Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Urakat - 556220-2019

Submission deadline has been amended by:  608373-2019
25/11/2019    S227    Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Espoo: Rivi- ja kerrostalojen rakennustyöt

2019/S 227-556220

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoon Asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1565281-0
Postiosoite: Upseerinkatu 3 B
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 02600
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Heikki Taivainen
Sähköpostiosoite: heikki.taivainen@espoonasunnot.fi
Puhelin: +358 500471274

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.espoonasunnot.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=263349&tpk=3f9f68f9-97a5-49fa-ab80-bcebf435c293
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=263349&tpk=3f9f68f9-97a5-49fa-ab80-bcebf435c293
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Espoon Asunnot Oy / Majurinkatu 19 KVR-urakka

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45211340 - IA16
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Yhden Ara-korkotukilainoitetun pistekerrostalon rakentaminen KVR-urakkana sisältäen suunnittelun Espoon Asunnot Oy:n suunnitteluohjeiden mukaisena Espoon Leppävaaraan kortteliin 51031 tulevalle tontille 2. Kohteen osoite on Majurinkatu 19, 02600 Espoo. Kaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 6000 + m400 (100) k-m2. Ohjeellisen viitesuunnitelman mukainen huoneistoala on yhteensä 4 870 m2 ja liiketila 80 m2 ja asuntojen lukumäärä 93 kappaletta. Viitesuunnitelma on ohjeellinen ja lopullinen toteutus voi poiketa siitä. Tarjoushinta on annettava em. tavoitteellisten neliömäärien mukaisesti ja varsinaiseen sopimukseen korjataan hinta toteutuvien todellisten neliöiden mukaiseksi neliöiden suhteessa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 13 900 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45211340 - IA16
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Espoo

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kohde toteutetaan KVR-urakkana sisältäen pää- ja erikoissuunnittelun, työmaan johtovelvollisuuksien sekä työturvallisuus- ja kosteuskoordinaattoritehtävien lisäksi rakennustekniset-, LVI-, sähkö-, automaatio, maalaus-, piha- ja vihertyöt, joten tarjoajalla tulee olla siihen edellytykset ja valmiudet. Rakennushankkeen tarkempi selostus on esitetty tarjouspyynnön liiteasiakirjoissa.

Suunnittelu aloitetaan esisopimuksella (arviolta tammi-helmikuussa 2020) ja se on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla. Rakennuttaja pyrkii siihen, että urakkasopimukset voitaisiin tehdä mahdollisimman pian, kun suunnitelmat ovat valmiit ja rakennuslupa lainvoimainen ja urakkaneuvottelut saatu päätökseen sekä Espoon Asunnot Oy:n hallitus on hyväksynyt hankkeen, tehdystä hankintapäätöksestä ei valiteta ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus hyväksyy kustannukset ja antaa aloittamisluvan. Rakennuttajan arvion mukaan rakennustyöt olisi mahdollista aloittaa marraskuussa 2020. Hankeen tarkempi aloitus sovitaan urakkaneuvotteluissa. Urakoitsija ei ole oikeutettu esittämään taloudellisia vaatimuksia, mikäli rakennuttaja ei hyväksy kilpailun tulosta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 13 900 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 50
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujan tulee täyttää tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset tai muu luotettava selvitys tai vastaavuus näistä, selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Osallistuja vastaa tarjouspyynnön soveltuvuutta koskevassa osiossa ESPD-lomakkeen kysymyksiin vakuutuksena soveltuvuusehtojen täyttymisestä. Nämä vaatimukset urakoitsijan tulee sisällyttää myös suunnittelijoita ja aliurakoitsijoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Osallistujan edellytetään olevan merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja suomen arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Espoon Asunnot Oy ei kuulu rakennusalan käännetyn arvolisäverovelvollisuuden AVL 8 c §:n piiriin. Yrityksen lakisääteisten velvoitteiden hoidon ja rikkeettömyyden varmistamiseksi tarjoajan on toimitettava tilaajalle soveltuvuusehtojen ja tilaajavastuulain mukaiset, ajantasaiset asiakirjat ennen sopimuksen allekirjoittamista.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujalla tulee olla riittävä taloudellinen toimintakyky hankinnan suorittamiseen. Osallistujan vuotuisen liikevaihdon kolmen (3) viimeisen päättyneen tilikauden keskiarvo tulee olla vähintään 15 000 000 EUR/vuosi.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Suomen Asiakastieto Oy Rating Alfa raportin tulee olla vähintään luokkaa A tai parempi. Mikäli tarjouksen antajan rating-luokitusta ei ole saatavilla, on Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokan oltava 1-3.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Luettelo tärkeimmistä hankintakohdetta vastaavista, vähintään 3 000 k-m2, uudiskerrostalourakoista Suomessa, niiden osoite, käyttöönottovuosi, kokonaisarvo, rakennuttaja/tilaaja, laajuus (rakennusoikeus k-m2 ja huoneistoala h-m2), joiden käyttöönotosta on kulunut enintään kolme (3) vuotta. Lisäksi osallistujan tulee esittää vähintään kaksi (2) referenssiä vastaavanlaisen uudiskerrostalorakennuskohteen rakentamisesta, viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Kohteen suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien tulee olla koulutukseltaan, kokemukseltaan ja ammatilliselta pätevyydeltään tehtävään soveltuvia ja Espoon rakennusvalvontakeskuksen hyväksyttävissä ko. tehtävään.

Huomioitava, että työmaan johto- ja kokouskieli on suomi. Urakoitsijan ja kaikkien aliurakoitsijoiden työnjohtajien on ymmärrettävä työsuoritusta ja työturvallisuutta koskevat ohjeet suomen kielellä. Tarjouksen antajan sekä hänen valitsemien suunnittelijoiden ja aliurakoitsijoiden on täytettävä tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 20/01/2020
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 20/01/2020
Paikallinen aika: 13:10
Paikka:

Espoon Asunnot Oy

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten julkista avausta ei järjestetä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019