С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 558410-2018

19/12/2018    S244

България-София: Мебелировка

2018/S 244-558410

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 241-550070)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: район Слатина, ул. Елисавета Багряна № 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОД, дирекция ПОЧРД
Електронна поща: a.georgieva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486172
Факс: +359 29486194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.registryagency.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/dostavka-i-montazh-na-ofis-obzavezhdane-i-mebeli-z/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията

II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 241-550070

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.1)
Част от текста, която трябва да се промени: Наименование
Вместо:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР („Ейч Пи“) за нуждите на Агенция по вписванията

Да се чете:

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията

VII.2)Друга допълнителна информация: