Услуги - 55656-2014

Компактен изглед

18/02/2014    S34

България-София: Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

2014/S 034-055656

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания - София ЕООД
Национален регистрационен номер: 130036366
Пощенски адрес: ул. „Бяло море“ № 8
Град: София
Пощенски код: 1527
Държава: България
Лице за контакт: София, ул. „Бяло море“ № 8
На вниманието на: адв. Анелия Стойновска - юрист
Адрес за електронна поща: a.stoynovska@abv.bg
Телефон: +359 29307034 / 882460794
Факс: +359 29307045

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.sbaldohz.com

Адрес на профила на купувача: http://www.sbaldohz.com

Електронен достъп до информация: http://www.sbaldohz.com

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Официално наименование: Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания - София ЕООД
Национален регистрационен номер: 130036366
Пощенски адрес: ул. "Бяло море" № 8
Град: София
Пощенски код: 1527
Държава: България
Лице за контакт: София, ул. Бяло море № 8
На вниманието на: Лилия Стателова - гл. счетоводител или Лилия Попова - счетоводител
Телефон: +359 29307035
Факс: +359 29307045

I.2)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Здравеопазване
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Ежедневно приготвяне на храна (три закуски, обяд и вечеря) за пациенти на възложителя СБАЛДОХЗ - София ЕООД, съгласно утвърдено от възложителя методично указание за диетично хранене на пациенти с онкохематологични заболявания с примерни менюта по отделни видове диети и възрастови диапазони в кухня на изпълнителя (собствена или наета), и ежедневна доставка на храната с транспорт на изпълнителя (собствен или нает) по заявка (требване) на възложителя от предходния ден за количествата храна и меню за съответния ден от седмицата по видове диети, за срок от 2 (две) години, при максимален брой пациенти за целия срок на договора 18 980 души. Посочените данни относно обема на потребление на храна са ориентировъчни, изчислени на база максимален леглови капацитет на възложителя СБАЛДОХЗ - София ЕООД за ден, година и за целия срок на договора, и не пораждат задължение за възложителя да възложи приготвянето на храна и доставка на същата в посочения обем.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 25: Услуги на здравеопазването и социалните дейности
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: местоседалище на възложителя СБАЛДОХЗ - София ЕООД в град София, ул. "Бяло море" № 8, болнично крило, кухненски бокс.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
приготвяне и доставка на храна за пациенти
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

