Строителство - 551570-2018

14/12/2018    S241

България-Бургас: Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

2018/S 241-551570

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение (ТП) — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. Княз Ал.Батенберг № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Добрев
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 5687-6880
Факс: +359 5687-6881
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/232
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

СМР за цялостно облагородяване на района около 3—4 к.м., пристанище Бургас

II.1.2)Основен CPV код
45211360 Строителни и монтажни работи по градско благоустройство
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Целта на обществената поръчка е да се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до Зона за обществен достъп – Бургас и създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с експлоатацията на Морска гара и Магазия 1, както и бъдещите сгради Конгресен център и преустройство на Тютюнева магазия.

Обхват: съгласно работен проект по части Архитектура, Пътна, Електро, Паркоустройство и благоустройство, ВиК и Геодезия.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 889 949.90 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45211360 Строителни и монтажни работи по градско благоустройство
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Пристанищен терминал Бургас – Изток 1, ПИ с идентификатор 07079.618.1019, 07079.618.1021, 07079.618.1025, по плана на гр. Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на обществената поръчка е да се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до Зона за обществен достъп – Бургас и създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с експлоатацията на Морска гара и Магазия 1, както и бъдещите сгради Конгресен център и преустройство на Тютюнева магазия.

Обхват: съгласно работен проект по части Архитектура, Пътна, Електро, Паркоустройство и благоустройство, ВиК и Геодезия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 074-165437
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-19
Наименование:

СМР за цялостно облагородяване на района около 3—4 к.м., пристанище Бургас

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Консорциум Холдинг Бургас Инфраструктура ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 176956272
Пощенски адрес: бул. Ал. Батенберг № 2
Град: гр. Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: burgasinfrahold@gmail.com
Телефон: +359 089260-1837
Факс: +359 089260-1837
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: СМК — Монтажи
Национален регистрационен номер: 102124298
Пощенски адрес: ул. Шейново № 3, ет. 4
Град: гр. Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: smu_montagi@abv.bg
Телефон: +359 5684-2780
Факс: +359 5684-2780
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Даскон ООД
Национален регистрационен номер: 202575521
Пощенски адрес: ул. Ал. Батенберг № 53
Град: гр. Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: office@daskon.bg
Телефон: +359 089478-8807
Факс: +359 089478-8807
Интернет адрес: www.daskon.bg
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 889 949.90 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2018