Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 545948-2019

19/11/2019    S223

Бeлгия-Брюксел: Попълване на пропуски в данните и подготвяне на пътя за паневропейски усилия за противопожарна безопасност

2019/S 223-545948

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Пощенски адрес: Avenue d'Auderghem 45 — Office Brey 10/124
Град: Brussels
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5447
Електронна поща: grow-c-financial-team@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/growth/
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5447
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Попълване на пропуски в данните и подготвяне на пътя за паневропейски усилия за противопожарна безопасност

Референтен номер: 760/PP/GRO/PPA/19/11229
II.1.2)Основен CPV код
79410000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Естеството и форматът на събраните данни за пожари се различават значително в държавите членки и това представлява пречка за сравняването на данни и оттам за ефективното оценяване на евентуалните най-добри практики и успешни подходи за безопасност.

Целта на проекта е да се извърши преглед на съществуващите данни и да се разработи предложение как да се коригира липсата на общи данни, за да се осигурят смислени набори от данни, които да дадат възможност за законодателни решения относно противопожарната безопасност на равнището на държавите – членки и ЕС.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 630 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на поръчката е да се извърши преглед на използваната терминология и събраните данни относно пожарите от държавите — членки на ЕС, и да се предложат обща терминология и метод за събиране на необходимите данни във всяка държава — членка на ЕС, с цел придобиване на смислени набори от данни (на база на стандартизирани термини и дефиниции). Това от своя страна ще даде възможност за базирани на познания решения за противопожарната безопасност на равнището на държавите – членки и ЕС, относно пожарите в сгради (т.е. къщи, блокове с апартаменти, офис сгради, търговски сгради, болници, училища и детски градини, домове за възрастни хора, т.н.).

Пилотният проект може да доведе до евентуално последващо подготвително действие за стартиране на действия и инициативи на равнището на ЕС за подпомагане на усилията на държавите членки за противопожарна безопасност и предотвратяване на пожари, включително техните усилия за реновиране на сгради, като по този начин се подпомогнат безопасността на европейските граждани, както и устойчивият растеж и създаването на работни места в Европа.

Освен че обхваща съществуващите практики за терминология за противопожарна безопасност и събиране на данни в държавите — членки на ЕС, пилотният проект ще определи най-добрите практики извън ЕС, най-малко в САЩ, Канада, Норвегия и Австралия. Трябва да обхване и съществуващата терминология за противопожарна безопасност, и дейността по хармонизиране на събраните данни в рамките на ЕС и на международно равнище.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Методология / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Управление на проекта и ресурси / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Мерки за контрол на качеството / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Пълнота, яснота и представяне на офертата / Тежест: 20
Цена - Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 630 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 17
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Пилотен проект на Европейския парламент — Попълване на пропуски в данните и подготвяне на пътя за паневропейски усилия за противопожарна безопасност — открита покана № 760/PP/GRO/PPA/19/11229.

II.2.14)Допълнителна информация

Работният език за проекта „Попълване на пропуски в данните и подготвяне на пътя за паневропейски усилия за противопожарна безопасност“ е английски.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. тръжните спецификации.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/01/2020
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/01/2020
Местно време: 10:00
Място:

Европейска комисия — Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs — Breydel Building — Avenue d' Auderghem 45 — 1040 Brussels, БЕЛГИЯ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

За тази покана е възможно само електронно подаване посредством „e-submission“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Подробна информация за краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/11/2019