55523000 Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Приготвяне и доставка на храна за общо 18 980 пациенти за целия срок на договора при максимален леглови капацитет на ден 26 души, за една календарна година (365 дни) - 9 490 пациенти, а за целия срок на договора - 18 980 пациенти.
През всяка първа и трета седмица от месеца изпълнителят задължително предлага посоченото меню за съответния вид диета и ден от седмицата в методичното указание. Допустимо е през третата седмица Участникът да размени менютата по дни, но при спазване на зададеното седмично меню.
През всяка втора и четвърта седмица от месеца участникът задължително предлага меню за съответния вид диета и ден от седмицата, което не е идентично на посоченото в указанието за съответния вид диета и ден от седмицата, но е съответно на него като енергийна стойност, хранителни вещества и продуктови набори.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 158 166,67 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 24 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
1) Участникът следва да представи с офертата документ за внесена гаранция за участие в избрана от него форма – парична или банкова. Гаранцията за участие е в размер на 1 % от стойността на поръчката в лева без ДДС. Ако гаранцията е под формата на парична сума, същата е вносима по сметка на възложителя в ТБ "Райфайзен банк България" АД, клон ЦУ, IBAN: BG 35 RZBB 9155 1060 5369 14, BIC: RZBB BGSF, или на каса на възложителя в отдел "Финансово-счетоводен" по местоседалището му. При избор на банкова гаранция участникът представя неотменяема банкова гаранция в полза на СБАЛДОХЗ - София ЕООД съгласно Образец № 7 към документацията за участие, като задължителни се явяват условията по образеца. За формата на документа важат изискванията на документацията за участие. Разходите по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника, който трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в Приложение № 2. Срокът на валидност на гаранцията за участие е равен на срока на валидност на офертите. Възложителят има право да поиска от участника да удължи срока на валидност на гаранцията в случай, че това е необходимо за успешното приключване на процедурата. Гаранцията за участие в откритата процедура се задържа и освобождава от възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП, като при освобождаване Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него;
2) Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя преди подписването на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС в избрана от него законова форма. Относно образеца на банкова гаранция задължителни се явяват условията по Образец № 8 от документацията за участие. Разходите по откриването на гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на определения изпълнител, който трябва да предвиди и заплати необходимите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът ѝ да не бъде по-малък от определения в обявлението и документацията за участие;
3) Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекто-договора. При качествено, срочно и точно изпълнение Възложителят се задължава да освободи гаранцията за изпълнение на договора в срок не по-малък от 30 дни от изтичане срока на договора. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора във всеки един от следните случаи: забавено или неточно изпълнение; отказ от изпълнение на една подадена от Купувача заявка; при неизпълнение на кое да е от останалите задължения на Изпълнителя по договора. Купувачът има право да пристъпи към усвояване изцяло или отчасти на суми от гаранцията за изпълнение на договора винаги, когато за него възникне право на неустойка при условията на чл. 20 от договора. Когато гаранцията за изпълнение на договора е банкова, Възложителят предявява искането си за усвояване на суми от гаранцията за изпълнение на договора пред банката – издател, чрез посредничеството на банката, обслужваща Възложителя. Разходите, свързани с предявяване на искане за усвояване на суми от гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на Възложителя;
4) Неспазване изискванията на Възложителя относно размера на гаранциите и формата за валидност води до отстраняване на участника след прилагане разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
1) Плащането е отложено, по банков път, след изтичане на съответния календарен месец, по следния начин:
1.1.) представяне на Доклад до 3-то число от определено от Възложителя длъжностно лице, посочено в договора за възложена поръчка, до главния счетоводител при Възложителя заедно с приложени:
— копие от всички протоколи за доставена храна;
— всички констативни протоколи за установени нарушения на договора, съставени през предходния месец, за който се отнася плащането.
Когато през месеца не са съставяни протоколи за установени нарушения, към доклада се прилагат единствено копията на протоколи за доставена храна;
1.2.) въз основа на всички протоколи, в т.ч. констативните протоколи за извършени нарушения на договора, главният счетоводител уточнява броя на хранодните, които следва да бъдат заплатени на Изпълнителя, което съобщава на лицето, посочено от Изпълнителя за контакт по договора.
Дните, за които са отразени нарушения на договора, се заплащат само, когато нарушенията по изпълнение на договора не се отнасят до:
— неизпълнение на изискванията за количество (липсва елемент от менюто – супа и/или десерт, и/или основно ядене, и/или който и да е елемент от менюто, което дава основание менюто да се счита за непълно; липсва храна от определен вид диета или доставената храна за този вид диета е за по-малък брой пациенти от заявения; доставени са всички видове диети, но количеството храна не отговаря на необходимия обем по грамаж или не е от посочения вид диета;
— неизпълнение на изискванията за качество при приготвянето или при доставката, поради което е негодна за употреба, в т.ч. мухлясали храни, гнили плодове, храни с изтекъл срок на годност, или храните са доставени в нарушена или несъответна търговска опаковка (когато се изисква такава и е посочен видът ѝ), или в неотговарящи на санитарно-хигиенните изисквания съдове (замърсени, с паразити и/или инсектициди), лош външен вид, в т.ч. разлята /изброяването е примерно/, или когато отклонението в качеството е произвело негативни последици за пациентите в рамките до 24 часа, или когато доставката е направена с такова закъснение, че съответното хранене се явява ненужно.
В горепосочените случаи Изпълнителят не се освобождава от задължението си в рамките на максимум 1 (един) час от доставката на съответното меню да удовлетвори рекламацията на Възложителя. Ако го стори, се освобождава от плащането на неустойка за неточно изпълнение (отклонение в количеството и/или качеството). В случай, че не изпълни исканията на Възложителя по рекламацията (да подмени храната и/или да допълни липсващото), както и когато отклонението в качеството е произвело негативни последици за пациентите в рамките до 24 часа, заявката се счита неизпълнена, поради което Възложителят не дължи плащане, има право на посочената по-горе неустойка и да потърси обезщетение за причинените вреди в пълен размер.
Когато доставката е направена с такова закъснение, че съответното хранене се явява ненужно, Възложителят може да откаже плащане на доставената за деня храна изцяло, да приеме, че е налице неизпълнена заявка, да начисли еднократна неустойка като за неточно изпълнение и потърси обезщетение за причинените вреди в пълен размер.
