Tjänster - 562582-2018

21/12/2018    S246    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Multipelt ramavtal för tjänster med förnyad anbudsinfordran för tillhandahållandet av konsulttjänster för utvecklingen och implementeringen av strukturella reformer inom EU:s medlemsstater

2018/S 246-562582

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS)
Postadress: Rue de la Loi 170
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: SRSS Unit 01 "Budget and Finance"
E-post: SRSS-FWC002@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en

Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4241
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Se upphandlingsdokumentet
Ort: Brussels
Land: Belgien
Kontaktperson: SRSS Finance
E-post: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Nuts-kod: BE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en

I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Multipelt ramavtal för tjänster med förnyad anbudsinfordran för tillhandahållandet av konsulttjänster för utvecklingen och implementeringen av strukturella reformer inom EU:s medlemsstater

Referensnummer: SRSS/2018/01/FWC/002
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av konsulttjänster (för att ge stöd till utformning och/eller implementering av reformer) i en eller fler medlemsstater inom en eller flera av följande sektorer:

– samhällsstyrning och offentlig förvaltning

– skatteförvaltning och förvaltning av offentliga finanser

– tillväxt och affärsmiljö

– arbetsmarknad, hälsa, sociala tjänster och utbildning

– finanssektor och tillgång till finansiering.

Stödet kan kräva målinriktad expertis på områden som till exempel hälsa, skatter, energi, miljö och kommer främst att finansieras av stödprogrammet för strukturreformer (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/825, enligt senaste ändringen).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
75000000
79000000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

En, flera eller alla EU-medlemsstater

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen i punkt I.3).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Stödprogrammet för strukturreformer (structural reform support programme – SRSP) (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/825, ändrad enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/1671 av den 23 oktober 2018).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen i punkt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen i punkt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen i punkt I.3).

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 7
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 225-513867
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/02/2019
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/02/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska kommissionen, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Floor 10, Room 10/31, 1000 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen i punkt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Enligt bilaga I, kapitel 1, avsnitt 2, s. 11.1 (e) i Europaparlamentet och rådets förordning (EU, Euroatom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget kan den upphandlande myndigheten använda ett förhandlat förfarande utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling med uppdragstagarna för att höja den högsta budgeten för ramavtalet. Den upphandlande myndigheten kan komma att utnyttja ett sådant förfarande om ramavtalet förbrukas snabbare än vad som förutsetts. De nya tjänsterna kommer att omfatta liknande tjänster som ramavtalet och inte överstiga 50 % av det ursprungligt avtalets värde. Värdet i avsnitt II.1.5) inkluderar inte en sådan höjning. Villkoren, enligt vilka de nya tjänsterna kommer att tilldelas, ska vara de som gäller för ramavtalen och deras bilagor vid tidpunkten för lanseringen av det förhandlade förfarandet.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/12/2018