състоянието за 2012 г.;

2) LCLU карта на промяната за 2012—2018 г.;

3) LCLU карта на състоянието за 2018 г.

Тъй като предварително не може да се гарантира достатъчно покритие от набора от данни VHR2012, изпълнителят трябва да извърши оценка, да провери дали напълно е обхваната зоната от интерес от съществуващите изображения VHR2012, които могат да се използват. В зависимост от степента на наличното покритие ЕАОС ще реши дали свързаните LCLU продукти за 2012 г. (състояние и промяна) могат да се осъществят или не. Поради сложността на интересите, директивите и динамиката в природата на крайбрежните зони изпълнителят ще взаимодейства с националните заинтересовани лица по време на целия проект.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90700000 Услуги, свързани с околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DK011 Byen København
Основно място на изпълнение:

Всички услуги ще се извършват предимно в помещенията на бъдещия изпълнител, като се провеждат случайни заседания в помещенията на ЕАОС в Копенхаген или на други места за ad-hoc срещи на Коперник.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ЕАОС играе важна роля в развитието на услугите на Коперник, по-конкретно в техническото координиране на Услугите за мониторинг на земната повърхност (CLMS). Тематичното картографиране на „горещите точки“ чрез CLMS цели, в допълнение към по-общо картографиране, да предостави конкретна и подробна информация за LC (земната покривка) и LU (използването на земята), като се обхванат конкретните видове „горещи точки“. CLMS е в тясно сътрудничество със CMEMS (Услугата за мониторинг на морската среда на „Коперник“), за да създаде система за мониторинг, която обхваща сложната ситуация в крайбрежните зони. Основният обхват на този търг е да се осъществи LCLU картографиране на крайбрежните зони с характерните спецификации на тематичен продукт за картографиране на „горещи точки“ за референтни години 2012 и 2018 и съгласувана специализирана номенклатура за земно покритие Corine (CLC)

Целта на настоящото обявление за търг е сключването на рамков договор за услуги с икономически оператор, който включва създаването на LCLU карти на крайбрежни зони за референтните години 2012 и 2018. По-специално очакват се следните резултати с данни:

1) LCLU карта на състоянието за 2012 г.;

2) LCLU карта на промяната за 2012—2018 г.;

3) LCLU карта на състоянието за 2018 г.

Тъй като предварително не може да се гарантира достатъчно покритие от набора от данни VHR2012, изпълнителят трябва да извърши оценка, да провери дали напълно е обхваната зоната от интерес от съществуващите изображения VHR2012, които могат да се използват. В зависимост от степента на наличното покритие ЕАОС ще реши дали свързаните LCLU продукти за 2012 г. (състояние и промяна) могат да се осъществят или не.

Поради сложността на интересите, директивите и динамиката в природата на крайбрежните зони е важно да се поддържа тесен контакт с националните заинтересовани лица по време на целия проект. От изпълнителя се очаква да създаде платформа за консултиране и взаимодействие със заинтересованите страни и националните органи, с цел увеличаване на участието на потребителите и усвояване на планирани и бъдещи продукти и дейности за мониторинг на крайбрежните зони.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Начална дата: 01/03/2019
Крайна дата: 31/12/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Коперник“ — Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3.4.2014 г. (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Както е посочено в раздел 2.2.2.1) от тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/01/2019
Местно време: 10:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/01/2019
Местно време: 14:00
Място:

Помещения на ЕАОС на адрес Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, ДАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Представители на оферентите (по 1 на оферент) могат да участват в заседанието по отваряне. Те трябва да информират Службите по обществени поръчки на ЕАОС предварително и не по-късно от 14.1.2019 г. по електронната поща на procurement@eea.europa.eu.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

През 3-те години след влизането в сила на първоначалния/те договор/и ЕАОС си запазва правото да използва възможността за провеждане на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка за нови услуги с бъдещия изпълнител в съответствие с буква д) от втория подпараграф на точка 11.1 и точка 11.4 от приложение I към Финансовия регламент.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26/11/2018