Доставки - 560894-2018

20/12/2018    S245    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Варна: Питейна вода

2018/S 245-560894

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Национална агенция за преходите, Териториална дирекция Варна
1310631880146
бул. Осми приморски полк № 128
Варна
9002
България
Лице за контакт: Г. Ставрева
Телефон: +359 52360511
Електронна поща: g.stavreva@ro03.nra.bg
Факс: +359 52360950
код NUTS: BG331

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.nap.bg

Адрес на профила на купувача: http://nap.bg/news?id=3668

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води — ВиК, за административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна с адреси гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 7 и № 31

II.1.2)Основен CPV код
41110000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води — ВиК, за административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна с адреси гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 7 и № 31.

Срок за изпълнение на договора — 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на сключване на договора, или до достигане на максимално допустимата му стойност в рамките на този срок. Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на 15 000 BGN без ДДС.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90400000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна, намиращи се на адрес гр. Добрич, ул. Независимост № 7 и № 31

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води — ВиК, за административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна с адреси гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 7 и № 31.

Срок за изпълнение на договора — 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на сключване на договора, или до достигане на максимално допустимата му стойност в рамките на този срок. Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на 15 000 BGN без ДДС.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Съгласно чл. 193 от Закона за водите (ЗВ) (обн. ДВ, бр. 67 от 27.7.1999 г., в сила от 28.1.2000 г., изм. ДВ, бр. 96 от 1.12.2017 г.) обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, предмет на настоящата поръчка, се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) (обн. ДВ, бр. 18 от 25.2.2005 г., в сила от 20.1.2005 год., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.) и при спазване изискванията на ЗВ. Съгласно разпоредбите на чл. 198o, ал. 1 от ЗВ стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ, като в ал. 2 се посочва, че в границите на 1 обособена територия само 1 ВиК оператор може да осъществява дейностите по ал. 1. В т. 14 на Решение № РД-02-14-2234/22.12.2009 г. (обн. в ДВ, бр. 7/2010 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройство е обявена обособена територия на действие на ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, град Добрич, ЕИК 834026369 с ново наименование „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, ЕИК 204219357 от 24.8.2016 г. съгласно данни от Търговски регистър с обхват на териториите на 8 общини, в т.ч. и община Добрич-град. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич е единствен ВиК оператор на територията на община Добрич, който притежава изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ДР на ЗОП за изпълнение на поръчката, в чийто обхват попада офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна и е включен в публикувания на интернет страницата на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) — списък на ВиК операторите към 31.12.2015 г., позиция № 15 http://www.dker.bg/PDOCS/vik-operatori-31dec2015.pdf. и с утвърдени цени за предоставяне на ВиК услуги http://www.dker.bg/uploads/reshenia/2018/res-bpc1-2018.pdf. съгласно решение на КЕВР № БП-Ц-1/28.2.2018 год., считано от 1.3.2018 г. Във връзка с гореизложеното и предвид факта, че на основание § 34 от ПЗР на ЗВ във връзка с чл. 198а от същия закон с Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. (обн. в ДВ, бр. 7/2010 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите и техните граници, което изключва алтернативен начин за възлагане на обществената поръчка, е налице основанието на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Процедурата е прекратена на основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 110, ал. 2, т. 4, б. „б“ и „в“ от ЗОП с решение № 24-18/3.12.2018 г. на директора на ТД на НАП Варна, публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача на 3.12.2018 г. при условията на чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП. Решението е влязло в сила на 14.12.2018 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/12/2018