Във всички случаи на констатирано неточно или забавено изпълнение, Възложителят начислява неустойки, които удържа от дължимото се плащане на Изпълнителя, а при недостиг - от представената гаранция за изпълнение на договора.
1.3.) На база уточнения брой хранодни (с изключение на случаите на нарушения по договора, които няма да се заплащат) изпълнителят съставя фактура за стойността на доставената храна, която се представя за изплащане най-късно до 7-мо (седмо) число.
Средствата се осигуряват от приходи на възложителя съгласно договори с НЗОК и Министерство на здравеопазването, и приходи от дарения от физически и юридически лица.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
не се изисква
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или законодателството на страна от Европейския съюз, което упражнява дейност по приготвяне и доставка на храна в регистриран на територията на България съгласно Закона за храните търговски обект (собствен или нает), има на разположение МПС за превоз на храната до възложителя (собствени или наети), регистрирани в съответствие с изискванията на същия закон, и е въвело, прилага и поддържа система за управление безопасността на храните HAССP или по ISO 22000: 2005.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1) Участникът трябва да отговаря на посочените в раздел III.1.4) по-горе особени условия, на Закон за здравето, Закон за храните, ЗОП, ППЗОП и на Възложителя, посочени в утвърдената документация за участие; 2) Условията за участник - обединение/консорциум са посочени в раздел VI) Допълнителна информация, точка VI.3) Възложителят може да изисква от всеки участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава от компетентните органи съгласно националния му закон. Участник може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава - членка на ЕС. В този случай важат правилата на чл. 53а, ал. 2 от ЗОП; 3) Не може да участва в процедурата лице, а Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а-д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3, 4 и 5, и ал. 5 от ЗОП в държавата, в която е установен. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в посочените обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. Изискванията, посочени в тази точка и поле VI.3) се прилагат за всеки член на обединението - участник в процедурата. Изискванията по тази точка се прилагат и за подизпълнителите, ако участникът предвижда участието на такива; чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения - Участник в процедурата, трябва да отговарят на посочените в тази точка изисквания в държавата, в която е установено, в противен случай не може да участва в откритата процедура; 4) Участникът представя оферта с поставени в нея Плик № 1 "Документи за подбор", Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и Плик № 3 "Предлагана цена". Плик № 1 съдържа: 4.1. Списък на документите в офертата, подписан от участника – Образец № 1; 4.2. Административни сведения за участника – Образец № 2; 4.3. Документ за регистрация на участника или декларация с посочване на ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, или еквивалентен на него - за чуждестранни физически и юридически лица, или документ за самоличност - за физическо лице; Договор или споразумение за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено копие), когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, и БУЛСТАТ; 4.4. Документ за представена гаранция за участие 4- парична, или банкова - Образец № 7; 4.5. Доказателства за икономическо и финансово състояние; 4.6. Доказателства за технически възможности; 4.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а-д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3, 4 и 5, и ал. 5 от ЗОП - Образец № 4; 4.8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (ако е приложимо) и декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо); 4.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Образец № 9; 4.10. Пълномощно на лицето подписващо офертата (когато не е подписана от представляващия участника) - оригинал или нотариално заверено копие; 4.11. Други, които участникът счита за особено важни. Плик № 2 съдържа "Предложение за изпълнение на поръчката" - Образец № 5. Плик № 3 съдържа "Предлагана цена за изпълнение на поръчката" - Образец № 6, и всички калулации относно цените на седмичното меню за 15-те вида диети съгласно Методичното указание. Трите плика се поставят в общ непрозрачен плик, с ненарушена цялост, надписан съгласно част Указания от документацията за участие. Допустимо е поставянето на фирмен печат. Неспазване изискванията за съдържание и форма на валидност на представените с офертата документи води до отстраняване след прилагане на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1) Информация за общия оборот и оборот на стоките - предмет на поръчката, през последните последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012) в зависимост от датата, на която е регистриран или е започнал дейността си, в размер на не по-малко от прогнозната стойност в лева без ДДС на поръчката; 2) Копие на годишни баланси и отчети за приходите и разходите за съответните години. Чуждестранното лице - участник, представя еквивалентен документ на годишния финансов отчет и посочените негови части, съставен съобразно законодателството на страната, в която е установен. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалентен документ, участникът представя декларация за верността на посочените от него обстоятелства; 3) Физическото лице – участник, представя заверено от него копие на годишна данъчна декларация за всяка една от последните 3 години (2010, 2011 и 2012); 4) Оригинали на банкови удостоверения или застраховки за професионална отговорност - когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от Възложителя документи.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 1) Информацията за общия оборот и оборот на стоките, които са предмет на поръчката, да касае посочените обороти през последните последните 3 приключили финансови години (2010, 2011 и 2012) в зависимост от датата, на която е регистриран или е започнал дейността си, в размер на не по-малко от прогнозната стойност в лева без ДДС на поръчката.
2) Годишни баланси и отчети за приходите и разходите за последните приключили финансови години (2010, 2011 и 2012) в зависимост от датата на която е регистриран участникът или е започнал дейността си - не ги представят участници, посочили ЕИК и за които данните са публикувани в Търговския регистър!
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за обединението като цяло.
В случай, че участникът е чуждестранно лице, същият представя еквивалентен документ на годишния финансов отчет и посочените негови части, съставен съобразно законодателството на страната, в която е установен. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалентен документ, участникът представя декларация за верността на посочените от него обстоятелства.
3) Годишната данъчна декларация на физическото лице – участник, да касае всяка една от последните 3 години (2010, 2011 и 2012).
4) Оригинали на банкови удостоверения или застраховки за професионална отговорност се представят само, когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от Възложителя документи.
Когато участник в процедурата е обединение /консорциум, което/който не е/са юридическо лице, документите се представят за участника, чрез който обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
