Строителство - 558093-2019

25/11/2019    S227    Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

2019/S 227-558093

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение (ТП) — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Николов
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 687-6880
Факс: +359 687-6881

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/293

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара — Бургас по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
45200000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара — Бургас в 2 обос. позиции:

— ОП 1 „СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на детски научен център“, и

— ОП 2 „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в детски научен център“.

Предметът на обществена поръчка вкл. изпълнение на СМР с цел осъществяване на вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда Морска гара в УПИ IV в кв. 1 по ПУП на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор на имота 07079.618.1081.1 по КККР на гр. Бургас, за изграждане на детски научен център и изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване за осъществяване дейностите в детския център. За осъщ-не на дейностите е изготвен тех. инвестиц. проект и интериорен проект. Описание на СМР, предмет на о.п. № 1, и обемът и изисквания за изпълнение на доставките, предмет на о.п. № 2, са представени в технич. спецификация.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 97 681.84 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на детски научен център

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Територията на пристанище Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на ОП 1 включва изпълнение на строителни и монтажни работи с цел осъществяване на вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда Морска гара в УПИ IV в кв. 1 по ПУП на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор на имота 07079.618.1081.1 по КККР на гр. Бургас, за изграждане на детски научен център. За осъществяване на строително-ремонтните дейности е изготвен технически инвестиционен проект съгласно изискванията на Наредба № 4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти при спазване на действащите нормативни изисквания. Описание на строително-ремонти дейности, предмет на обособена позиция № 1, е предоставено в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка (в частност на съответната обособена позиция). Целта на обществената поръчка е изграждане на детски научен център.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в детски научен център

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39200000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Територията на пристанище Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Пълният обхват на поръчката по обособена позиция № 2 включва избор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на ново и неупотребявано обзавеждане и интериорно оборудване за нуждите на детски научен център, транспортиране до мястото на изпълнение, монтаж, настройка и подготовка за работа на всички елементи на обзавеждане и оборудване. Доставеното обзавеждане и оборудване следва да съответства на предварително изготвения и предоставен от възложителя интериорен проект. Всички елементи на обзавеждането следва да бъдат нови, неупотребявани и да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация по време на ползването им. Пълното и детайлно количествено описание на обзавеждането и оборудването са подробно посочени в количествено-стойностна сметка, приложена към документацията за участие в обществената поръчка и е неразделна част от нея. Предлаганите изделия трябва да покриват изискванията на европейските и международни стандарти или еквивалент

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 095-230688
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-17
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в детски научен център

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
28/10/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Лидер Конструкт
Национален регистрационен номер: 203750968
Пощенски адрес: р-н „Слатина“, ул. „Слатинска“ № 92а, ет. 5, ап. 13
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1000
Държава: Виетнам
Електронна поща: lider_konstrukt@abv.bg
Телефон: +359 0877722272
Факс: +359 028517060
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 120 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 97 681.84 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/11/2019