В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 561085-2022

13/10/2022    S198

Бeлгия-Брюксел: HADEA/2022/OP/0023-PIN – Проучване относно запазване на работни места и връщане на работа за пациенти с рак и преживели рак лица

2022/S 198-561085

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA), HADEA.A.2 – EU4Health/SMP Food
Пощенски адрес: COV2, Place Charles Rogier 16
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
Електронна поща: hadea-procell@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://hadea.ec.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12432
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

HADEA/2022/OP/0023-PIN – Проучване относно запазване на работни места и връщане на работа за пациенти с рак и преживели рак лица

Референтен номер: HADEA/2022/OP/0023-PIN
II.1.2)Основен CPV код
73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Проучване относно запазване на работни места и връщане на работа за пациенти с рак и преживели рак лица.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
73200000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания и експериментални разработки
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: AT Österreich
код NUTS: BE Belgique / België
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
код NUTS: CZ Česko
код NUTS: DE Deutschland
код NUTS: DK Danmark
код NUTS: EE Eesti
код NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
код NUTS: ES España
код NUTS: FI Suomi / Finland
код NUTS: FR France
код NUTS: HR Hrvatska
код NUTS: HU Magyarország
код NUTS: IE Éire / Ireland
код NUTS: IS Ísland
код NUTS: IT Italia
код NUTS: LI Liechtenstein
код NUTS: LT Lietuva
код NUTS: LU Luxembourg
код NUTS: LV Latvija
код NUTS: MT Malta
код NUTS: NL Nederland
код NUTS: NO Norge
код NUTS: PL Polska
код NUTS: PT Portugal
код NUTS: RO România
код NUTS: SE Sverige
код NUTS: SI Slovenija
код NUTS: SK Slovensko
Основно място на изпълнение:

Услугите ще бъдат извършени в помещенията на изпълнителя или, за целите на изискваните дейности (например организиране на срещи) на всяко друго местоположение, договорено с възлагащия орган.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Това проучване ще очертае политиките в 27-те държави-членки на ЕС по отношение на пациенти с рак да останат на работа и да се върнат. Съответните заинтересовани страни ще бъдат потърсени, за да предоставят актуална информация относно различните действащи политики в областта на социалната заетост, политики по заетостта и здравеопазването, както и за определяне и обсъждане на съществуващите препятствия и потенциални решения.

Поръчката за услуги трябва да изпълни следните точки:

1. очертаване на реализирани или планирани политики и свързано законодателство във всички държави-членки на ЕС;

2. определяне на пречките и останалите предизвикателства при запазването на работните места и връщането на работа;

3. организиране на семинар, по който заинтересованите лица могат да предоставят информация и обратна връзка относно проектните резултати;

4. организация, събиране и споделяне на поне 10 добри практики на политически подходи в подкрепа на запазването на работни места и връщането към работа.

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
25/11/2022

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С това обявление за предварителна информация се обявява намерението на възлагащия орган да публикува бъдеща покана за участие в търг. На този етап няма налична друга информация или документи. Заинтересованите икономически оператори се приканват да се регистрират на адреса в раздел I.3), за да могат да бъдат уведомени, когато обявлението за поръчка и всички документи за обществената поръчка, включително тръжните спецификации, са публикувани.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/10/2022