Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 547079-2021

27/10/2021    S209

България-София: Мебелировка

2021/S 209-547079

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на външните работи
Национален регистрационен номер: 000695228
Пощенски адрес: ул. Александър Жендов №2
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Наталия Дикова
Електронна поща: Natalia.Dikova@mfa.bg
Телефон: +359 29482978
Факс: +359 29483078
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mfa.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.mfa.bg/bg/zop/2016/7296
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Външна политика

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на метални шкафове”

II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на 7 (седем) броя от артикул № 85[ОМБ85] „Шкаф метален с 3 рафта, със заключване; размери: 90/40/185 см ± 10 %“ от Техническите и Ценови предложения, приложения към Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. на ЦОП за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“. Информацията за вида артикул и максималното количество се съдържа в Техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата покана, и в електронните образци на Техническо и Ценово предложение (Приложения № 2 и № 3 към поканата), създадени в уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 470.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39100000 Мебелировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. Александър Жендов № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на 7 (седем) броя от артикул № 85[ОМБ85] „Шкаф метален с 3 рафта, със заключване; размери: 90/40/185 см ± 10 %“ от Техническите и Ценови предложения, приложения към Рамково споразумение № СПОР-7/15.03.2018 г. на ЦОП за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“. Информацията за вида артикул и максималното количество се съдържа в Техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата покана, и в електронните образци на Техническо и Ценово предложение (Приложения № 2 и № 3 към поканата), създадени в уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 183-374615
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 82/ОП-И/21
Наименование:

„Доставка на метални шкафове”

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/09/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 4
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ПЕРУН - ККБ ЕООД
Национален регистрационен номер: 101729823
Пощенски адрес: ул. Петко Д. Петков № 10
Град: Благоевград
код NUTS: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
Пощенски код: 2700
Държава: България
Електронна поща: peryn_ofis@abv.bg
Телефон: +359 73887451
Факс: +359 73887451
Интернет адрес: www.peryn.com
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 470.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защите на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша №18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

10-дневен срок за подаване на жалби, съгласно чл. 196 и чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/10/2021