Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 547079-2021

27/10/2021    S209

България-София: Мебелировка

2021/S 209-547079

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на външните работи
Национален регистрационен номер: 000695228
Пощенски адрес: ул. Александър Жендов №2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Наталия Дикова
Електронна поща: Natalia.Dikova@mfa.bg
Телефон: +359 29482978
Факс: +359 29483078
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mfa.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.mfa.bg/bg/zop/2016/7296
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Външна политика

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на метални шкафове”

II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на 7 (седем) броя от артикул № 85[ОМБ85] „Шкаф метален с 3 рафта, със заключване; размери: 90/40/185 см ± 10 %“ от Техническите и Ценови предложения, приложения към Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. на ЦОП за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“. Информацията за вида артикул и максималното количество се съдържа в Техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата покана, и в електронните образци на Техническо и Ценово предложение (Приложения № 2 и № 3 към поканата), създадени в уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 470.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39100000 Мебелировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. Александър Жендов № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на 7 (седем) броя от артикул № 85[ОМБ85] „Шкаф метален с 3 рафта, със заключване; размери: 90/40/185 см ± 10 %“ от Техническите и Ценови предложения, приложения към Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. на ЦОП за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“. Информацията за вида артикул и максималното количество се съдържа в Техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата покана, и в електронните образци на Техническо и Ценово предложение (Приложения № 2 и № 3 към поканата), създадени в уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 183-374615
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 82/ОП-И/21
Наименование:

„Доставка на метални шкафове”

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/09/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПЕРУН - ККБ ЕООД
Национален регистрационен номер: 101729823
Пощенски адрес: ул. Петко Д. Петков № 10
Град: Благоевград
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Пощенски код: 2700
Държава: България
Електронна поща: peryn_ofis@abv.bg
Телефон: +359 73887451
Факс: +359 73887451
Интернет адрес: www.peryn.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 470.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защите на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша №18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен срок за подаване на жалби, съгласно чл. 196 и чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/10/2021