Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 549122-2020

16/11/2020    S223

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2020/S 223-549122

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на финансите
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Емилия Гюрова\Ива Андровска
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298582705 / 298592770
Факс: +359 298592898
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.minfin.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.minfin.bg/bg/procurement

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на финансите

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

В административните сгради на Министерство на финансите, намиращи се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102, ул. „Славянска“ № 4, ул. „Аксаков“ № 1, ул. „Акад. Иван Гешов“ № 15

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Обществената поръчка включва предоставяне на услуги, щадящи околната среда, за комплексно почистване на административните сгради и помещения, стопанисвани от Министерство на финансите, в съответствие с условията на сключеното рамково споразумение № СПОР-28 от 21.12.2017 г. на Централния орган за покупки.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/01/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 158-362631

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: ДОГ-89
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради на Министерство на финансите

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
27/07/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД „ВИП“
Национален регистрационен номер: 176503051
Пощенски адрес: ул. „Камен Андреев“ № 24
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: vip.consortium@abv.bg
Телефон: +359 29520556
Факс: +359 29520556
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Василка — Агенция за чистота“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 831915000
Пощенски адрес: бул. „Дондуков“ № 36
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: vasilkaltd@abv.bg
Телефон: +359 28185000
Факс: +359 28185023
Интернет адрес: http://www.vasilka.com/index.php
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Луксима Груп“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202929322
Пощенски адрес: ж.к. „Света Tроица“, бл. 229
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1309
Държава: България
Електронна поща: luxima_grup@abv.bg
Телефон: +359 888019062
Факс: +359 29520556
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Хигия — О.С.“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130250644
Пощенски адрес: ул. „Цар Симеон“, бл. 123
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: vip.consortium@abv.bg
Телефон: +359 29810672
Факс: +359 888223828
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 409 997.73 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/11/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

В административните сгради на Министерство на финансите, намиращи се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102, ул. „Славянска“ № 4, ул. „Аксаков“ № 1, ул. „Акад. Иван Гешов“ № 15

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва предоставяне на услуги, щадящи околната среда, за комплексно почистване на административните сгради и помещения, стопанисвани от Министерство на финансите, в съответствие с условията на сключеното рамково споразумение № СПОР-28 от 21.12.2017 г. на Централния орган за покупки.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/01/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 409 997.73 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ДЗЗД „ВИП“
Национален регистрационен номер: 176503051
Пощенски адрес: ул. „Бачо Киро“ № 48
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: vip.consortium@abv.bg
Телефон: +359 29520556
Факс: +359 29520556
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Василка — Агенция за чистота“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 831915000
Пощенски адрес: бул. „Дондуков“ № 36
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: vasilkaltd@abv.bg
Телефон: +359 28185000
Факс: +359 28185023
Интернет адрес: http://www.vasilka.com/index.php
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „АТТ — Брилянт“ ООД
Национален регистрационен номер: 203197882
Пощенски адрес: ж.к. „Модерно предградие“, бул./ул. „Връх Манчо“, бл. 3, вх. Б, ет. 6, ап. 36
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1360
Държава: България
Електронна поща: vip.consortium@abv.bg
Телефон: +359 29520556
Факс: +359 29520556
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Хигия — О.С.“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 130250644
Пощенски адрес: ул. „Цар Симеон“, бл. 123
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: vip.consortium@abv.bg
Телефон: +359 29810672
Факс: +359 888223828
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. Изменението на договора е продиктувано от промяна на състава на обединение „ВИП“ ДЗЗД. Обединението е с трима партньори — „Василка — агенция за чистота“ ЕООД, „Луксима груп“ ЕООД и „Хигия — О.С.“ ЕООД.

„Луксима Груп“ ЕООД е напуснало обединението, като на негово място като съдружник във „ВИП“ ДЗЗД е встъпило дружеството „АТТ — Брилянт“ ООД, ЕИК 203197882 съгласно представено допълнително споразумение от 29.06.2020 г. към договор за обединение от 13.04.2018 г.

2. Промяна на посочените в чл. 3, ал. 1, т. 1 от договора лица за възложителя, отговарящи за изпълнението на договора.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

1. Дружеството „Луксима Груп“ ЕООД напуска консорциума по своя инициатива. На негово място е включен нов съдружник „АТТ — Брилянт“ ООД.

2. Промяна на посочените в чл. 3, ал. 1, т. 1 от договора лица за възложителя, отговарящи за изпълнението на договора.

Останалите клаузи не се променят.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 409 997.73 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 409 997.73 BGN