Palvelut - 57178-2015

Näytä suppea näkymä

18/02/2015    S34

Belgia-Bryssel: Hyvien käytäntöjen periaatteiden toteuttamisen seuranta vertikaalisessa suhteessa elintarvikehuollossa

2015/S 034-057178

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
Postiosoite: Covent Garden 2, place Rogier 16, toimisto 12/27
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1210
Maa: Belgia
Vastaanottaja: L. Vari
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22999440
Faksi: +32 22973512

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/easme

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=615

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
Hyvien käytäntöjen periaatteiden toteuttamisen seuranta vertikaalisessa suhteessa elintarvikehuollossa
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 11: Liikkeenjohdon konsulttipalvelut [6] ja niihin liittyvät palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Tehtävät suoritetaan palveluntarjoajan osoittamissa toimitiloissa, lukuun ottamatta koordinointikokouksia EASMEn tai Euroopan komission toimitiloissa. Brysselissä pidetään enintään kolme koordinointikokousta.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) haluaa solmia palvelusopimuksen kahta seuraavaa kohdetta koskevan arvioinnin suorittamiseksi.
Ensimmäinen kohde on edellä mainittu tuotantoketjualoite. Tarjoajan pitää näin ollen suorittaa aloitteen tehokkuutta koskeva jälkiarviointi sekä määrällisten että laadullisten indikaattorien perusteella.
Toinen kohde perustuu kansallisella tasolla vuodesta 2011 lähtien perustettuihin vapaaehtoisiin aloitteisiin / kansallisiin sidosryhmien alustoihin. Arvioinnissa tarkastellaan myös käyttöön otettujen hyvien käytäntöjen periaatteiden tai tuotantoketjualoitteen mahdollisia vaikutuksia mahdollisten vapaaehtoisten aloitteiden luomiseen, sääntöihin, suunnitteluun, kattavuuteen (koko elintarvikeketjua edustavien toimijoiden osallistuminen) ja työmenetelmiin.
II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79000000 Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus, 79410000 Yritysten ja johdon konsulttipalvelut, 79419000 Evaluointineuvontapalvelut, 15000000 Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet

II.1.6)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Arvo: 188 750 EUR

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon
1. Sellaista kirjoituspöytätutkimusta varten ehdotettujen menetelmien kattavuus ja omaperäisyys, jonka avulla arvioidaan hyvän kauppatavan vastaisten käytäntöjen esiintymistä ja vaikutuksia sekä EU:n tasolla että kansallisella tasolla. Painotus 20
2. Niiden ehdotettujen menetelmien kattavuus ja omaperäisyys, joiden avulla tehdään 28 jäsenvaltiossa toimiville kaikille elintarvikkeiden toimitusketjun sidosryhmille osoitettu kyselytutkimus ja kerätään ja analysoidaan tietoja, jotta voidaan toimittaa kattava yleiskatsaus vapaaehtoisten viitekehysten (toimitusketjualoite ja kansalliset alustat) vaikutuksista ja niitä koskevista näkemyksistä. Painotus 25
3. Seuraavia toimia varten ehdotettujen menetelmien kattavuus ja omaperäisyys: a) toimitusketjualoitteen ja muiden asiaankuuluvien kansallisten aloitteiden/alustojen tehokkuuden analysointi, b) niihin liittyvien tietojen keruu ja analysointi, c) tapaustutkimusten toimittaminen. Painotus 30
4. Tarjouksen yleinen kattavuus ja yhtenäisyys, mukaan luettuina a) ehdotetun hankkeen johdon ja raportoinnin riittävyys ja tehokkuus, b) henkilöstöresurssien kohdentamisen asianmukaisuus virkavuosien määrän, kokemuksen ja asiantuntemuksen mukaisesti sekä muiden resurssien kohdentamisen asianmukaisuus. Painotus 25
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa on käytetty: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
EASME/COSME/2014/006.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Hankintailmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2014/S 167-297178 , 2.9.2014

Muut aiemmat julkaisut

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2014/S 171-302401 , 6.9.2014

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: EASME/COSME/2014/006
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
19.12.2014
V.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Virallinen nimi: Areté Srl
Postiosoite: via del Gomito 26/4
Postitoimipaikka: Bologna BO
Postinumero: 40127
Maa: Italia

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
Arvo: 188 750 EUR
Ilman alv:tä
V.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa: kyllä
Hankintasopimuksen arvo tai osuus, joka teetetään todennäköisesti alihankintana kolmansilla:
Ei tiedossa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Viittaus hankkeeseen (hankkeisiin) ja/tai ohjelmaan (ohjelmiin): Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1287/2013, annettu 11.12.2013, yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman (jäljempänä ’COSME’) (2014–2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1639/2006/EY kumoamisesta. Sopimus perustuu erityisesti työohjelman hyväksymisestä vuodelle 2014 ja yritysten kilpailukykyä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman toteuttamisen rahoittamisesta annetun Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen (C(2014) 247 final, annettu 22.1.2014) liitteeseen I (COS-WP 2014-3-10).
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona tämä on saanut tiedon asiasta.
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.2.2015