В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 564328-2020

24/11/2020    S229

България-София: Мебелировка

2020/S 229-564328

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на финансите
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Калин Цветков\Ива Андровска
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298582704 / 298592770
Факс: +359 298592898
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.minfin.bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.minfin.bg/bg/procurement

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели за нуждите на Министерство на финансите, обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис мебели и столове“

II.1.2)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Доставките се осъществяват на следния адрес: Министерство на финансите, гр. София 1040, ул. „Г. С. Раковски“ № 102.

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

В обхвата на обществената поръчка се включват доставка и монтаж на следните артикули:

1. Бюра — 30 бр.

2. Ъгли за бюра — 5 бр.

3. Гардероби — 15 бр.

4. Библиотеки — 30 бр.

5. Контейнери за бюра — 60 бр.;

6. Маси — 60 бр.

7. Стелаж за захващане на стени — 10 бр.

8. Столове — 600 бр.

9. Шкафове — 20

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 15/03/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 179-405538

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: ДОГ-99
Наименование:

Доставка и монтаж на офис обзавеждане и мебели за нуждите на Министерство на финансите, обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на офис мебели и столове“

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
29/08/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: yana.petrova@office1.bg
Телефон: +359 29766872
Факс: +359 29840226
Интернет адрес: https://www.office1.bg/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 67 903.05 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/11/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
39100000 Мебелировка
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Доставките се осъществяват на следния адрес: Министерство на финансите, гр. София 1040, ул. „Г. С. Раковски“ № 102.

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

В обхвата на обществената поръчка се включват доставка и монтаж на следните артикули:

1. Бюра — 30 бр.

2. Ъгли за бюра — 5 бр.

3. Гардероби — 15 бр.

4. Библиотеки — 30 бр.

5. Контейнери за бюра — 60 бр.

6. Маси — 60 бр.

7. Стелаж за захващане на стени — 10 бр.

8. Столове — 600 бр.

9. Шкафове — 20 бр.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 15/03/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 67 903.05 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Кооперация „Панда“
Национален регистрационен номер: 000885099
Пощенски адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 139
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1784
Държава: България
Електронна поща: yana.petrova@office1.bg
Телефон: +359 29766872
Факс: +359 29840226
Интернет адрес: https://www.office1.bg/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

С допълнително споразумение № 1 от 23.10.2020 г. и на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се правят следните изменения в чл. 7, ал. 3 и чл. 15 от договор № ДОГ-99/29.08.2018 г:

1. Променя се банковата сметка, по която се заплащат договорените услуги.

2. Променят се отговорните лица за изпълнение на дейностите по договора.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Обстоятелствата предизвикали промяна в клаузите на договор № ДОГ-99/29.08.2018 г. са следните:

1. Поради промяна на банковата сметка на изпълнителя, по която се извършват разплащанията по договора.

2. Необходимост от двете страни за смяна на лица за изпълнение на дейностите по договора.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 67 903.05 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 67 903.05 BGN