Услуги - 569824-2018

22/12/2018    S247

България-София: Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети

2018/S 247-569824

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на Юнеско
Национален регистрационен номер: 175685416
Пощенски адрес: ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев № 7
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Чаяна Божкова
Електронна поща: office@unesco-centerbg.org
Телефон: +359 24443740
Факс: +359 24443740
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.unesco-centerbg.org/bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.unesco-centerbg.org/bg/about/#1449790178515-7cb8f8c5-aa8c
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.unesco-centerbg.org/bg/about/#1449790178515-7cb8f8c5-aa8c
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Опазване на нематериално културно наследство

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване в страната и чужбина за нуждите на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на Юнеско

II.1.2)Основен CPV код
63512000 Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване в страната и чужбина за нуждите на „Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на Юнеско“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
63512000 Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, Р БЪЛГАРИЯ, ЕС

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка е „Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване в страната и чужбина за нуждите на „Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на Юнеско“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническа оценка / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. парична сума внесена по горепосочената сметка;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да притежава валидна регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти съгласно чл. 61 от Закона за туризма или да е лице по чл. 62 от Закона за туризма.

Участниците декларират наличието на минималното изискване в еЕЕДОП.

Участниците доказват поставеното минимално изискване чрез заверено копие на валиден документ за регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти съгласно чл. 61 от Закона за туризма или да е лице по чл. 62 от Закона за туризма.

2. Участникът следва да е регистриран като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на компетентния орган от държавата, в която са установени.

В случай че участникът не притежава такава регистрация, декларира, че при класиране на първо място ще се регистрира като администратор на лични данни, преди подписването на договора за изпълнение на поръчката.

Участниците декларират наличието на минималното изискване в еЕЕДОП.

Участниците доказват поставеното минимално изискване чрез заверено копие на документ за регистрация като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на компетентния орган от държавата, в която са установени.

3. Участникът да има право да издава самолетни билети за авиокомпании, изпълняващи директни полети от и до БЪЛГАРИЯ, представени в Billing Settlement Plan (BSP) или еквивалентна международна система за уреждане на плащания във въздушния транспорт, с която участникът работи, към датата на подаване на офертите.

Участниците декларират наличието на минималното изискване в еЕЕДОП.

Участниците доказват поставеното минимално изискване чрез заверено копие от документ (вкл. извлечение или разпечатка от BSP Link), удостоверяващ валидна оторизация на участника за работа в системата Billing Settlement Plan (BSP)/BSP Link на авиокомпании, изпълняващи директни полети от и до БЪЛГАРИЯ, за които участникът е оторизиран към датата на подаване на офертите, включени в Billing Settlement Plan (BSP), или еквивалентен документ, удостоверяващ валидна оторизация на участника за работа в системата Billing Settlement Plan (BSP); копие на полица на валидна застраховка, издадена от лицензирано застрахователно дружество, срещу риска от неплащане посредством системата BSP (Billing Settlement Plan) или еквивалент с минимално покритие.

4. Участникът следва да е член или акредитиран агент на International Air Transport Association (IATA).

Участниците декларират наличието на минималното изискване в еЕЕДОП.

Участниците доказват поставеното минимално изискване чрез заверено копие от документ, удостоверяващ членството или акредитацията на участника в International Air Transport Association (IATA) за продажба на самолетни билети.

Възложителят ще приеме еквивалентни документи, издадени от органи, установени в други държави членки.

При наличие на участници, които са чуждестранни лица, те следва да са вписани в съответния аналогичен търговския и/или професионален регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да има валидна задължителна застраховка „Отговорност на туроператора” в съответствие с чл. 97 от Закона за туризма или еквивалентна съгласно законодателство на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Участниците декларират наличието на минималното изизскване в еЕЕДОП.

Участниците доказват поставеното минимално изискване с копие на валидна задължителна застраховка „Отговорност на туроператора” в съответствие със Закона за туризма или еквивалентна, съгласно законодателство на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, услуги/дейности с предмет и обем, сходни с предмета поръчката.

Под „услуга/дейност, сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира услуги/дейности, свързани с туроператорски и/или турагентски услуги/дейности, вкл. продажба на самолетни билети и/или хотелско настаняване.

Участниците декларират наличието на изискуемия опит от изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката в еЕЕДОП.

Участниците доказват поставеното минимално изискване чрез списък на извършените услуги с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за всяка извършена услуга.

2. Участникът следва да работи с глобална система за резервации и продажба на самолетни билети „Амадеус” или друга еквивалентна система за резервация и продажба на самолетни билети.

Участниците декларират наличието на минималното изискване в еЕЕДОП.

Участниците доказват поставеното минимално изискване чрез заверени копия от валидни документи, удостоверения или други, удостоверяващи оторизация на участника за работа с глобална система за резервации и продажба на самолетни билети „Амадеус” или друга еквивалентна глобална система за резервация и продажба на самолетни билети.

3. Участникът следва да притежава внедрена система за спазване на приложимите практики по отношение на информационната сигурност сертифицирана съгласно стандарт ISO/IEC 27001 или еквивалентен с обхват на сертификация, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка.

Участниците декларират наличието на минималното изискване в еЕЕДОП.

Участниците доказват поставеното минимално изискване чрез заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за спазване на приложимите практики по отношение на информационната сигурност сертифицирана съгласно стандарт ISO/IEC 27001 или еквивалентен с обхват на сертификация, еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказава от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне 3 (три) услуги/дейности, сходни с предмета на поръчката.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Участникът следва да притежава валидна регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти съгласно чл. 61 от Закона за туризма или да е лице по чл. 62 от Закона за туризма.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Лично състояние на участниците:

За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 и т. 1 и 2 (отнася се за дейност за организиране на обучение) от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Липсата на декларираните обстоятелства се декларира в еЕЕДОП. Участниците представят и декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП (образец 3)

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/02/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/02/2019
Местно време: 14:00
Място:

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в югоизточна Европа под егидата на Юнеско, гр. София, ж.к. Изток, ул. Лъчезар Станчев №7

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/12/2018