Когато участник предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не отговаря на някое от горните изисквания след прилагане разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1) Удостоверение за регистрация на търговски обект за производство или търговия с храни; 2) Справка – декларация за наличните собствени или наети обекти, вписани в регистъра на обектите за производство и търговия с храни заедно с писмени доказателства, удостоверяващи собствеността или наемането на помещенията, регистрирани като търговски обекти, за целия срок на договора; 3) Удостоверение за регистрация на транспортни средства за изпълнение на доставки на храна, регистрирани съгласно ЗХ; 4) Справка – декларация относно наличие на транспортните средства (собствени или наети) за изпълнение на доставки на храна, заедно с писмени доказателства, удостоверяващи собствеността или наемането им за целия срок на договора; 5) Справка – декларация относно наличие на техническо оборудване за осигуряване качеството на услугата по приготвяне на храна за пациенти на възложителя и доставката ѝ до лечебното заведение в съответствие с технологичните изисквания за приготвяне на отделните видове диети; 6) Списък на основните договори за услуги по приготвяне и доставка на храна за обществени заведения, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 7) Други доказателства за съответствие с изискванията на акредитирани институции по управление на качеството и с изискванията за вътрешен контрол на участника върху качеството в процеса на приготвяне и доставка на храната: 7.1. Здравни книжки на персонала, ангажиран с изпълнение на поръчката; 7.2. Сертификати за внедрена, прилагана и поддържана система за управление на безопасността на храните НАССР или по ISO 22000: 2005; 7.3. Доказателства за квалификация на персонала, ангажиран с изпълнение на поръчката: 7.3.1. Справка – декларация, в която се декларира: а) че участникът е наел по трудов договор лица с квалификация диетолог, главен готвач, готвач, работник кухня, калкулант, шофьор; б) данни за образованието и професионалната квалификация на лицата с посочената квалификация, ангажирани с изпълнение на поръчката; 7.3.2. Дипломи за завършено образование или удостоверение за придобита квалификация за специалностите след средно образование в курсове, по специалностите “готвач”, “диетолог”; 7.3.3. Свидетелство за правоуправление на МПС, категория не по-ниска от “В”; 7.3.4. Справка за регистрирани трудови договори на служителите, наети на работа при участника, в т.ч. на ангажираните с изпълнение на поръчката, издадена от териториална дирекция на НАП по месторегистрация на участника.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1) Удостоверението за регистрация на търговски обект за производство или търговия с храни да е издадено съгласно ЗХ; 2) Справката – декларация се отнася до наличните собствени или наети обекти, вписани в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, а писмените доказателства да удостоверяват собствеността или наемането на помещенията, регистрирани като търговски обекти, за целия срок на договора; 3) Удостоверението за регистрация на транспортни средства за изпълнение на доставки на храна да е издадено съгласно ЗХ; 4) Справката – декларация се отнася до наличието на транспортни средства (собствени или наети) за изпълнение на доставки на храна, а писмените доказателства да удостоверяват собствеността или наемането на МПС за целия срок на договора; 5) Справката – декларация се отнася до наличие на техническо оборудване за осигуряване качеството на услугата по приготвяне на храна за пациенти на възложителя и доставката ѝ; 6) Списъкът на основните договори се отнася до изпълнение на услуги по приготвяне и доставка на храна за обществени заведения през последните 3 години, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите. Новорегистриран търговец или такъв, който е започнал дейността си отскоро, представя Списък за периода, през който реално е извършвал дейност, и на изискваната от възложителя стойност. Списъкът да съдържа не повече от 10 бр. договори, съответно 10 бр. препоръки, когато с този брой договори и препоръки може да докаже спазването на посоченото минимално изискуемо ниво за стойност на изпълнените договори. Списъкът може да съдържа повече от посочения брой договори и препоръки, когато това е необходимо за доказване спазването на минималното изискуемо ниво за стойност на изпълнените договори. Препоръките да са издадени от физическите и юридически лица - договорни партньори на участника по изпълнение на декларираните в списъка основни договори, и да са датирани от последните 3 години; 7.1.) Здравните книжки (всички страници) се отнасят до персонала, ангажиран с изпълнение на поръчката; 7.2.) Сертификатите за внедрена, прилагана и поддържана система за управление на безопасността на храните НАССР или по ISO 22000: 2005 да са издадени от акредитирани институции по управление на качеството и с изискванията за вътрешен контрол на участника върху качеството в процеса на приготвяне и доставка на храната; 7.3.1.) Справката – декларация съдържа изявления: а) че участникът е наел по трудов договор лица с квалификация: диетолог; главен готвач; готвач; работник кухня; калкулант; шофьор; б) данни за образованието и професионалната квалификация на лицата с посочената квалификация, ангажирани с изпълнение на поръчката;7.3.2.) Дипломите за завършено образование или удостоверение за придобита квалификация за специалностите след средно образование в курсове, се отнасят до специалностите готвач и диетолог; 7.3.3.) Свидетелство за правоуправление на МПС, категория не по-ниска от “В” - за водачите на МПС за превоз на храната; 7.3.4.) Справката от НАП касае трудовите договори с персонала ангажиран изпълнение на поръчката, и да е с дата не по-късно от 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите. Важно! В оригинал с подпис на представляващ или упълномощено от него лице и печат на участника се представят всички Справки - декларации, Списъкът с основни договори и Справката от НАП. Всички останали документи - във фотокопие, заверено с гриф "вярно с оригинала" и с печат на участника. Когато Участник в процедурата е обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, документите се представят за участниците, чрез които обед. доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато Участник предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не отговаря на някое от горните изисквания след прилагане на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: да
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: Поръчката може да бъде изпълнена от търговци, които упражняват дейност по приготвяне и доставка на храна в търговски обекти - кухни, и с МПС, регистрирани по Закона за храните и при спазване разпоредбите на Закона за здравето. Търговците следва да са въвели и да поддържат НАССР система за управление безопасността на храните или по ISO 22000: 2005. Пряко ангажирани в изпълнение на поръчката лица при участника могат да бъдат лица с придобита квалификация "диетолог", "готвач", помощник готвач", "работник кухня", шофьор.
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
02/2014
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 16.3.2014 - 17:00
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26.3.2014 - 16:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
в дни: 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.3.2014 - 11:30

