Услуги - 540399-2018

08/12/2018    S237

Хърватска-Zagreb: Информационни услуги и помощ за дейностите по комуникация в Дома на Европа в Загреб, Хърватска — PO/2018-20/ZAG

2018/S 237-540399

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General Communication, EC Representation in Croatia
Пощенски адрес: Ulica Augusta Cesarea 2
Град: Zagreb
код NUTS: HR HRVATSKA
Пощенски код: 10 000
Държава: Харватска
Електронна поща: COMM-REP-ZAG-TENDERS@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/croatia/home_hr
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4261
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4261
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Информационни услуги и помощ за дейностите по комуникация в Дома на Европа в Загреб, Хърватска — PO/2018-20/ZAG

Референтен номер: PO/2018-20/ZAG
II.1.2)Основен CPV код
79416000 Услуги в областта на връзките с обществеността
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Представителството на ЕК търси квалифициран доставчик на услуги, който да окаже подкрепа главно за информационните и комуникационните дейности и бюрото за информация на ЕС в Дома на Европа.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 360 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: HR HRVATSKA
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Представителството на ЕК търси квалифициран доставчик на услуги, който да окаже подкрепа главно за информационните и комуникационните дейности и бюрото за информация на ЕС в Дома на Европа.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 360 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Рамковият договор ще бъде сключен за срок от 12 месеца, който започва да тече от датата на влизането му в сила.

Рамковият договор ще бъде подновен автоматично 3 пъти за по 12 месеца всеки път, освен ако една от страните не получи официално уведомление за противното най-малко 3 месеца преди изтичането на текущия срок.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/01/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/01/2019
Местно време: 14:30
Място:

Европейска комисия, Representation in Croatia

Ulica Augusta Cesarea 2

10 000 Zagreb, ХЪРВАТИЯ

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето на офертите може да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент. Поради организационни причини и съображения за сигурност оферентите трябва да предоставят пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 2 работни дни предварително на:

COMM-REP-ZAG-TENDERS@ec.europa.eu

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.3)Допълнителна информация:

Документите за обществената поръчка ще бъдат достъпни за изтегляне на адреса, посочен в точка I.3).

Уебсайтът ще се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Няма
Град: None
Държава: Белгия
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/12/2018