Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Строителство - 551570-2018

14/12/2018    S241    Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Строителни и монтажни работи по градско благоустройство

2018/S 241-551570

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение (ТП) — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. Княз Ал.Батенберг № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Добрев
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 5687-6880
Факс: +359 5687-6881

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/232

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

СМР за цялостно облагородяване на района около 3—4 к.м., пристанище Бургас

II.1.2)Основен CPV код
45211360
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Целта на обществената поръчка е да се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до Зона за обществен достъп – Бургас и създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с експлоатацията на Морска гара и Магазия 1, както и бъдещите сгради Конгресен център и преустройство на Тютюнева магазия.

Обхват: съгласно работен проект по части Архитектура, Пътна, Електро, Паркоустройство и благоустройство, ВиК и Геодезия.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 889 949.90 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45211360
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Пристанищен терминал Бургас – Изток 1, ПИ с идентификатор 07079.618.1019, 07079.618.1021, 07079.618.1025, по плана на гр. Бургас.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на обществената поръчка е да се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до Зона за обществен достъп – Бургас и създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с експлоатацията на Морска гара и Магазия 1, както и бъдещите сгради Конгресен център и преустройство на Тютюнева магазия.

Обхват: съгласно работен проект по части Архитектура, Пътна, Електро, Паркоустройство и благоустройство, ВиК и Геодезия.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 074-165437
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-19
Наименование:

СМР за цялостно облагородяване на района около 3—4 к.м., пристанище Бургас

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
30/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Консорциум Холдинг Бургас Инфраструктура ДЗЗД
Национален регистрационен номер: 176956272
Пощенски адрес: бул. Ал. Батенберг № 2
Град: гр. Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: burgasinfrahold@gmail.com
Телефон: +359 089260-1837
Факс: +359 089260-1837
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: СМК — Монтажи
Национален регистрационен номер: 102124298
Пощенски адрес: ул. Шейново № 3, ет. 4
Град: гр. Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: smu_montagi@abv.bg
Телефон: +359 5684-2780
Факс: +359 5684-2780
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Даскон ООД
Национален регистрационен номер: 202575521
Пощенски адрес: ул. Ал. Батенберг № 53
Град: гр. Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: office@daskon.bg
Телефон: +359 089478-8807
Факс: +359 089478-8807

Интернет адрес: www.daskon.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 889 949.90 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/12/2018