Място:

местоседалището на възложителя - ул. "Бяло море" № 8, административно тяло, втори етаж, занималня.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: февруари 2016 г.
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
1) Поради недостатъчния обем на обявлението в поле III.2.1) относно описание на изискванията към Участник - обединение/ консорциум, което не е юридическо лице, поместваме изискванията към тях в настоящото поле. Когато участникът е обединение/консорциум, което/който не е юридическо лице, участниците в обединението трябва да сключат договор/споразумение с нотариална заверка на подписите помежду си, в който е определено, кой участник какъв вид дейност ще изпълнява. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - обединението/консорциумът е създадено/създаден със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка и всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката; - съставът на обединението/консорциума няма да се променя след подаването на офертата; - представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; - представляващият обединението/консорциума отговаря за изпълнението на обществената поръчка, включително и за предвидените гаранции и плащанията; - е направено разпределение на дейностите на отделните членове на обединението, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка; - всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за качественото изпълнение на поръчката до края на гаранционния срок (срока на гаранцията за изпълнение на договора) съгласно подписания договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението при изпълнението на настоящата обществена поръчка. Когато участникът е обединение/консорциум, но не представи договора/споразумението за създаването на обединението/консорциума, или в представения договор/споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението/консорциума е променен след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка след прилагане разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП.
2) Относно документацията за участие

Документацията се предоставя безплатно. Същата се прилага в електронен вид към публикацията на обявлението и решението в страницата на Агенция за обществени поръчки след публикуване на обявлението в електронен вид, както и в профила на Купувача на Интернет страницата на Възложителя: http://www.sbaldohz.com , секция „Обществени поръчки - Профил на купувача”, подсекция „Процедури по ЗОП”, "Процедури 2014" г., наименование на конкретната процедура, раздел „Документация за участие”. По същия ред ще бъдат публикувани разяснения по документацията за участие, дадени от възложителя по искане на потенциален участник, решения за промяна, съобщения, свързани с процедурата, в т.ч. за отваряне на на ценови оферти.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Срокът за обжалване на решението по чл. 120, ал. 5, т. 1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1) жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2) документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3) документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3. Жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице. В срока по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. В случаите по чл. 120, ал. 5, т. 1, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13.2.2014