Услуги - 562582-2018

21/12/2018    S246

Бeлгия-Брюксел: Многостранен рамков договор за услуги с повторно откриване на конкурс за предоставяне на консултантски услуги за разработка и изпълнение на структурни реформи в държави — членки на ЕС

2018/S 246-562582

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS)
Пощенски адрес: Rue de la Loi 170
Град: Brussels
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: SRSS Unit 01 "Budget and Finance"
Електронна поща: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
Адрес на профила на купувача: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4241
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Вж. документа „Покана за участие в търг“
Град: Brussels
Държава: Белгия
Лице за контакт: SRSS Finance
Електронна поща: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Многостранен рамков договор за услуги с повторно откриване на конкурс за предоставяне на консултантски услуги за разработка и изпълнение на структурни реформи в държави — членки на ЕС

Референтен номер: SRSS/2018/01/FWC/002
II.1.2)Основен CPV код
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне на консултантски услуги (в подкрепа на проектирането и/или изпълнението на реформи) в една или повече от държавите членки в няколко от следните категории сектори:

— управление и публична администрация;

— администрация на приходите и управление на публичните финанси;

— растеж и бизнес среда;

— пазар на труда, образование, здраве и социални услуги;

— финансов сектор и достъп до финанси.

Подкрепата може да изисква целева експертиза в области, като напр. здраве, данъци, енергия, околна среда, и ще се финансира основно от Програмата за подкрепа на структурните реформи (SRSP) (Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета, с последните поправки).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
75000000 Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Една, няколко или всички държави — членки на ЕС

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Вж. интернет адреса в раздел I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Програма за подкрепа на структурните реформи (SRSP) (Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета, изменен с Регламент (ЕС) 2018/1671 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2018 г.).

II.2.14)Допълнителна информация

Вж. интернет адреса в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 7
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 225-513867
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/02/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/02/2019
Местно време: 10:00
Място:

Европейска комисия, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Floor 10, Room 10/31, 1000 Brussels, БЕЛГИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Вж. интернет адреса в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В съответствие с приложение I, глава 1, раздел 2, точка 11.1 д) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18.7.2018 г. относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза, възлагащият орган може да използва процедурата на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка, за да увеличи максималния таван на рамковия договор. Възлагащият орган може да използва впоследствие тази процедура, в случай че използването на рамковия договор е по-бързата процедура от предвидената. Новите услуги ще бъдат сходни на тези като в рамковия договор и ще възлизат на не повече от 50 % от сумата на първоначалната поръчка. Сумата в раздел II.1.5) не включва такова увеличение. Условията, при които ще бъдат възложени новите услуги, ще бъдат тези от рамковите договори и техните приложения, които ще бъдат в сила в момента на стартиране на процедурата на договаряне.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2018