Услуги - 541129-2020

11/11/2020    S220

България-София: Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер

2020/S 220-541129

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Комисия за регулиране на съобщенията
Национален регистрационен номер: 121747864
Пощенски адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Стефка Добрева
Електронна поща: sdobreva@crc.bg
Телефон: +359 29492939
Факс: +359 29492939
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.crc.bg
Адрес на профила на купувача: https://crc.bg/bg/statii/1884/dokumentaciq-za-uchastie-v-otkrita-procedura-s-predmet-razvitie-na-informacionna-sistema-licenzirane-i-registri-na-krs-v-syotvetstvie-s-principite-na-elektronnoto-upravle
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС в съответствие с принципите на електронното управление.

II.1.2)Основен CPV код
72230000 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящото възлагане е обособена позиция 2 от обществената поръчка, която се явява дейност 2 от проекта на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за повишаване ефективността на регулаторната дейност и подобряване качеството на административното обслужване“, който ще бъде реализиран по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) — процедура BG05SFOP001-1.010.

В изпълнение на предмета на настоящата поръчка следва да се надгради и развие информационна система „Лицензиране и регистри“ (ИСЛР) на КРС чрез осъвременяване на нейните функционалности за предоставяните чрез нея електронни административни услуги, които да се присъединят към ЕПДЕАУ, както и развитие на публичните регистри и подрегистри, които се поддържат от КРС съгласно Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и Закона за пощенските услуги (ЗПУ), както и да се разработи модул и нова ЕАУ „Жалби“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 216 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
72230000 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Република БЪЛГАРИЯ, гр. София бул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В изпълнение на предмета на настоящата поръчка следва да се надгради и развие информационна система „Лицензиране и регистри“ (ИСЛР) на КРС чрез осъвременяване на нейните функционалности за предоставяните чрез нея електронни административни услуги, които да се присъединят към ЕПДЕАУ, както и развитие на публичните регистри и подрегистри, които се поддържат от КРС съгласно Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и Закона за пощенските услуги (ЗПУ), както и да се разработи модул и нова ЕАУ „Жалби“.

Развитието на ИСЛР ще включва:

— присъединяване на 7-те основни регистъра и съпътстващите ги подрегистри (общо 47 на брой), поддържани от КРС, към средата за междурегистров обмен (RegiX),

— пускане в експлоатация на нов модул в ИСЛР — модул „Жалби“, заедно с реализиране и въвеждане в експлоатация на нова ЕАУ за подаване, обработка и изпращане на становища по жалби.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническо предложение / Тежест: 60 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“ по ОПДУ.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 113-274568
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 03-08-60
Наименование:

Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри“ на КРС в съответствие с принципите на електронното управление.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
15/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Технологика“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 201593301
Пощенски адрес: кв. „Изток“, блок 4, вх. А, ет. 1, ап. 2
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1113
Държава: България
Електронна поща: KKaloyanov@technologica.com
Телефон: +359 291912
Факс: +359 291912
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 233 333.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 216 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: deleovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356222
Факс: +359 29356222
Интернет адрес: www.crc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/11/2020