Услуги - 550653-2019

20/11/2019    S224    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по планиране на внедряването на системи

2019/S 224-550653

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Софийска вода“ АД
Национален регистрационен номер: 130175000
Пощенски адрес: район „Младост“, ж.к. „Младост IV“, ул. „Бизнес парк“ № 1, сграда 2А
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1766
Държава: България
Лице за контакт: Анна Салапатийска
Електронна поща: asalapatiyska@sofiyskavoda.bg
Телефон: +359 28122589
Факс: +359 28122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.sofiyskavoda.bg

Адрес на профила на купувача: https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1611

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Внедряване и гаранционна поддръжка на информационна система за планиране, управление и оптимизация на ресурсите в „Софийска вода“ (ERP)

Референтен номер: ТТ001874
II.1.2)Основен CPV код
72224100 Услуги по планиране на внедряването на системи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Услуга по внедряване и гаранционна поддръжка на информационна система за планиране, управление и оптимизация на ресурсите в „Софийска вода“ (ERP) е в съответствие с изискванията, посочени в договора. Услугите, предмет на договора, са посочени в приложение № 1 „Техническа спецификация на възложителя“ и приложение № 3 „Ценови документ“. Срокът на действие на договора е 24 месеца. Допълнителна информация може да се получи от преписката на процедурата в профила на купувача в сайта на „Софийска вода“ АД.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 360 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на договора е на територията на гр. София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услуга по внедряване и гаранционна поддръжка на информационна система за планиране, управление и оптимизация на ресурсите в „Софийска вода“ (ERP) е в съответствие с изискванията, посочени в договора. Услугите, предмет на договора, са посочени в приложение № 1 „Техническа спецификация на възложителя“ и приложение № 3 „Ценови документ“. Срокът на действие на договора е 24 месеца. Допълнителна информация може да се получи от преписката на процедурата в профила на купувача в сайта на „Софийска вода“ АД.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Техническа оценка / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Сума, ненадвишаваща 2 500 000, се отнася за внедряването на системата.

Сума, ненадвишаваща 1 860 000 BGN без ДДС, се отнася за допълнителните доработки (сума, ненадвишаваща 10 % от сумата за внедряване на системата), поддръжката на софутерните лицензи, бази данни и експлоатационна среда (при подновяване до 36 месеца) и поддръжка на настройките на системата.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 152-375692
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 8274
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/10/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Стемо“ ООД
Национален регистрационен номер: 817080126
Пощенски адрес: гр. Габрово 5300, ул. „Николаевска“ № 48
Град: София
код NUTS: BG322 Габрово
Пощенски код: 1528
Държава: Бурунди
Електронна поща: sf.office@stemo.bg
Телефон: +359 28162300
Факс: +359 28162303

Интернет адрес: https://stemo.bg/bg/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 360 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 360 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/11/2019